Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Ето човекът
Ето човекът
Житното Зърно
Житното зърно
Житното зърно
Четирите основни елемента
Познайте Истината и Истината ще ви направи свободни
Явлението на Духа
Явлението на Духа
Талантите
Талантите
Любовта
Любовта
Сънищата на Йосиф
Сънищата на Йосифа
Законът на служенето
Законът на служенето
Важността на малките неща
Важността на малките неща
Мир вам!
Мир вам!
Необходимостта да познаваме Бога
Необходимостта да познаваме Бога
Колко по-горе стои човек от овца!
Колко по-горе стои човек от овца!
Фарисей и Митар
Фарисей и Митар
Условията на вечния живот
Условията на вечния живот
Страхът
Страхът
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота
В начало бе
Словесното мляко
Словесното мляко
Учителите
Учителите
Великден
Великден
Многоценният бисер
Многоценният бисер
Новото основание
Новото основание
Божественият Промисъл
Божественият Промисъл
Изкушението
Блудният син
Молитва
Добрият самарянин
Стари и нови мехове
Стари и нови мехове
Свобода на Духа
Свобода на Духа
Рождението
Рождението
Истината
Истината
Милосърдието
Ти знаеш
Поради радостта
Да възлюбиш Господа
Да не пия ли?
Мъдростта
Христа да придобия
Петте разумни девици
Закхей
Ще ви въздигна
Спаси ни
Ще бъдат научени
Отдайте Божието Богу
Братът на най-малките
Растете в благодат!
Растете в благодат!
Марта и Мария
Марта и Мария
Двамата господари
Двамата господари
Двамата господари
Все що е писано
Блажените
Блажените
Децата
Децата
Познание. Самопожертвуване
Спасението
Кръстът
Солта
Солта
Виделината
Виделината
Яковъ и Исавъ
Радвайте се
Волята Божия
Чистосърдечнитѣ
Взимане и даване
Богъ е съчеталъ
Доброто съкровище
Пръбѫдване
Богъ е духъ
Разделеното царство
Разделено царство
Великите условия на живота
Голямата вяра
Лозата и пръчките
Като себе си
Противоречие в съзвучието
Ако не бях дошъл
Моето иго
С любов се взима
Детето растеше
Господ му рече
Нито тържик
Като го видя Петър
Кога се молиш
Изгряващото слънце
Изгряващото слънце
Светило на тялото
Светило на тялото
Гредата
Гредата
Трапезата на Новия Завет
Трапезата на Новия Завет
Отхвърленият камък
Отхвърленият камък
Гърбавата жена
Гърбавата жена
Учител и Господ
Учител и Господ
Малкият закон
Малкият закон
Старият книжник
Старият книжник
Аз съм онзи човек
Бог е говорил
Двамата свидетели
Двамата свидетели
И отиде и се представи
Ще живее
Работи на лозето ми
Денят на доброто
Денят на доброто
Излязоха и завтекоха се
Надеждата
Добрият пастир
Земният и небесният
Аз съм жив
Що казва Духът
Приятел и раб
Любовта
Вярата
Новият човек
Новиятъ човѣкъ
Фарисей и садукей
Фарисей и садукей
Сеятелят
Сѣятельтъ
Храненето, условие за вечен живот
Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ
Любовта, носителка на живота
Любовь – носителка на вѣчния животъ
Огнената пещ
Огнената пещь
В рова на лъвовете
Въ рова при лъвоветѣ
Възкресение на Любовта
Възкръсение на Любовьта
Изтълкувай ни тази притча
Изтълкувай ни тази притча!
Живата енергия
Хлѣбътъ и живата енергия
Да ги изпита
Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване
Ангелът отговори
Ангелътъ отговори
Двете жени
Двѣтѣ жени
Дойди след Мен
И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“
В правда, истина и святост
Правда, истина и светость
Поздравът на Любовта
Поздравътъ на Любовьта
Братя и сестри в Христа
Братя и сестри на Христа
Тогаз те ще просветнат
Тогаз те ще просветнат!
Синът Божий
Синът Божи
Ненаписаните закони
Ненаписаните закони
В Египет
В Египет
Плачът
Плачът
Ананий и Сапфира
Ананий и Сапфира
Аз ще го възкреся
Аз ще го възкреся!
Още по-блажени са
Още по-блажени са!
Стани и опаши се!
Стани и опаши се!
И Петър се грееше
И Петър се грееше!
Каквото вържете на земята
Каквото вържете на земята
Сродните души
Сродните души
Целувание не Ми даде
Целувание ми не даде
Защо Твоите ученици ядат и пият
Защо твоите ученици ядат и пият?
Плевелите и пшеницата
Плевелите и пшеницата
Пак ще ви видя
Пак ще ви видя
Какво трябва да искаме
Какво трябва да искаме?
Ядоха и наситиха се
Ядоха и наситиха се
Искайте, търсете и хлопайте
Искайте, търсете, хлопайте!
Царство Божие
Царството Божие
В дома на Отца
В дома на Отца
Слушайте Него
Слушайте Него!
Твоето слово
Твоето Слово
Които вас приемат
Които вас приемат
Прави правете неговите пътеки
Прави правете Неговите пътеки!
Прави правете Неговите пътеки!
Волята на Отца
Волята на Отца
Не бъди неверен, но верен!
Не бъди неверен, но верен!
Христа разпят
Христа разпят
Ще се стопи
Ще се стопи!
Ученикът не е по-горен от Учителя си
Ученикът не е по-горен от учителя си
Дъще Сионова
Дъще Сионова
Много плод
Много плод
Неговата заповед
Неговата заповед
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!
Както е Он чист
Както е Он чист
Ако пребъдете в Мене
Ако пребъдете в Мене
Гладуват и жадуват
Гладуват и жадуват
И Петър го взе настрана
И Петър Го взе настрана
И отвори устата си, та ги поучаваше
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето
Кое е това ново учение?
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня
Господи, да се отворятъ очитѣ ни!
Видѣхме Господа
Тритѣ допирни точки
Пробуждане на човѣшката душа
Защо сте тѫжни?
Чий е този образъ?
Петимата братя
Живот вечен
Дерзайте, Аз съм
За Името Ми
Напразно Ме почитат
Разпятаго търсите
Имаше двама синове
Първичната връзка
След три дни
Ще дойдем при Него
Речи само реч
Който слуша вас, Мене слуша
Здравият ум
Двата метода на природата
Бъдете разумни!
Съблазните
Ще ви направи свободни
Изпитвайте Писанията!
Отвори им умовете
Който има уши
Бог на живите
Ще хвърля мрежата
Който люби
Каквото чух
Той ги изпита
Скръб и радост
Нашите длъжници
Едно ти не достига!
Оздравяха
Допреният въглен
Колко пъти да прощаваме?
Плодовете на Духа
Искаш ли да оздравееш?
Царството Божие се благовества
Що е това?
Родени изново
Господи, да прогледам!
Новата азбука
Настанало е царството Божие
Раздай всичко!
Роденитѣ
Блаженъ този рабъ!
Градоветѣ Содомски и Гоморски
Да угоди на народа
Който се учи
Ти си!
Да Го посрещнатъ
Миротворци
Които гладуватъ
Моята заповѣдъ
Тѣсниятъ пѫть
Замъждѣло свѣщило
Който иска славата
Азъ Те познахъ
Видѣхме звѣздата!
Послѣдното мѣсто
И пишеше на земята
Сега скърбь имате
Моето царство
Той повелѣва на слънцето
Да се не смущава сърдцето ви!
Въ който градъ влѣзвате
Рѫката сѫблазнява
Съ Духъ и огънь
Истинната лоза
И оздравѣ дъщеря ѝ
Плодътъ на дървото
И обхождаше Исусъ всичка Галилея
Което вие видите
Дава животъ – Скърбьта и радостьта
Великиятъ законъ
Позвах сина си
Бъдете съвършени!
Приех от Отца си
Домовит човек
Саваат- Амон-Ра
Закон на съпоставяне
Петте разумни
Дава плод
И земята ще се изпълни със знание
Зазоряване
Сам изтъпках жлеба
Избавената душа
Ще бъде жив
Ще ми изявиш
Скритото имане
Което дава Живот
Ще се наситят
Стана плът
В малкото
В своите си
Запалената свещ
За слава божия
За това се родих
Раздай го на сиромасите
Ако говоря
Неговата заповед
Мойсей и Христос
Няма пророк
Как ти се отвориха очите?
Не го приеха
Умовете им
Глас в пустинята
Те свидетелстват
Тази притча
Влизане
Сам с ума си
Едно стадо
Дело съвършено
За тяхното неверство
Новата земя
Праведният
Слънцето не ще зайде
Иди повикай мъжа си!
Няма тайно
Кротките
Лозените пръчки
Вехтото премина
Двама синове
Раб и син
Изостаналите укрухи/ угризки/
Сто пенязи
Ще ви се даде
Що искате
Благо и леко
Две думи
Дойде на себе си
Ще оздравее
Пътят на героите
Крадецът и пастирът
Стотникът
Обикновени и необикновени процеси
Духовното у човека
Духът Господен
Забранихме му
Вечното благовестие
Тази сирота вдовица тури от всичките най-много
Блажени са очите и ушите
Чуха, че иде Исус
Сторете да насядат
Сам се опасваше
Влязоха в ладията
Пасха Господня е
Да ида да го събудя
Да ви даде
Имам власт
Аз живея, и вие ще живеете
От сърцето излизат
Да се радват наедно
Двете лепти
Богове сте
Аз съм, не бойте се!
Побеждавайте злото
Изпитай и виж
Раждането на Аз-а
Превръщане на числата
Намерената овца
Възведен биде
Чуваш ли
Като дете
Възкресение
Ето отрока
Сляп от рождение
Ти ли си
Имаше някой человек
Яви им се
Думи на Правда
Живият хляб
Ще влезе Духът
На двама господари
Духът дава живот
И украсиха светилниците си
Защо възкръсна
Първото място
И проводи ги
А друго падна на добрата земя
Добро и човещина
Мир на този дом
В Неговата любов
Верен в малкото
Кой ще ви даде вашето
Радостта
Познаването на истината
Живот вечен
Домостроителят
Петте ечемичени хляба
Овчарите
Добродетелната жена
В правда и съдба
В правда и съдба
Не се мълви
Не се мълви
Надеждата ти
Добрите дарби
Добрите дарби
Праведният ходи в целостта си
Мъдростта съгради
Елате да обядваме
Не се сравнявай с нея
Който направи небето и земята
Който направи небето и земята
Постижимото
Непреривните постижения
Ще се зарадва
За да благовествувам
Там ще бъде и слугата Ми
Работа и почивка. Любов и Мъдрост
Произход и значение на светилника
Красна като Луната и чиста като Слънцето
Стани и яж!
Земята на живите
Освободеният роб
О, да ми беше като брат
Да живее душата ми!
Слушай, сине Мой!
Обичайте я!
Огнената пещ
Разумните ще разберат
Мене слушайте
Усилни времена
Ако имате Любов
Приготовленията на сърцето
Словото
Стана здрав
Какво знамение показваш нам?
Очите на мъдрия
Тъй мисля аз
Наяве
Три възгледа
Разпаленият въглен
Да имат живот
Числото 153
Да се не смущава сърцето ви!
Има време
Изпълнѝ
Умно дете
Три фактора
Не живея за себе си
Приемете Духа
Изново родени
Хвърлѝ хляба
Вътрешният човек
Който прави истината
Доброто семе
Мечът на Духа
Призоваха Исуса
С какво тяло?
Колко са прекрасни нозете
Оставете да растат наедно и двете!
Дързайте!
Всичко е възможно
В царството на Христа и Бога
Животът е по-драгоценен
Който сее и който жъне
Помни Създателя си!
Добри вести
Когото възкръси
И ще доведат всичките ви братя
Здравото учение
Плод стократен
Недейте се грижи за живота си
Разумният домостроител
Този е живият хляб
Бъдете прочее разумни!
Бъдете прочие разумни
Тогаз се обърнах аз и видях
Тогаз се отвърна аз и видях
Всеки, който слуша тези мои думи
Който слуша тези Мои думи
И отиде, та се представи
И отиде, та се пристави
Благоприятната Господня година
Благоприятната Господня година
Каквото вържете на земята
Каквото вържете на земята
Който се учи на Словото Божие
Който се учи на словото Божие
Да обичаш и да те обичат
Колко е хубава твоята любов!
Ако не ядете
Един от дванадесетте
Пак се яви!
Светите Твои градове
Каза ми всичко
Сгърбената жена
Бъдете като децата
На утрешния ден
Развързано ще бъде на небето
Блажен, който яде хляб в Царството Божие
Всичко чрез Него стана
Когато беше по-млад
Защо им говориш с притчи?
Изтълкувай ни тази притча
Кристализиране на човешката душа
Ще хвърля мрежата
Забравените неща
Умих се и гледам
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение
Роденото от плътта
Плевели
Закхее, сляз скоро!
Иди повикай мъжа си!
Дванадесетият час
Да се не изгуби нищо
Да имат живот
Вас ви нарекох приятели
Онова, което дава живот
Не съдете по лице
Всичко, което чух
Ти кой си?
Знайното и незнайното
За да бъдете синове
Тази заповед приех от Отца си
Ето младоженецът иде
Те ще наследят земята
Ако се родите изново
Понеже ви изказах това
Заведоха Исуса
Светило на тялото
Което човек сее
Защо е позволено някой да прави добро
Идете в Галилея
Най-голям в Царството небесно
Свърши се виното
Алилуя
И видях ново небе и нова земя
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето
Царството небесно
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!
Да сторя
Разумният човек
В начало бе Словото
Защо плачеш и кого търсиш?
Ти си Христос, Син на Бога живаго
В начало Бог създаде небето и земята
Да направим човека по образу и подобию Нашему
Лотовата жена
Икономия в природата
Здравото учение
Виделината и тъмнината
Синаповото зърно
Да идем във Витлеем
Стана невидим
Ново сърце
Рабство и приятелство
Елате да разсъждаваме
Бяга в Тарсис
Запалят свещ
Великoтo малко и великото голямо
Възлюбете Господа!
Мислете за светлината!
Аз ще дойда
Но Аз ще погледна
Той ми е и брат, и сестра, и майка
Доброта и справедливост
Идете при чистите извори
По образ и подобие
Бал маске
Подобно е на невод
Разнообразието в живота
Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се
Разумното слово
И не можаха на това да му отговорят
И виделината свети
Малките заповеди
Сила, благородство, светлина и доброта
Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта
Закон за контролиране
Имаше някой человек
Който приеме свидетелството Негово
И пак се наведе на земята
Живият хляб
Няма нищо ново под слънцето
Новата любов
Явих ви го!
Станете вие, които спите!
Да ми бъде ученик
Възвиси ме Духът
Радвайте се и веселете се
Дигна ръцете си и ги благослови
В името на Бога!
Добрата круша
Няма да ожаднее
Всичките народи
Някой си стотник
Който не носи кръста си
Речи само реч
Да бъде речта ви: ей, ей, не, не
Всичко е възможно
Три фази
И прослави Бога
Блажени сте ако любите!
Просете, търсете и хлопайте
Изтълкувай ни тази притча
Да Му служим без страх
Що има вътре в човека
Любовта дава живот
Пред новата епоха
Скрих таланта
На двама господари
Неизбежният път
В името Божие
Ще дойдем
Нито в Израиля
Закон на вярата
Любов, доброта и справедливост
Иди си с миром
И ще бъдеш блажен
Ще го поставя над всички си имот
Не може да се слугува на двама господари
Двете слугини
Правилно верую
Жената самарянка
Да бъдеш обичан
Да види царството Божие
Скритият сън
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си
Аз дойдох в света
Доста е на деня
Ставане, оживяване и възкресение
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване
Новото в живота
Любовта като среда, като сила и като възможност
Божественото право
Божието благословение
Който знае и който не знае
Истинският човек
Денят Господен
Новите форми на Любовта
С човешки и ангелски езици
Вам завещавам царството
Изкуствените противоречия
Законът на сегашният човек
Силите и темпераментите в човека
Път на зазоряване
Двама господари
Мощните сили в природата
Хвалете Господа
Призова учениците Си
Кротките, миротворците
Жена кога ражда
Там имаше някой си человек
Което знаем
Права и вярна любов
Идете в Галилея
Акаш и прана
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека
Познаване на великото
Реална и идеална обстановка на нещата
Ако имате вяра
И ще родиш син
Светлината на Любовта
Слава във вишних Богу
Словото бе Бог
Що е истинно
Става истина
Най-великото
Връзвайте и развързвайте!
И Петър се грееше
При къпалнята
Дървото на живота
Каквото попросите
Обещанието на Отца
Математическо отношение и геометрическо положение
Старият и новият човек
Който иде
Станало раздор
Бог е истинен
Животът
Становище на живота
Новият закон
По-блажен е!
Светлина, топлина и сила
Верен и истинен
Нито тържик, нито тояга
На сватба
Стотникът
Да имате любов
Двете царства
Добрата покана
Израил и българин
Разбрани и неразбрани езици
В Божественото училище
Новият човек
Като роди дете
Словото стана плът
По образ и подобие
Преброените косми
Новият век
Старото и новото
Вечер и сутрин
Едно ви недостига
Приложение и работа
И в Неговото Име народите ще се надеят
Дева зачна
Голямата радост
Новото в живота
Младият син
Любовь и безлюбие
Благословен!
Да не оскудее твоята вяра
Двама синове
Мир вам
Ще се наситят
Което излиза из устата
Възпитанието
Настанало е Царството Божие
Ще бъде развързано
Новото откровение
Ще ви даде царство
В начало бе Словото
В Него бе животът
Едно ти недостига
Една дума
Съкровището на човека
Стана плът
Посрещане на Любовта
Единствената похвала
Дава живот
И рече им
Три възгледа
Стар и нов порядък
Предназначението на човека
Предназначението на човека
Възелът
Възелът
Двама или трима
Двама или трима
Знание и сила
Любов, знание и сила
Който има уши да слуша, нека слуша
Благословен
Истинската лоза
От Неговите ученици
В начало бе Словото
Външна и вътрешна работа
Да ме очистиш
Един малък опит
Блажени кротките
Роденият
Мнозина звани
Отвали камъка
Послушни и непослушни
На прага е!
Който изпълнява волята Божия
Словото бе Бог
Да се не смущава сърцето ви
Не съдете, но садете!
Дигни одъра си!
И пак пишеше
Съживява
Човешката душа
Кесаревото кесарю, Божието Богу
Живот, път, истина
Пристъпиха при Исуса
Да изповядваме!
Бъди верен
Децата и Царството Божие
Настана денят
Неразбраните неща
Иде в света
Врата на Любовта
Гладуват и жадуват
Виделината свети
Всели се между нас
Разумни и незлобиви
Неделимото
Ново раждане
Път на доброто – път на Любовта
Ще ти въздаде
Самовъзпитание
Проявление
Хармония и дисхармония
Отмерени принципи и изявени факти
Търсете Господа
Възлюблени
Бъдете съвършени
Ще ви се изявя
Животът е по-драгоценен
Връзване и развързване
Четирите неща
Любовта бе в началото
Търсете Царството Божие
Търсете, хлопайте, искайте
Пътят на праведния
С благодат и истина
Бог е виделина
Ще бъдат научени
Умити в Любовта
Приятни на Бога
Мъдростта съгради
Трите зова
Навреме и без време
Събирайте съкровища
Доброто училище
Двата принципа
Божественото Слово
Движение, учение и работа
Движение в природата
Четирите закона
Добър слуга и господар
В царството си
Бащата иде
Истинно, честно и справедливо
Да се родите изново
Създаде Небето и Земята
Оживяване
Озарени от Любовта
Второ отделение
Закон и свобода
Важното в живота
Даровити
Трите важни неща
Милият поглед
Слабият и силният
Реалности в живота
Като малките деца
Деветте съществени причини
Разумна икономия
Най-добрият подарък 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help