Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Не се мълви

Добрата молитва

Духът Божи

Ще ви прочета една част от 27-ма глава на Притчите, от началото до 18-ти стих.

Всичко в живота е постижимо.

Ще взема стиха: „Камъкът е тежък, пясъкът е товарц“. Има едно изречение, което казва: „Всяко нещо е тежко на мястото си“. Запример, нашата земя, както е поставена в пространството, няма почти никаква тежест. Тя има тежест само по отношение на слънцето. И когато казваме, че тежи толкова и толкова, това показва с каква сила тя се привлича от слънцето. Туй, което математиците изчисляват, показва само притегателната сила на слънцето, с която тя се привлича от слънцето. Това са философски въпроси, които някой път през съвременния наш живот нямат почти никакъв смисъл. Ние се намираме в противоречието, в което се намира един културен петел. Той след като търсил щастието, отишъл до едно купище и като разровил, изровил един скъпоценен камък. Помислил си: „Защо ми е тази пущина, що не беше зрънце или нещо за ядене?“ Ако този петел беше умен да продаде камъка, през целия си живот неговото бъдеще щеше да е осигурено, и не само на него, и на много други като него. Сега на нас ни се вижда, че петелът постъпил много глупаво, но някой път и ние пропущаме такива скъпоценни условия за живота. Всички недъзи и страдания, които сега светът има, всеки човек, който страда, показва, че е пропуснал нещо. Щом известна къща се събаря някъде, има известни причини: или в самия архитект, или в основата, или в почвата. Тези хора, които живеят в къщата, на кого да се сърдят? Ако почвата не е здрава и ако нейните основи не са здрави, хората, които влизат в нея, да знаят, че тази къща след време ще се събори. Цялата съвременна философия е турена в една посока. Ние разрешаваме въпросите, но не ги разглеждаме обективно, както трябва. Много от нашите възражения са често лични. Някой казва: „Аз така мисля“. Всеки от своето гледище мисли, че неговият възглед е прав. Всеки учен човек, какъвто научен въпрос и да разглежда, все го разглежда от свое гледище. И духовният човек пак си има своето лично гледище, от което разглежда нещата. Религията, това не е философия. Религията не може да разреши нищо в света. Когато казваме сега, че религията не може да разреши нищо, религията – това е една система, създадена от хората, но може да бъде полезна. Къщата никога няма да бъде направена тъй здраво, но тя може да ти служи за удобство или едно средство, или едно условие, но къщата никога няма да създаде здравето, нито пък да те направи умен. Не само това, но и науката, и тя не може да ни помогне. Може да мислите, че това е едно противоречие. Ти може да имаш храна, но при тази храна ти пак ще умреш. Казваме, че ако ти гладуваш, ще умреш. Смъртта не идва от недояждането, но и от преяждането. Всички хора умират, но никой не умира от глад, всички умират все от преяждане. Ето какво разбирам. След като си натоварил каруцата вън от нейните възможности, като се счупи, не може да върви. Ти казваш: „Няма да я товаря вече“. Каква полза? Ти няма да я товариш вече, но колата не върви. Ти няма да ядеш, но след като колата ти е натоварена и счупена, няма какво повече да ядеш. Сегашното човечество, както индивидуално, така и народите, все се осигуряват. Това е един обществен въпрос. Всички народи мислят, че ще дойде една опасност, и осигуряват своето бъдеще.

По някой път имат известен изглед, но някой път постъпват безразборно. Право е това до известна степен. Но не е един народ, който урежда своето бъдеще, не е един човек, който урежда своето бъдеще. Има три условия, три фактора в света. Едните са физически. Това е физическият свят, това е природата на човека. Другото е тъй нареченият духовен свят, или чувствата на хората, или неговото сърце. Аз наричам, това са меките условия на живота. Третото условие се намира в умствения свят. Или човек може да оправи положението си само когато неговата воля е в съгласие с физическия свят, сърцето му е в съгласие с духовния свят и умът с Божествения свят. Когато се говори за тези три свята, разбираме, че тези три велики свята са населени с най-разумни същества. Когато говоря за земята, аз не разбирам тези обикновени същества – растения и животни. Светът е населен със същества, които ние не виждаме. И ние в сравнение с тези същества сме като мравки. Те имат такава сила, ако искат могат да ни изчистят, но понеже те са богати, казват: „Хайде, тези, бедните, нека живеят между нас“. И ние някой път, дето водим войни, да завладеем земята, мислим да направим нещо. Туй не се отнася до нас. Аз не зная кой народ досега е могъл да завладее земята. Тя е дадена за цялото човечество. Бог говори на Адама и го постави за един обикновен говедар. После, като държа изпит, този, обикновеният говедар, скъсаха го на изпита и го изпъдиха от рая. Първият човек, за когото аз ви говоря, който е бил направен по образ и подобие на Бога, на него е дадено той да наследи земята и да я управлява и неговите очи са отворени на четири. Сегашните хора трябва да се заинтересуват. Те искат да знаят дали има духовен свят. Аз говоря за една човешка раса, за истинските хора, с които вие трябва да се запознаете. Сега вие може да ме запитате къде са те. Те са там, дето сте и вие. Ако ме запитате къде са перата на кокошката, ще кажа, че те са в яйцето. Ако ме запитате къде е сърцето на пилето, ще кажа, че е в яйцето. Или къде е неговият стомах? Ще кажа, че и той е вътре в яйцето. Всичко е вътре. Ами пилето? И то е вътре. Когато туриш едно яйце под квачката, пилето става господар на всичките тези неща: и на стомахът, и на перушината пилето става господар, то ръководи всички съдбини. Перата са слуги, крилата са слуги. Какво е пилето? То е господар. Ако нашата философия е права, че ние сме създадени по образ и подобие Божие, тогава защо ние досега не сме били в състояние да подобрим своя живот? Ако всички зависеше от нас, ако нямаше нищо да ни спъва, но опитайте се да живеете един свободен живот. Казвате, че аз съм свободен, в положителен смисъл, да видите колко противоречия ще срещнете. Някой казва: „Аз мога да кажа каквото искам“. Ти може да кажеш каквото искаш, но ако ти речеш да говориш, каквото искаш, след една седмица хората ще кажат, че ти си луд, неразумен човек.

Има един разказ за един млад момък, който се хвалил на своя приятел. Хванал се на бас, че той поне една седмица може да говори истината. Той за една седмица се скарал с господаря си, с баща си, с майка си. Той бил годен и най-после се скарал и със своята годеница. Защо се скарал, няма да ви кажа причините. Тя му казала, че като мене друга няма. Той си позволил да и каже: „Не, и от тебе има по-красиви“. – „Махни се, да си вървиш!“ Той се върнал при своя приятел и казал: „Издържах своя бас, но всички изгубих“.

Питам сега: Какво ще ви ползва да говорите истината, когато всичко ще изгубите? Това говорене на истината ли е? Казва се: „Ние имаме едно особено понятие за истината“. Туй е наше мнение, да си казваш мнението. Онзи, който казал, че годеницата му не е била толкова хубава, той не е разбрал закона. Човек може в една година да стане красив и в една година може да погрознее. Вземете един човек 40 дни да не яде. Ще видите как ще погрознее. Нищо няма да остане от неговата красота. Понахранете го хубаво, оставете го спокоен, насърчавайте го и ще видите, че веднага ще се измени, той ще стане красив. Красотата зависи от ред условия, които човек може да си постави – външните, физическите, духовните и Божествените. И силата на човека зависи от същите условия. Сега искам да ви посоча една наука, която хората трябва да проучават. Не да съжаляват, че ние се намираме в една епоха и да питате: „Как ще се оправи светът?“ Няма какво да мислим за света. То е като кога пътувате в един параход и ме питате: „Какво е нашето бъдеще?“ Нашето бъдеще е да дойдем до пристанището, всички трябва да излезем на брега. – Казваш: „Каютата трябва да оставим“. Капитанът ще слезе на брега, ще даде разпореждане всички да слязат и всеки да си вземе пътя, накъдето иска. Параходът ще си остане параход. Ще бъде смешно от наша страна да искаме да се осигурим в този параход. Той не търпи никаква осигуровка. Ти само за 10, 15, 20 деня, като платиш, имаш право да пътуваш с него. Като се свърши пътуването, ще излезеш. Такъв един кораб е и земята сега. Представи си, ти пристигнеш до едно пристанище и кажат, че веднага трябва да слезеш. Казват: „Еди-кой си е заминал за онзи свят“. Не е заминал, слязъл е на пристанището и е заминал за дома си. Всички заминали хора някой път ги търсят на небето горе, а аз ги търся на земята долу, или в Америка, или в Азия, или в Африка, или в Европа, или в Австралия и Океания. Някои ме питат: „Какво правят нашите в оня свят?“ Казвам: Ядат, пият и се веселят. Този род разсъждения не са в съгласие с онзи възглед, дето един евангелски проповедник заминава за оня свят, явява се на един свой приятел и казва: „Не е на онзи свят така, както аз го проповядвах“. – „Че как е?“ – „Не тъй, както знаех.“ Друг един негов приятел ми разправяше, че той имал един приятел, като дошъл в София, той заминал за онзи свят. Една вечер го сънува и го пита: „Какво има на онзи свят?“ – „Не е твоя работа да знаеш какво има на онзи свят.“ Този свят и онзи свят се различават по своята интензивност. Онзи свят ето по какво се различава: по степента на своята интензивност, по степента на своята духовност, която е чистотата, и по степента на своята доброта. Тези хора, за които сега ви говоря, те се отличават по едно нещо. Дето живеят, няма никакъв затвор, първото нещо, няма никакви гостилници. Там има здания добре наредени. Искаш да влезеш в една гостилница, бутнеш един бутон и веднага ти сервират. Седнеш, наядеш се и тръгнеш по пътя си. Ще спреш на някое място, не искаш да пътуваш по обикновеному. Има си апарати. Ще бутнеш едно копче, ще се качиш и ще слезеш, дето искаш. В този свят никакви катастрофи не стават. Досега не се е случвала такава катастрофа. Разгледан от наше гледище, животът на тия напреднали хора е както сега да разправяш на мравите за културата на хората. Ще кажете: „Тези мрави не мязат ли на нашия мравуняк? По колко крака имат те?“

В природата съществува един план. Той е следната философия, на която хората трябва да обръщат внимание. Този общ план е постижим за всички. Сегашният човек е кандидат, за да постигне туй високо положение, както онова малко дете в утробата на майката. Този малък зародиш е кандидат да стане човек, само че трябва да му се дадат 9 месеца в утробата на майката. Преди да е бил в туй състояние, той е бил в утробата на природата, милиони години е седял, за да се създаде. А казват, че Бог е направил човека от пръст, вдъхнал дихание в него, но в това дихание се разбира цял процес, условия, за да се яви човешкият дух, да му се дадат условия да прогресира. Не е въпросът само да имаме къща, ядене и пиене, но да се обичаме, да имаме добродетели. Предназначението на човешкия живот е всички да имате една опитност. След като имате всичко това, остава нещо, което не ни задоволява. Копнеем за нещо, което и ние не знаем. Та казвам: „Този камък“ подразбира: Камъкът да тежи на мястото си. Всяко едно знание, поставено на своето място, то има своята тежест, своето разбиране. Съществува в природата един план, който урегулирва нещата. Преди милиони години, когато човекът го нямаше, кой уреди нещата? Ние казваме, че човек урежда земята. Тогава кой уреди земята? – Туй, което се казва в Писанието: „Духът Божи“, туй подразбира, че тези същества още преди животните са устройвали земята. Ще каже някой, че тогава Господ кой Го е създал? Господ се е проявявал чрез тези разумни същества в света. Бог не е една отвлечена личност, но Той чрез тези толкова разумни, толкова напреднали същества, чрез тях е създал земята и чрез тях Той управлява съвременното човечество. Някои от тях ги наричат „ангели на небето“. Под „небе“ разбираме разумният свят. Който мисли, че небето е вън от него, аз не разбирам тялото. Под думата „небе“ ние трябва да включим човешкия ум, човешкото сърце, човешката воля, човешката душа и човешкия дух. Вън от тях ние не можем да си представим какво нещо е небето. Като говорим за физическото небе, ние разбираме небето, дето може да се движи слънцето и дето са всичките звезди. Туй, физическо небе, е едно условие, покрив на туй голямото здание, в което човек живее. Небето е само простор за човешкия ум. То е понятно за ума. Външната страна на небето не е понятна за човешката разумност.

Вътрешната страна на небето, тези разумни същества, които живеят, то е достъпно за човешкото сърце. Има нещо, което можем да разберем със сърцето, има нещо, което може да разберем със своя ум. Не е въпрос само да влезем в съприкосновение. Всичко, което е станало в света, е добро от това гледище. Каквото и да е събитие, какъвто и да е ред и порядък, който сега съществува на земята, той си има своята важност, своето място. Но ние не трябва да изключваме. Всяко нещо влиза във великия свят. Ние не може да си представим, че реките, които преди хиляди години са текли, са същите. С милиарди тонове вода са изтекли и за бъдеще ще изтекат. Ние разбираме един непреривен процес. Казваме: „Де е отишла тази вода?“ – Отишла е в морето. Когато хората умират, де отиват? Когато една водна капка умре, де отива? – Сливат се. Всички хора един ден ще се слеят. Туй различие, което сега съществува, ще изчезне, ще се върнете пак в рая и всички ще съставите един човек. Тогава всичко ще бъде в ред и порядък. Всички хора, които сте тука, и цялото човечество ще влезете в този големия човек, духовния. Ще се наместят кой в костите му, кой в пръстите му, кой в гръбначния му стълб, в лицето му, в космите му и пак ще остане място за хиляди кандидати да живеят там. Сега туй може да ви се вижда странно, нали така? Ако вие четете Данте или Милтон, ще видите какво са мислили, като са създали тия книги. Данте описва ада, Милтон описва рая и като описва рая, всичко се изгубва, изгубва се мисълта. Този рай става такъв, че никой не иска да влезе там. Турят го някъде на въздуха. Не е във въздуха раят, той е тука на земята, но не на тази земя, на която ние живеем. Та в Писанието пише: „Бог казва: Радвайте се, човешки синове, на тази обетована земя!“ Туй, за което ви говоря, е една теория. Има известни начини, по които вие може да разберете истината.

Аз не искам сега да ви занимавам с теории. Теориите са известни положения, но има една истина, която всеки може да провери. Ние считаме пчелите, че са много глупави, че те не разбират нищо, че те по инстинкт вървят. Има много учени пчели. Оказва се, че те си имат станции на радио. Всяка една пчела си има радио в тялото. Когато тази пчела отиде да бере мед, като намери някъде цвят, оттам изпраща вълни до станцията на кошера. Те долавят тези вълни. Тази пчела има един начин да говори. Една пчела-балерина като затрепти с крилата, тогава всички пчели излизат. Сега тези работи ги описват не религиозни хора, но хора, които не вярват, които са скептици, които не вярват в Бога. Те са изследвали, че в стомаха някъде, в тялото на тази пчела са тези неща. Пчелите имат и един хубав барометър, с който мерят кога ще се развали времето, и пчелите се връщат. Инструменти си имат. Не само това, но те си имат вътрешно осветление, инсталация си имат. Пчелите си имат една инсталация на къси вълни. Те схващат лъчите, които ние не можем да схванем. Казвате, че в тъмно живеят. Много се лъжете. Не, в светлина живеят, но не в нашата. Вътре си имат инсталация и вечерно време е осветена хижата. Ние казваме, че на тъмно живеят. Някои пчели отварят, но външната светлина ги смущава. Ние считаме, че човек има съвсем повърхностни понятия. У човека има едно чувство между веждите, има една жлеза в гърлото, друга в сърцето, трета в гръбначния стълб и ред други жлези, чрез които човек може да се ориентира в много работи, които сега ви смущават. Запример, вие не знаете какво ще бъде времето утре. Вие може да знаете прекрасно. Има някой да ви дава пари. Има една жлеза, която може да ви каже, онзи, който има да ви дава, ще даде ли парите, или не. Как? Онзи, който има да ви дава, казва: „Няма да ви дам парите“. Той препраща вълните в пространството. Тази жлеза долавя тези вълни, казва: „Няма да ти плати“. – „Ще ми плати.“ Той казва: „Туй е неговото последно мнение, което той не е казал“. Ти слушаш, каквото той е казал, и вярваш. Туй, което казва тази жлеза, е вярно. Туй сега наричаме интуиция. Не е интуиция. Една жлеза има, която мисли много умно, и не само за сега, но и след хиляди години може да ти каже какво ще стане. Туй, което ще стане, казва. Питате: „Как са наредени нещата?“ Настоящите неща за нас са бъдеще за по-низшите същества. Туй, което е настояще за напредналите същества, за нас е бъдеще. Следователно те са напреднали, те знаят, имат една програма. Ние по никой начин не можем да я измерим. Когато тези същества те пращат на земята да се родиш жена, ти може 99 чифта цървули да скъсаш, пак жена ще се родиш. Ако те пращат на земята да се родиш мъж, мъж ще се родиш. Това е волята Божия. Закон има. В тях няма насилие. Каквото те решат, туй трябва да стане. Запример, те казват: „Ти трябва да станеш мъж, понеже на тебе ти липсва твоят му, не е развит“. А за онзи, който става жена, казват: „На тебе ти липсва мекота“. Ти я нямаш тази мекота. Защо трябва да станеш жена? За да добиеш нещо. А жената ще дойде да се кокорчи със своята красота. Тя не е жена още. Тя е дошла да се научи на мекия елемент, да стане жена. Тя има само формата на жена, но не е жена. Тя не мяза още на жена. Ако би дошла такава дама, не може да я видите. Ако дойде, ето по какво се отличава. Може да дойде и дама от това общество, ще вземе най-скромната човешка форма. Тя ще бъде облечена много скромно, но прилично. Няма да бъде чрезмерно красива, ще забележиш във всичките и черти изтънченост. Тя се отличава по това, че нейната коса никога не пада, косата и никога не побелява, очите и никога не потъмняват, сърцето и никога не трепти, страх не знае какво е. Нея огън не я гори, може да влезе в огъня, да се нажежи и 10 кола дърва да турите, като излезе от огъня, дрехите и ще светят още по-повече. В която къща влезе, дето има раздор, всичко ще се освети, ще има ред и порядък. Тя няма да ви се препоръчва, че иде от някой външен свят. Тя ще ви покаже как човек трябва да живее на земята.

Сегашните хора се отличават с една черта. Те казват: „Аз не вярвам в това, не вярвам в онова“. Не е вяра да вярваш в онова, което не съществува. Туй е заблуждение, едно заблуждение е да не вярваш в това, което съществува. Заблуждение е да вярваш в туй, което не е, но пак друго заблуждение е да не вярваш в туй, което е. Е ли това в света, в което вярваш? Ако е, трябва да вярваш. Ние може да вярваме само в това, което е. Не може да вярваме в това, което не е. В отрицателните неща няма какво да вярваш. Някой казва: „Аз не вярвам в задгробния живот“. Но задгробният живот е ехо на сегашния живот. Защото сегашният живот е Божий живот, той е излязъл от Бога. Когато се казва, че човек ще умре, то се разбира, че той ще се върне у Бога пак, за да се обнови. Капката трябва да се върне в океана, за да се обнови. Смъртта не е нищо друго, освен човек да се върне в първия източник, за да се обнови, или другояче казано: да приеме повече сила, да приеме повече способности, повече дарби, за да може да уреди живота си. Така разбирайте. Аз употребявам думата „смърт“ в два смисъла: единият смисъл, когато човек престъпи Божия закон, той ще умре, лишава се от живота. Другият смисъл на смъртта е, че минава от едно състояние в друго, подобрява се неговото положение. Всички мъченици трябваше да умрат, за да се подобри тяхното положение. Христос трябваше да умре, за да се подобри положението на тогавашното човечество. Един умира за всички. Един в света може да подигне всички. Под „един“ ние подразбираме, че цялото е в състояние да подобри, да оправи здравословното състояние на всички клетки, които живеят в цялото. Под думата „Христос“ ние разбираме колективното човечество, което взима участие в тази работа. Сега ние имаме повърхностно понятие и казваме: „Господ как ли се занимава с толкова хора в света?“ Това е детинско схващане. Съществува един закон в света, че за най-дребните същества, за най-малките същества, за микроскопическите същества и за човека – всичко е предвидено, всичките условия, при които техният живот може да се развива, всички условия са предвидени. Не само туй, но и всички изключения, които съществуват, и те са предвидени. Когато казваме, че всичко е предвидено, туй не подразбира, че когато другите работят, ние да не работим. Когато тези разумни същества работят, ще работим и ние. Когато професорите работят в университета, ще работят и студентите; когато професорите престанат, да престанат и студентите. Всеки професор, като държи своята лекция, той работи; ако не държи лекцията си, не работи. Та и ние казваме: Нали Господ работи? Тогава законът е такъв: Когато Господ работи, ще работиш и ти, когато Господ почива, ще почиваш и ти. Всичките лоши условия в света не са нищо друго, освен ден, в който трябва да почиваш. Това е седмият ден. Боледуваш, това е седмият ден. Не ти вървят работите, това е седмият ден. Ако ти един ден в седмицата си почиваш, ще свършиш повече работа, отколкото ако не почиваш.

Тогава казвам: Има известно изкуство, с което вие трябва да се занимавате. Запример, вие се занимавате с тия изкуства, които нищо не допринасят на човека. Запример, хората се занимават с готварство. Готварството е едно изкуство на земята, но трябва по-напред друго едно изкуство. Първото изкуство, с което всеки човек трябва да започне, е музиката. Няма човек, който да не може да пее и да свири, и да разбира нещо от музика. Ако вие разбирате законите в музиката, ще знаете, че всяко нещаствие в света ще се дължи на една дисхармония. Ако ти в живота си вземеш един фалшив тон, то в човека забележете, че в неговото подсъзнание вътре той не съзнава какво става. Има едно съзнание у човека, има четири съзнания: съзнанието, самосъзнанието, подсъзнанието и свръхсъзнанието. Ако ти вземеш един фалшив тон, непременно те очаква някакво нещастие. В съвременната музика по някой път аз виждам прониква една фатална гама, която руши. Не искам да я кажа, за да не забатачите. Аз съм правил няколко пъти опит с една гама. Щом навляза в тая гама, у тебе веднага се изменя пулсът на сърцето, настава меланхолия, омраза, отчаяние, злоба. Трябва цяла седмица да работиш, за да може да се възстанови първичната гама. Често вие изпадате в тази гама. Мнозина са идвали при мене отчаяни и казват: „Тебе ти е охолно така“. Казвам: Я вземи основния тон! Какво ще вземе, не му се пее. Казвам: Вземи основния тон! Идва при мене един млад момък и аз започвам музикално да го лекувам: Представи се, че при тебе дойде една красива снажна мома и запява с ангелски глас. – „Не обичам да слушам музика. Има ли такива моми?“ – Има ги. Тези моми като запеят, вземат скърбите на такива момци като тебе. Ти като излезеш, ще ти олекне на сърцето. Като те погледне с мекия си поглед, ще кажете, че е дяволит погледът и. Тя ще каже: „Не пей старата песен, пей нова песен“. Писанието казва: „Новата песен“. Има една музика в света. Вие говорите за любовта. Любовта без песен, без музика, това не е песен. Какво ще ми разправяте за любовта, да казвате: „Аз те обичам“. Който ме обича, той трябва да ми пее. И той трябва да ми пее кога? Когато аз съм заспал, когато съм се унесъл. Аз харесвам майката. Като заспива детето, майката му пее: „Спи ми, майка, спи“. Някои майки казват: „То и без песен ще заспи“. Много пей на това дете, да стане човек. Пейте и възпявайте в сърцето си. Във време на страдание пей! Не те обичат, пей! Гонят те от едно място на друго, пей! Изгубил си парите си, пей! Болен си, пей! Пей, ще се оправят работите. Аз ще ви кажа опита на един приятел, който оздравя само с песен. Имаше един изключителен случай. Ако не беше пял, щеше да си отиде. Казвам: Пей! – „Ще пея.“ Жена му ми казва: „Моят мъж току пее, болен е“. Казвам: Не бой се, той се е спасил, като пее. – „Ама как ще се спаси?“ – Той пее. И след като оздравя, казвам: Пейте! Страданията се лекуват с пеене. Дето има пеене, има здраве, има една чиста мисъл.

Сега вие ще поставите въпроса: „Кога ще се оправи светът?“ Светът е оправен. В света има само няколко цирейчета останали. Сега тези, като дойдат, ще ги постиснат малко и ще се оправи. Писанието казва, че Господ щял да дойде с хиляди и милиони свят отгоре. Той така представя малко поетично, че ще дойде, да опита. Ще тури ред и порядък, както едно време дойдоха русите и освободиха България, така и те ще дойдат да турят ред и порядък. Разумност трябва да се тури. Те няма да направят преврат, да свалят едни и други, да турят да обесят, или да турят в затвора, но ще турят ред и порядък. Сега целта ми е не да обръщам вниманието ви към физическия свят. Вие може да знаете какво може да бъде вашето бъдеще, вие може да знаете може ли да бъдете здрави или не, вие може да проверите дали ще боледувате или не. Ти остани тих и спокоен. Ще знаеш, ще умреш ли или ще останеш жив. Ако се спреш на туй чувство може да има 10 души лекари да кажат, че ще свърши, но туй вътрешно чувство казва: „Ти има още да живееш, не си довършил своята работа“. Когато човек има да живее, животът е по-силен от съдбата в света.

Тогава ще ви кажа следното: При Каспичан в едно село, на един българин умряла жена му. Той се оженил за друга и от първата жена останало едно много красиво дете. Като дошла мащехата, толкоз го малтретирала, че то се отчаяло. Имало наблизо една висока канара 30–60 метра висока и то отишло там да се хвърли, да се отърве от мащехата. Като се хвърлило, закачил му се сукмана за канарата и то останало да виси във въздуха. Дохождат селяни и го спасяват. Вие какво ще кажете? Не може да умреш. Ще те закачат там на канарата. Може да ви преведа хиляди факти. Разправяше ми един български офицер случка на Видинския фронт. Един ден войникът му носи едно разпореждане от генерала. Пращат го в една част, а той знае, че за да иде там, трябва да мине през голяма опасност. Той върви, а сърбите го стрелят. Той върви и нито един куршум не го засегна. Настръхнали косите на главата му. Вие ще кажете: „Случайност“. Не, този офицер има сигурност, че ако в света няма такава сигурност, кое ще ни даде надежда на нас, страхливците? Ще живееш, докато свършиш работата си, пък като ти дойде времето, ти и цар да си, с тебе ще се случи това, което се е случило с един друг българин, на когото му предсказал един гадател: „Ти ще умреш – му казал – от страх от кората на една костенурка“. Той казал: „Е, от всичко може да умра, но от костенурка да умра, туй не го вярвам“. Минават години, един ден той върви по пътя. Лятно време било. Той видял кората на една костенурка и казал: „Мене ми предсказаха, че ще умра от такава жаба“. Ритнал с крака си кората, наранява се на ръба и, инфектира се и умира. Ние умираме по единствената причина на нашето неверие, като не спазваме онзи свещен закон. Може да кажете: „Това е случайност“. Не, онази костенурка няма да я буташ. От забраненото дърво не ти трябва да ядеш. Аз се чудя на ума на този човек. Раят беше пълен с такива хубави плодни дървета! Аз се чудя и на Ева, неговата дъщеря. Аз считам Ева негова дъщеря, направена от самото му ребро. Тя е първото дете, което се роди в рая. И туй дете отиде и каза: „Ако ти ядеш от това дърво, ще станеш като Бога“. И бащата, и дъщерята ядоха и излязоха из рая.

Казвам: „Всеки камък тежи на мястото си“. Всяка една мисъл има ценност само когато е свързана с разумния свят. Ако няма в света такива разумни същества, на които да разчитаме, на кого ще разчитате най-после? Слънцето се управлява от тях, звездите се управляват от тях, въздухът се управлява от тях, реките се управляват от тях, движението на цялата земя се управлява от тях. Всичко, каквото става на земята, навсякъде те работят, навсякъде те са господари. Кажете ми, какво ще правим ние на земята? Те разполагат с всичко. Аз не искам да оставям в ума ви една идея за караконджовци. Това не са караконджовци, това са същества. Всеки може да направи опит. Когато сте отчаяни, наскърбени и никой не може да ви помогне, щом си отправиш ума към тях, веднага ще ви просветне и ще имате мир. Тази жлеза у вас веднага ще възприеме и ще каже: „Не се безпокой, всичко ще се уреди“. Като четем 91-ви псалом, какво се казва там? Аз не казвам, че то е ново за вас, но вие да придобиете вяра в онова, което е поставено у вас, после да вярвате в онова, което е поставено в другите хора. Трябва да вярвате едни на други. Не в онова, което те проявяват, но в онова, което е вложено в тях. Бог е вложил нещо в тях. Не в онова, което аз съм хванал по радиото, но в онзи Божествен процес, който работи.

Идва при мене един господин. Аз съм занят. Той иска болният да дойде при мене. Аз му казвам: Иди си, твоят болен ще бъде здрав. – „Ама как може да бъде здрав?“ – Не ме безпокой, иди си. Ако вярваш, ще бъде здрав, ако не вярваш няма да оздравее. – „Ама ти си бамбашка човек!“ Среща ме след една година и казва: „Много ти благодаря“. Той още когато идва, аз по радиото възприемам. Питат ме: „Кажи ми, ще оздравея ли?“ Казвам му: Слушай, ти имаш малко криви работи, ще ги оправиш и всичко ще се оправи и ти ще оздравееш. Лошите работи в света спират положителните понятия в нас. Тези жлези, като работят у нас, тогава ние схващаме; а щом съгрешим, тогава се прекъсва съобщението и ние се намираме в едно безизходно положение. Знаете ли какво нещо е да изгуби човек вяра в себе си? Знаете ли какво нещо е да дойде човек в едно вътрешно противоречие? Та развивайте сега в себе си или дайте ход на Божественото. – Да развивате тези жлези в себе си. Вие може да ги знаете. По някой път аз ще ви похваля в едно нещо. За жените имам едно високо мнение. Да ви кажа добрата страна на жената, туй, което аз харесвам в нея. Аз не се спирам на нейния ум, аз не спирам на нейното сърце, но само в следното. Една мома среща един момък, който я обича и и казва: „Аз царица ще те направя“, и тя повярва. Баща и и казва, че той не е за нея, но тя казва, че царица ще я направи. Тя повярва в това. Не е ли вяра това? Може да я направи царица и ако той не я направи царица, знаете ли коя е причината? Тя ще стане царица. Мислите ли, че онзи, който и е казал, че ще я направи царица, тя ще стане царица, стига да вярва? След като се оженят, развали се. Първо, тя повярва в него по човешки, а след като се оженят, той вече не и говори тъй, а казва: „Ти ще станеш царица, но първо трябва да се научиш да готвиш, трябва да се научиш да переш, това, онова...“ Тя си казва: „Изменил се е“. Тогава тя се усъмни в него и казва: „Излъга ме“. И следствие на това тя не става царица. Животът и става нещастие. Тя как трябваше да постъпи? Ето да ви дам един съвет за онези, които са пред разрешение на този въпрос. Щом този момък каже на младата мома: „Аз ще те направя царица“, тя да му каже: „Аз ще се оженя за тебе само тогава, когато ти ме направиш царица, но преди да ме направиш царица, аз не си помръдвам крака“. Туй е правото. Но че той казва, че ще я направи царица, туй обещание няма да се изпълни. Онова, което и обещава, той трябва да го изпълни, нищо повече. Тогава вярата се реализира. Сега този закон приложен е онова, което великият закон вътре в природата ни казва. Аз прилагам сега този закон на природата. Младият момък и младата мома, това не е придобивка на младите, защото ние всинца сме носители на Божественото, което функционира. Онова, което Бог е обещал чрез твоята природа, или което е обещал чрез твоя живот, или чрез твоята душа, или чрез твоя дух, или чрез твоята сила, или чрез твоя ум, или чрез твоето благородно сърце, или чрез твоята воля, то ще бъде: две мнения няма. Няма в аналите на човешкия живот да не са се изпълнили всички обещания, които са дадени, когато човек е излязъл, само ако човек не вярва, тогава става едно колебание или едно закъснение.

Та първото нещо е, старайте се да си създадете вяра. Ще кажете тъй в себе си: „У мене има всичките възможности за един щастлив живот“. Вие ще постъпите тъй, както онзи капитан на парахода постъпва. Той може да срещне най-големите бури в океана, но седи на капитанското място, разхожда се и дава директива на парахода. Сега в големите кораби не се прави туй движение, но каквито и да са преместванията в живота, вие не се спирайте, защото всяко спиране е съмнение, престава да функционира Божият закон. И целият ад може да дойде и при най-големите бури, и при най-големите несгоди, вие не се спирайте. Тъй ще сполучите много по-лесно, отколкото ако се колебаете. Тогава ще дойдат най-големите разочарования, които сега съществуват на земята. И вие всички вярвате, че земният живот ще се оправи. Как ще се оправи? Когато се изправят жлезите и един ден всички ще бъдете зрители, че този живот ще се оправи. Повече от хиляда години няма да отидат. Някои от вас ще се преродите около 10 пъти и в последното прераждане вие ще го видите. Та нашата задача в света е онзи, великият Божествен план, който ще се реализира. Майката, която ражда едно дете, нейната цел не е туй дете да остане дребно, но нейната цел е туй дете да израсте. Божественият план е ние да останем сега деца. Бог вижда всичките несрети, но Той казва: „Туй дете ще израсте, въпреки всичките противоречия, които съществуват“. Този Промисъл, един от тези ваши братя, все ще се намери. Вслушайте се някой път, когато сте в мъчнотии, вслушайте се в тази жлеза, някой път в гърлото ще ви проговори, някой път под лъжичката. Вие ще кажете: „Това е илюзия“. Никаква илюзия не е. Ще видите, че туй, което се казва, ще стане. Ако не стане, чакайте тогава. Тук, в Писанието, има предсказани неща. Пророците са имали в себе си развити тези жлези и всичко това те са го виждали. Някой пророк казва: „Туй и туй ще стане“, и всичко така става. Вие ще кажете: „Случайно се случило“. Случва се веднъж, два пъти, три, четири пъти, случва се 999 пъти. Това вече не е случайност. Това е една закономерност, в която вие трябва да вярвате. Та съвременното християнство от едно теоретическо християнство трябва да премине в реализирането на тези светли идеи. Ние казваме: „Като ида на онзи свят“. Не разбирайте в другия свят смъртта си, но разбирайте, когато у вас стане една промяна, когато вие умрете за вашето невежество, та да се просвети вашият ум, или туй, което Христос казва: „Да се родите изново“. Това е небето. Като се родите, вие дали сте в онзи свят или сте в този свят, ще бъдете свободни. И тук ще бъдете свободни, и там ще бъдете свободни. Пък ако сте с тия разбирания, които сега имате, тогава в този рай, туй щастие никога не може да дойде. Погледнете човешката история. Всичките щастливи и благородни хора в света това, по което се отличаваха тия хора, е това, че те имаха вяра във всяко направление. Аз не считам религиозни хора тези, които са тесногледи. Религиозен човек наричам онзи, който има светъл ум, който има благородно сърце и една възвишена и правдива воля, който има възвишен дух. Всичките тия хора с тези качества, където и да са те, те са наши братя без разлика. За нас е важен фактът, имат ли такъв дух, имат ли такава душа, имат ли такава воля, имат ли такъв ум и такова сърце. За мене туй е най-важното. Няма ли туй, тогава небето остава само едно име без съдържание. Та казвам сега: При тази опитност, която имате, при туй знание, което имате, вие умирате. Аз на една сестра и казах. Дойде при мене и и казвам: Ти не си издържала изпита. Един брат не се отнесъл добре със сестрата. Казвам тъй: Ако аз бях на твоето място, щях да кажа на този брат: Я ми кажи още един път, повтори го. Някоя сестра обидила някой брат. Братът да каже на сестрата: „Я го кажи още веднъж, много сладко ми казваш“. Аз съм слушал момата да казва: „Да се махаш оттук, мразя те“. А той да и каже: „Кажи го още един път!“ Казвам: Тогава ти си постъпил по християнски. Туй в света го виждам. Тоя човек, който вярва, той има тази жлеза. Този човек, който мрази, той може и да обича. Омразата може да се обърне в идеална любов. И идеалната любов може да се обърне в омраза. Тази мома усеща, че този момък, когото тя изпъди, издържа, и той от ден на ден израства и неговият авторитет се издига. И всеки един от вас, когато съдбата му каже: „Махни се от тук“, той да каже: „Кажи ми още веднъж!“ Това е то вяра в Бога. Ако вие не може да се радвате на вашия Господ – по човешки ви говоря – на това, което Той е допуснал, то да стане, не че Той го е допуснал, но страданията ние си ги създаваме. Господ не може да забрани на страданията, които ние сме предизвикали. Той казва: „Нека се върнат към вас“. Туй, което ние сме създали, то се притегля към нас. Туй дете, което си родил, то няма да отиде да живее при другите, то ще дойде при тебе. Ако си го родил добро, то такова ще дойде. Тъй седи животът. Животът, който Бог ни е дал, е отличен живот. Ако нашият живот не е такъв, то се дължи на ред причини или на физическия свят, или на духовния свят, или на Божествения свят, или на умствения свят, или на нашето неразбиране. Трябва една по-умна философия за съвременния живот, за да се избавим от тези несносни страдания, които идат. Ние сме в предверието на още по-големи страдания, които ще дойдат. Вяра трябва. Зимно време казвате: „Дърва трябват, въглища трябват, двойни прозорци трябват, юргани трябват“. Сега преди да е дошла зимата, ще дойдат тия работи. Чудни сте ви, дебели дрехи ви трябват, обуща, въглища ви трябват, дебели чорапи. Три месеца, като дойде зимата и ще се свърши. Тя ще си отиде и тогава ще дойде пролетта. Вие ще излезете навън и ще благодарите на Бога за добрините, които идат. След големите страдания ще дойде царството Божие между хората и тогава всички ще бъдете радостни и весели. Кога ще бъде? – Когато стане.

Отче наш

Беседа, държана от Учителя на 28 май 1933 г. в 10 ч.с., Изгрев, София.
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help