Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Внушение

– Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление.

Четоха се резюмета на темите: “Ролята на поезията, музиката и религията, и най-важната работа след ядене”.

Като ученици, вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху себе си, върху ума, сърцето и волята си. Човек се движи в три области: в областта на своите мисли, в областта на своите чувства и в областта на постъпките си. Следователно, той трябва да изучава тия три области, да познава себе си. Мнозина от съвременните хора се движат като в сън, без никаква идея в ума си. Те мечтаят само и се движат като сомнамбули под влиянието на своите мечти. С мечтите си човек се движи главно в астралния свят. – Реален ли е астралният свят? – Астралният свят е толкова реален, колкото и представленията, които виждате на сцената. Астралният свят не е нищо друго, освен преживяване на минали съществувания. Астралният свят е подобен на живота на рибите. Той е подобен на водата. Каквото е състоянието на рибите във водата, такова е състоянието на човека в астралния свят. Човек не може и не трябва да остава за дълго време в астралния свят. Той трябва да минава от един свят в друг, да се качва все по-нагоре, за да се развива правилно и всестранно.

Съвременната култура има пред вид развиването на човешкия ум. Тя работи за развиване на човешкия мозък, за развиване на неговите сили и способности. Каквото придобие в тази област, човек го складира в подсъзнанието си, като материал за бъдещата култура. Днес виждате, че някой човек е обикновен, но той носи знанията на миналото, когато е работил като виден учен – математик, естественик, философ и т.н. Днес минава за обикновен човек, но в миналото е бил велик музикант, учен, художник и т.н. От човека зависи, да складира своите придобивки и опитности в подсъзнанието си, или да не ги складира. Съзнателната работа на човека в сегашния му живот определя неговото бъдеще.

Животът на земята е подобен на частиците на една гумена топка. Докато топката е в естественото си положение, частиците й са сгрупирани на едно място, като в ядро. Такова е положението и на хората на земята: те се движат, работят, радват се и скърбят, но в края на краищата се централизират помежду си, като в едно ядро. Обаче, ако гумената топка се надуе чрезмерно, частиците й се отдалечават една от друга, докато напълно се отдалечат и пръснат в пространството. Такова е положението на душите в астралния свят. Те са отдалечени една от друга, без никакви видими връзки и отношения. Докато са на земята, хората се обменят помежду си. Те се намират в отношение на взимане и даване. Докато е на земята, докато живее, човек чувства живота в себе си; той чувства, как теченията на живота се втичат и изтичат от него. Под влиянието на тия течения, именно, той расте и се развива.

За да разбере теченията на живота, за да ги използува разумно, всяка вечер и сутрин, човек трябва да влага в себе си нещо положително: положителни мисли и чувства. Иска ли да постигне нещо, вечер и сутрин човек трябва да влага в подсъзнанието си желание да постигне това нещо, кат оси каже: Желая да постигна еди-какво си. Вложи ли това желание в подсъзнанието си, той трябва да престане да мисли вече за него. Всяко отправяне на известна мисъл или известно желание в областта на подсъзнанието, не е нищо друго, освен посаждане на семе в почвата. Посадите ли едно семе в земята, оставете го свободно да изникне. Няма да се мине много време, семето ще изникне и ще даде своя плод. В подсъзнанието си човек складира нещата, а в съзнанието си той живее, страда и се радва, пада и става. Като погледне към окръжаващите, човек се сравнява с тях и ту се мисли за способен, силен, ту – за неспособен и слаб. Човек не може да бъде способен или силен във всички области. Някой е силен като майстор. Той разполага с физическа сила, може да строи къщи, мостове и др. Друг някой пък е морално, психически силен. Той геройски носи страданията. Коя сила е за предпочитане? Колко мостове, колко сгради, построени в миналото, са останали здрави до днес? Има някакви остатъци от старите египетски пирамиди, но те не представляват нещо цялостно. Обаче, дойдете ли до характера и устойчивостта на великите хора, които геройски са носили страданията си, името им и досега остава паметно за човечеството, а примерът им и до днес е достоен за подражаване. Христос, Който даде образец на човечеството за търпение и разумно носене на страданията, и до днес живее и ще живее в умовете и сърцата на всички хора. Като се ползува от живота на великите хора, човек вижда, че и той може да постигне всичко, каквото желае. Природата е вложила в него ред методи, чрез които може да работи. Като става от сън, първата работа на човека седи в това, да разгледа ръцете си, лявата и дясната, да хване всеки пръст на ръцете си поотделно и да види, какво е написано там. Като изучава ръцете си, човек ще намери в тях ред методи и правила за работа. По този начин той ще изучава, както себе си, така и окръжаващите. Казано е в Писанието: “Написал ни е Господ на ръката си”. Ако Бог е написал всички хора на ръката си и от време на време поглежда към тях, да види,кой от какво се нуждае, колко повече човек трябва да поглежда към ръката си и да я изучава. Има нещо написано на ръката, което никога не се мени. Всеки ден се пише и по нещо ново, което човек трябва да изучава. Ръката е лист от книгата на великия живот, върху който постоянно се пише.

Като ученици, вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с внушението, да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава, да стане сутринта точно в пет часа, за пример. Като си внушава няколко деня наред, той ще забележи, че точно в този час някой го събужда. Като закон, внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали съзнават това или не, всички хора, всички животни си служат с внушението като метод за работа.

Съвременните хора изучават различни науки, служат си с разни методи, но въпреки това, те още не са дошли до онези методи, с които природата си служи. В една сто милионна част от секундата, природата вади отпечатъци от предмети и лица и моментално ги изучава. Човек, обаче, за да изучи нещо, някакъв предмет или някакво явление, трябва да го изучава с години. Това говори за несъвършенството на човешките методи. Много още има да учи човек, докато постигне известно съвършенство.

И тъй, за да дойде до пълно съвършенство, човек трябва да знае, как да учи и как да прилага наученото. За пример, като изучава физика, химия, математика или друга някоя наука, човек трябва да ги изучава, не само в тяхното физическо приложение, но и в приложението им в психическия живот на хората. Всяка наука има отношение към мислите, чувствата и постъпките на човека. Както изучавате отделните предмети сравнително, така трябва да разглеждате и физическите явления, да ги сравнявате с духовните. Казвате, за пример, че като сравнявате теглото на дървеното масло и на водата, виждате, че дървеното масло е по-леко, затова плува на повърхността на водата. Водата, обаче, е по-тежка от въздуха. Щом водата е по-тежка от въздуха, коя е причината, че облаците стоят над въздуха, в пространството горе? Съвременните учени изучават движенията на атомите, на молекулите и виждат, че те се движат в противоположни посоки. Навсякъде в природата те виждат две противоположни течения. Водните капки се движат под влиянието на електрическото течение в природата. Същото можем да кажем и за движението на кръвта в човешкия организъм. Тя се движи не само под ритъма на сърцето, но и под влиянието на електричеството в природата. Докато сърцето е под влиянието на живото електричество в природата, то се свива и разпуща равномерно, като изпраща кръвта по цялото тяло. Излезе ли от това влияние, сърцето спира своето движение. Ако сърцето не се намира под влиянието на природното електричество, никакво кръвообръщение не би било възможно. – Защо? – Защото съпротивлението, което артериите и вените указват на движението на кръвта, е толкова голямо, че сърцето не би могло да я движи. То няма отде да получава енергия. Сърцето трябва да разполага с голяма енергия, за да може да тласка кръвта по цялото тяло. То приема тази енергия, именно, от природното електричество.

Следователно, искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си, дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел, дето минават магнетичните течения. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. Дръжте в ума си всякога положителни идеи. За да държите слънчевия си възел в изправност, никога не допущайте в сърцето си отрицателни чувства. В каквото положение да се намирате, пазете се от противоречия. Представете си, че някой от вас е попаднал в ръцете на разбойници. Трябва ли да се смущава от това положение и да се безпокои, защо са го хванали разбойници? Той може да мисли много неща, но преди всичко трябва да действа. Нека приложи всичкото си знание, да се освободи от разбойниците. Нека приложи внушението, чрез мисълта си да застави разбойниците да го пуснат. Ако не успее в това, чрез силата на мисълта си нека ги застави да заспят. Щом види, че са заспали, той трябва веднага да избяга. Като се отдалечи на известно разстояние, нека отправи мисълта си към тях, да ги събуди. Ако и това не помага, да им предложи известна сума за освобождаването си. Днес най-силното средство за внушаване на хората са парите. Като видят пари, те са в състояние да направят, каквото искате. Не е мъчно да се справи човек с разбойниците. Ако хванат някой добър човек, те са готови да му дадат пари, но не и да го оберат. Те разбират, че този човек носи нещо хубаво в себе си. На лошия човек, обаче, нищо не дават. Те го обират по всички правила на изкуството си.

Като ученици на Великата Школа, от вас се иска не само знание, но и приложение на това знание. Ако имате много знания, без никакво приложение, вие ще бъдете в положението на земеделец, който има много земя, но необработена, безводна, без плодове и растения. Такава земя е подобна на пустиня, в която се дига голям прах, от който пътниците страдат. Каквото научите, вие трябва да го приложите. При това, вие трябва непрестанно да учите. И на 120 години да станете, пак трябва да учите като млади. Докато е на земята, човек непрестанно се намира пред задачи, които трябва да решава. Страшно нещо е преждевременно човек да остарее. Някой седи и нищо не мисли. Щом токовете на мисълта спрат, човек е преждевременно остарял. При каквото положение да се намира, здрав или болен, беден или богат, учен или прост, млад или стар, човек винаги трябва да държи в ума си мисълта, че е ученик и трябва добре да учи. Веднъж дошъл на земята, човек има известна мисия, която трябва да изпълни. За да изпълни мисията си, даден му е известен капитал, който трябва да вложи в работа, да придаде нещо към него, а не да го зарови в земята ида остане неизползуван. Всеки човек трябва да има желание да се прояви в известно направление, било в музика, в наука, в поезия, в изкуство и т.н. За да се прояви в какво и да е направление, човек трябва непременно да работи и прилага. Ще кажете, че човек е изработил много неща. Това, което е изработил вече, е резултат на неговата минала дейност. Важно е, какво ново днес ще придобие. Какво се ползува човек от четенето на добри и свещени книги, ако нищо не е приложил? Човек може да е чел десет пъти наред Библията, но ако не знае, как да се справи с най-малкото изпитание или нещастие, той нищо не е придобил. Всяка книга има смисъл дотолкова, доколкото може да придаде нещо на човека.

Съвременните учени говорят за елементите в химията, във физиката и в различните науки, но има още неща, които те не познават. За пример, съвременните химици казват, че водата е съставена от два обема водород и един обем кислород. Водородът и кислородът са газове, от които първият гори, но не подържа горенето; вторият подържа горенето, но сам той не гори. Получената от тях вода нито гори, нито подържа горенето. Коя е причината за това? – Третият елемент, който се съдържа в нея. Значи, във водата има и трети елемент, непознат още на учените. Този елемент е животът. Затова се казва, че водата е символ на живота. В този смисъл, животът е съставен от вода и огън. Казано е в писанието: “Ако не се родите от вода и дух”. В дадения случай, духът символизира огъня. Значи, ако не се родите от вода и дух, нямате живот в себе си. Кое е отличителното качество на живота? – Мекотата. Наистина, ако влезете в общество на хора, които съзнават, че живеят, ще почувствате известна мекота. Дето животът е по-изобилен, там всякога се забелязва мекота в отношенията. Колкото по-ограничен е животът, толкова и мекотата е в по-слаба степен проявена. Там ще усетите по-голяма студенина в отношенията на хората. Животът носи нещо приятно в себе си, а именно, мекота. Мекотата е качество на Божествения живот. Следователно, колкото повече човешката душа се отваря за Божественото, толкова повече живот тя проявява.

И тъй, искате ли да напредвате в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползувате от него. За пример, ако някой ваш приятел се е обезсърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, по отношение на вас законът на внушението не работи. – Не, прилагайте този закон, както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде. Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон. Като разумни същества, вие ще си служите с внушението, при всички случаи на живота си: за лекуване, за усилване на паметта си, за насърчаване, за понасяне на скърби и страдания и т.н. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва със злото, с отрицателните сили в света. Съвременните хора живеят в ада, затова трябва да бъдат готови да воюват. Докато живее в съзнанието и в подсъзнанието си, човек е повече на земята и в ада. Качи ли се в самосъзнанието и в свръхсъзнанието си, човек е на небето. Щом е дошъл на земята, човек трябва да съедини земния и небесния живот в себе си и да определи посоката на движението си в сегашния си живот. За да намерите правата посока на своя живот, вие трябва да работите, да правите опити, както химикът – в своята лаборатория. Не само един, но стотици опити трябва да направите, докато дойдете до онази абсолютна увереност в нещата, в която няма никакво изключение.

– Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Младежки Окултен Клас, 10.10.1926 Неделя, София

проверка и редакция: Общество Бяло Братство
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help