Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Влиянието На Хармонията В Живота

Върху всичко това, което съм ви казал, трябват упътвания. Трябва да разберете, че законите в Природата няма да се изменят заради вашите разбирания. Всички трябва да вложите в ума си мисълта, че Природата няма да постави специални закони за вас, за да ви извинява.

Когато говорим за хармония, подразбираме присъствие на съзнание в Живота на човека, подразбираме Живота, в който душата е развила човешкия Аз, развила е съзнанието на човека, че той е нещо отделно в света, че той се е проявил. Човек съзнава, че е едно отделно същество.

Сега представете си, че имате една нота в музиката: може да бъде половинка или четвъртинка, или осминка, или шестнадесетинка. Тази нота е само един символ, един характер и сама по себе си тя няма никакъв смисъл. Ако тази нота обаче се постави на петолинието, а в началото му се постави ключът, с който се определя какъв ще бъде характера й, тя вече има смисъл. И тогава всяка от нотите, наредени по петолинието, не може да има вече свое мнение и да казва: „Аз така мисля." Тя ще мисли тъй, както ключът е казал, и тонът на една нота в този ключ не може да се измени.

Когато влезете в Божествения живот, има ключ и според този ключ на Божествената хармония вие сте поставени на това петолиние. Вие се качвате на него и казвате: „Знаете ли, че аз съм на особено мнение." Аз значи да произведете вибрациите, които съответстват на този закон. Щом не искате да се подчините на закона на хармонията, на Божественото, трябва да слезете от петолинието, т.е. от този ключ. Вън от него може да създавате каквито искате обърквания, но на петолинието ще правите това, което ви каже Духът, т.е. капелмайсторът. Той ще ви мести, ще ви туря ту горе, ту долу и ако го слушате, ще минете през всички положения на този хармоничен закон. Това наричам на музикален език съзнателен Живот, което значи, че ръководени вървим по тази крива линия, слизаме и се качваме, но всичко се движи хармонично. Така трябва да разбирате - това е философия и който не я разбира, хващат го за ухото. Ако например една нота е турена на петолинието като четвъртинка, а тя иска да стане половинка, капелмайсторът ще я хване и ще каже: „Не половинка, а четвъртинка ще бъдеш!" - „Ама по-голяма искам да бъда, повече време да трая!" Не, толкова, колкото ти е определено, ще бъдеш, ни по-голяма, ни по-малка - колкото ти е определено!

И сега някои от вас искат да бъдат по-големи. Това са криви религиозни схващания. Животът седи в изпълнението на онова, което Бог е създал по закон и ред. Тази хармония е необходима както за вашия индивидуален живот, така и за вашия семеен и обществен живот. Тя е необходима и за вашия ум и сърце. Вашият ум и сърце не могат да се развиват без хармония. Сега няма какво да ви говоря, вие сте опитали какъв крах настава в сърцата ви, когато нарушите хармонията - всяка дисхармония се изразява със сълзи. Щом има хармония, в сърцето има Радост, щом има хармония, в ума има Радост.

Първият ключ на хармония вътре в Живота това е Любовта в първа степен. Как наричате първия ключ в музиката? Той е ключът сол. И действително, на хората трябва сол. Това е едно съвпадение - ключ сол и сол за ядене. Забележете, че когато се вземат нотите до, ми, сол и си, от тези четири основни ноти сол е третата. Засега ние сме поставени на този ключ - искаме да нагласим всинца ви в този ключ сол, а тактът ще бъде три четвърти. В музиката се нарича музикант не само онзи, който разбира знаците и знае например какво е ключ сол. Музикант е този, който знае нотите, може да взема всяка от тях и да разбира отношенията на тоновете от сол до сол. Тъй искам да разбирате ключа сол - да вземате тези ноти много правилно, много хармонично. В ума ви трябва да залегне идеята, че щом се дойде до ключ сол, има само едно мнение и не можете да останете на особено мнение. В Любовта няма особено мнение, няма специални мнения, защото това е неразбиране на великия закон. Всички велики майстори на музиката, които я разбират правилно, когато дойдат при ключа, всички работят добре, разбират работата си и само понякога коригират някоя нота дали е поставена на мястото си така, както изисква законът на музиката. Това наричам учение, това наричам прогрес, развиване на съзнанието и т.н.

Сега, за всички неразположения, за всяка дисхармония, която се яви между вас, ще търсите къде са погрешките. Ще започнете от ключ сол. Искам да видя дали вие, жените, поне ще бъдете в състояние да изправите Живота си по ключа сол. Аз не говоря сега за изправяне на вашия Живот, но нареждането на вашите мисли, на вашите чувства и вашите волеви действия не са по този ключ. Трябва едно трансформиране на мисълта - всичко да се нареди по този ключ на Любовта. Или ще кажете: „Колко я познаваме тази Любов!" Вие на ключ сол не сте били още нареждани. Който се нареди веднъж на ключ сол, знаете ли каква прекрасна хармония има - това е най-възвишеното, най-благородното у човека. Когато той се нареди на този ключ, у него настава един подем на мисълта, на чувствата, на съзнанието. Той вече не страда от неврастения, не страда от никакви болести –това е ключът сол. Ако някои от вас имат всички тия качества в себе си, казвам: вие сте нагласени на ключ сол. Ако не сте, не си правете илюзия за друг някой ключ.

Сега, хармония е потребна изобщо за жените -хармонични мисли, чувства и действия. Това е най-великото в Живота, което човек може да изучава. Единственото нещо, което създава човека, това е хармонията - този закон може да го проверите. Когато имате хармония в ума си, в сърцето си, във волята си, всичката ви работа върви, лукът е препържен за половин час, всичко свършвате и казвате: „Днес работата много добре ми върви!" Това е само една малка хармония, а какво може да извърши! Всичката работа съкращава - някой път работата може да се съкрати, някой път времето може да се съкрати. Ако чрез нашия обективен ум понякога изгубим някое явление, години отиват, докато то се изучи отново, а чрез човешката интуиция това, което е трябвало да се изучава цели две години, една минута му е достатъчна, за да се изучи. Сега, този велик закон на Любовта изглажда всичко. Ако се изисква известно време, за да изгладите някоя ваша погрешка, то като дойде Любовта с четката си, веднага, за пет минути всичко изглажда.

А сега пейте! Това е бързият метод на лекуване. Като бърз метод на лекуване аз считам поставянето на хармонията в Живота. Понеже езикът на Писанието е много иносказателен, там един пророк е казал: „Привлякох ви със закона на Любовта", т.е. с ключа сол ги е привлякъл. Щом хората започнат да се разбират, с хармонията всичко може да се уреди. Сега вие казвате например, че православните, евангелистите нямат тези познания, които вие имате. Не е въпросът само по това да се различавате, а трябва да знаете как да пеете по ключа сол, да имате едно съществено различие - да имате хармония помежду си. Ако хармонията преобладава, ако можете да оперирате с ключа сол, тогава ще имате едно съществено различие, тогава ще можете да кажете, че разбирате Живота и се различавате от другите.

Сега някои от вас са като онези певци, които ги викат в музикално училище или в някой хор, пеят ден-два, после напускат хора и казват: „Ние нямаме глас." Защо нямате глас? Защото нямате хармония. Първо трябва да се въдвори хармонията и тогава гласът ще дойде. Когато се въдвори хармонията, чувствата ще дойдат; когато се въдвори хармонията, правилните движения ще дойдат. Всичко това зависи от тази Божествена хармония. Щом тя се нагласи, подобно на махане с един магически жезъл всичко ще се нагласи. Когато няма хармония, с години може да работите, но нищо няма да направите.

Сега всички във вашия живот мислите само за себе си, т.е. вие казвате: „За това мисля, за онова мисля." Но доколкото схващам хората, които считат, че са много духовни, те мислят само за себе си. Съвременните хора мислят за другите само когато имат много голям багаж, не могат да го носят на гърба си и казват: „Дати направим една услуга, да ти дадем от нашия багаж." Тези, които казват, че са готови да се жертват, само мислят така, но покажете ми хора, които действително са готови да се жертват. Това са голяма рядкост. Доброволно, по този Божествен начин трябва да се мисли за Бога. Понякога даже и най-развитите от нас, като ни обиди някой, се нахвърляме върху него, а после съзнаваме и казваме: „Аз не направих добре." Това не е само по един път, но по два, три пъти на ден, а после питате защо Господ не идва. Е, как ще дойде?! Любовта е закон на хармония -имайте хармония и Той ще дойде; нямате ли хармония, няма да дойде.

Сега искам във вашето съзнание да се появи сила да удържите хармонията, без да мислите какъв е светът. Искам да направиш нещо, с което да убедиш своя Господ, защото обидиш ли го, спираш всичката си работа. Кажи си: „Чакам да завъртя колелото!" То се завърта само когато си на ключ сол.

Сега младите се извиняват, че били неопитни, а старите - че са нервни. Господ никого не извинява -нито младите, нито старите. Които влизат в училището трябва да се учат. Ако си стар и имаш съзнанието, че си стар, това е дисхармония; ако мислиш, че си млад, и това е дисхармония. Щом помислиш, че си стар, това значи, че един ден ще се подмладиш; ако мислиш, че си млад, това значи, че един ден ще остарееш. А това значи да подхвърляш една топка и да си играеш: младост -старост, млад - стар... А що е млад и стар в музиката? Началото на музиката е младостта, а краят - старостта. Младият е в началото. Как разбираме музиката? Когато музикантът остарее, няма никакво ръкопляскане, но щом се завърти музиката, всички се възхищават и публиката ръкопляска: „Бис, бис, да се повтори!", след което музикантът започва отначало да свири. Значи няколко пъти може да се остарява и да се подмладява. Това е схващането в музикално отношение: няма старост, както вие мислите. И в този смисъл под млад в музиката се подразбира човек, достигнал разцвета на своята възраст, а когато той развие до най-висока степен своите чувства и способности, това е старост - тогава той е най-силен, най-мощен. Извън музиката най-силното, най-мощното го разбираме като най-старо, най-неспособно и казваме: „Стар човек." Следователно, щом влезете в хармонията, ще измените вашите схващания. Като кажа млади, подразбирам, че сега започвате. А старите ще завъртите в най-високата степен на хармония, до която вашата душа може да достигне.

Сега, не че у вас няма усилия - у вас има много усилия, стремеж и всички тези неща са добри, но стремежът, желанията ви трябва да се насочат разумно във великия стремеж на Любовта. Може да имате стремеж, но ако не изберете онова време, което изисква хармонията, ако не вземете в съображение законите, които работят, всички ваши усилия ще бъдат безплодни. Сега вие ще запитате: „Защо аз днес не раста, защо нямам това схващане, защо мислите ми са малко разбъркани?" Хармония, хармония трябва! Хармонията трябва да я възстановите по всякакъв начин, при каквито и да е жертви! Възстановите ли хармонията, каквито жертви и да дадете за нея, нищо не е изгубено. Необходимо е да се възстанови тя в душите ви.

После, вие, като не разбирате Живота, мислите, че обществото много ще ви даде. Обществото може само да ви развали. Вие се събирате да дружите по няколко и ако не разбирате закона и обществото, животът ще ви разстрои. Вие настройвате някой, а те ви разстройват. Казвате: „Хайде да се нагласим!" Ти го нагласяваш, той те разгласява и цял ден минавате в нагласяване: тин-тин-тин-тин. Утре пак започвате, обтягате струната, а някой път я обтягате повече и тя се скъсва. А тези четири струни, на които трябва да свирите, са вашите четири темперамента, които трябва да се нагласят.

Първият е сангвиничният темперамент, т.нар. жив, въздухообразен. Хора с такъв темперамент имат валчести лица, руси коси, сини очи, те са като пеперуди - скачат от цвят на цвят, обещават на всички, а едва една стотна от това, което са обещали, могат да изпълнят; много щедри са, дават всичко.

Другата струна е т.нар. холеричен темперамент. У такива хора е добре развит черният дроб, мускулите, нервната система. Те са енергични - дето минат, огън палят навсякъде. Те са хора с черни коси, продълговати лица, дебели навъсени вежди, широки носове, мускулести ръце и когато не им се подчиняват, аргументират се винаги с юмрук.

Третата струна е флегматичният темперамент. Те са хора на благоутробието, лицето им е валчесто и мяза на месечинка, само очите се виждат. Ръцете им са късички, когато ходят, едва кретат. Тези хора имат английски темперамент - мъчно сядат, а щом седнат, мъчно стават. Те никога не се тревожат.

Четвъртият темперамент е меланхоличният или нервният темперамент. В него преобладава мозъчно-нервната система. Хора с такъв темперамент имат деликатно телосложение, възтънки вежди, понякога кестеняви очи; те са хора на мисълта, в тях има бързи възприятия, те са впечатлителни, бързи, нервни, мислят хубаво; те са, които носят мисълта, философията.

Това са четирите темперамента, които трябва да се нагласяват, за да има хармония и съотношение между тях. Когато тези темпераменти, тези струни се нагласят, тогава нотите започват да се редят по тях, но когато цигуларят вземе лъка, всички те започват да скачат и ако не са нагласени както трябва, излиза известна дисхармония. Случаите, в които не се нагласявате, показват, че са се събрали два остри камъка, например двама сангвиника или флегматика. Кръстосване трябва да става, за да има спогаждане. Например, ако аз ви наредя все такива сухи на едно място, ще има бутаница помежду ви, няма да може да се търпите. Например някога казвате: „Бях на едно място, но се чувствах там като на парила." Е, разбира се, щом трима души с един темперамент са се събрали на едно място, на парила ще са.

Кръстосване в темпераментите трябва, за да вървят те хармонично. Например сангвиничният темперамент спомага за развитието на дихателната система - разширяват се гърдите, кръвообращението става правилно, дишането е добро и такъв човек от малокръвие не страда. Когато искаш да изправиш мускулите и лигаментите си, ще извикаш холеричния темперамент. Когато искаш да развиеш храносмилането си, ще извикаш флегматичния темперамент, а когато искаш да развиеш мозъка си, нервния темперамент. На тези четири струни трябва да се поставят вашите чувства, мисли и действия, за да започне музиката на Живота. И тъй, от гледище на хармонията, ако сте много активен, ще повикате флегматичния темперамент да даде малко повече жизнена сила на стомаха, да стане уравновесяване. Ако имате много огън, ще повикате сангвиничния темперамент да подуха малко, за да разнесе огъня. Нали знаете какъв е законът? Когато в стаята е много топло, веднага отваряте прозорците, въздухът навлиза вътре и проветрява. Та сангвиничният темперамент е въздух, който, дето мине, проветрява. Когато стане студено, повикайте холеричния темперамент - той пък ще отопли стаята.

Този закон на хармонията ще изисква дълго време, докато го изучите. Лесно се говори, а мъчно се прилага. Най-първото нещо е: ще вложите в ума си мисълта, че хармонията е необходима за вашето развитие. Всички спънки в живота ви се дължат на липсата на тази Божествена хармония. А хармонията, трябва да знаете, всякога е резултат на разумното у човека, на Божествения Дух, който работи, на вашия дух, който ви ръководи във всички действия. Всякога у вас има едно същество, което ви казва: „Чакай, помисли преди да започнеш една работа!" Вие се борите и когато работите ви са нагласени, той казва: „Може да тръгнете напред!" Някой път сте като непослушни деца: макар майка ви да казва да не излизате, вие отваряте вратата и хайде навън. Върнете се вечер окаляни, съдрани, майките ви понабият и после си казвате: „Утре като стана, работата ще се нареди." Така стои животът ви досега. Няма нито един от вас, който да не е бил бит досега - всички сте бити.

Законът на хармонията изисква да обръщате внимание не на това как пеят онези, които не вземат правилно тоновете, но да внимавате как пеят най-добрите певци - от тях ще се научите да вземате правилни тонове. Следователно, в окултен смисъл, когато казваме, че не трябва да се занимаваме с грешките на хората, това значи да не се занимаваме с онези, които пеят криво. Няма какво да ги слушаме тях, а ще слушаме онези, които пеят правилно и ще се учите на хармония.

Музиканти можете да бъдете всички и никой от вас няма право да каже, че не може да направи това. Необходимо е да го направите! Хармонията изключва думата не мога. Който иска да живее, да се развива, той трябва да казва мога, а който не иска, той трябва да отиде на гробищата. Който не може, пращат го вън от училището и тогава започва обратният живот. Хармонията съществува само тогава, когато казвате мога.

Сега, не е въпросът за бързане, няма какво да се бърза, а ще минете от началото до края. Някой казва: „Да стигна до онзи край, за да видя какво има!" Казвам: каквото е началото, такъв е и краят - на онзи край ще има същото, каквото и в началото. Вие се лъжете, като казвате: „Чакай да отида в Небето, за да видя какво има." Че Небето, това е краят на тази музика. Ако сте виртуози, вие ще дойдете в Небето до края на музиката и там ще има ръкопляскане. Ако не сте виртуози, вие отивате в Небето и казвате: „Долу, долу на Земята!" Това значи небесен Живот - от Земята до Небето тази музика е една и съща и като се завъртите, горе ще има ръкопляскане, а после ще ви поканят да слезете долу. Каквото е началото, такъв е и краят. Някой казва: "Зле да започна, че добре да свърша." Ако добре започнете, добре свършвате, ако зле започнете, зле свършвате - това подразбира законът на Силите.

И тъй, музиката на Земята е единственото условие, което помага на човека да се развие. Затова приложете музиката. Неразположен сте - почнете да пеете! Пейте и не бойте се, пейте каква и да е песен, за да въдворите у вас хармония. Така ще помогнете на вашите мисли, на вашите чувства и на вашите действия. Ако сами не можете да пеете, идете в градината, седнете под някое дърво и ако има вятър, в трептенето на листата ще откриете такава музика, че ще започнете полека да утихвате, да се унасяте в това шумолене, което аз наричам музика. Тези вибрации, които идват от шумоленето на листата, въздействат върху ума ви. Музиката ще я имате като един фактор в живота си, за да се махат тези недоразумения, които сега съществуват между вас. Често вие се спирате и казвате: „Еди-кой си там не пее хубаво, пее фалшиво." Да, но и ти не пееш хубаво. Трябва да се намери някой друг да каже: „Чакай, аз ще взема правилно тоновете и всички с едно усилие ще се нагласим!" Не е философията в това, че еди-кой си пее криво - философията е да се нагласим всички правилно. Когато има камертон, ще започнем всички правилно да пеем.

Разбира се, аз нямам намерение да коригирам ключовете на всинца ви, но ви говоря общо за погрешките. Когато се върнете в дома си, ще видите къде е ключът сол и ще си поправите погрешките. Някой път учителят поправя грешките на черната дъска и учениците оттам поправят своите. Така е по-добре и вие да се коригирате.

Често казвате: „Нямам вдъхновение, нямам разположение." Но трябва да знаете, че Божествената Любов е хармония, тя не търпи дисхармония. Сега аз ви говоря за хармонията като връзка, понеже тя ще ви послужи да почнете да се организирате съзнателно.

Знаете ли какво е организиране? Всички клетки се организират съзнателно в този Божествен организъм и всички работят правилно. В този Живот ние сме Божествени клетки и всеки от нас трябва да разбира и изпълнява добре своята мисия, своето сегашно предназначение и да не желае ни повече, ни по-малко от определената за него работа. Никой не трябва да се отдалечава от Божествения план. Другите хора могат да говорят за вас, но това, което вие съзнавате дълбоко в душата си, старайте се да го реализирате и няма да бъдете далеч от Истината. Вървете по своя план, нищо няма да ви спъва! Нали сте виждали как вървят войниците -всички вървят в такт. Така и вие, когато сте сами, може да вървите както искате - и по-полека, и по-бързо, но когато тръгнете с някоя компания, която си има свой ход, ще вървите според нея. Не вървите ли според нея, ще останете назад.

Та когато влезете в Божествената хармония, всички трябва да измените такта на вървежа си - ще тръгнете хармонично, правилно. А знаете ли какво означава превода на това да си приспособите краката, за да ходите правилно? Това значи, че вашите добродетели трябва да вървят правилно. Краката на човешката душа - това е Добродетелта, ръцете на човешката душа - това е вашата Справедливост, ушите на човешката душа - това са мъдрите мисли на Мъдростта, а устата на човешката душа - това е Любовта, чрез която тя може да говори. Тази уста е външната страна на Любовта, чрез която Божествената Любов ще излезе. Едната Любов ще дойде като услуга на другата Любов, която ще дойде отвън чрез нея. Затова сега трябва да сформирате ушите на вашата душа, за да бъдете мъдри; трябва да сформирате устата на вашата душа, за да бъдете в Любовта; за да бъдете добри, добродетелни, трябва да сформирате краката на вашата душа, а за да бъдете справедливи, трябва да сформирате ръцете на вашата душа. Като отидете в онзи свят, ще видите, че някои нямат например уши. Всички добродетели, които в този свят сега упражняваме, ни служат да създадем някои органи. Защо човек трябва да е добродетелен? За да има неговата душа крака. Защо трябва да бъде човек справедлив? За да има душата му ръце. Защо да бъде мъдър? За да има душата уши. Та всичко онова в света, което Божествената хармония го извършва, има пряко отношение към нашата душа.

Значи всички усилия, които правим, са едно благо за нас, за вашите ближни и за Божествените принципи. Това значи да се проявява Бог в делата ви. Например да кажем, че на всички, които сте тук събрани, ви се даде една работа да извършите. Как бихте започнали тази работа? Например да кажем, че ви дадат около стотина сирачета и ви накарат да им помогнете - как ще постъпите вие, как ще организирате тази ваша работа? Ще започнете да избирате комисия помежду си от пет, шест, седем жени и ще ги упълномощите те да наредят работата. Между тях ще започне спор коя да бъде председателка, коя секретарка, коя касиерка и цял ден ще мине в тези разправии. След това ще трябва да се събират пари, а вие ще чакате. После отново ще има спор кой да разнася тези пари. - Е, пак избраните седем души от комисията. Ами вие, останалите, какво ще правите? Как ще наредите най-практично тази работа? Всички ще разделят децата помежду си. После пак ще има спор кое дете при кого да се падне, къде да бъдат най-интелигентните деца. На късмет - кой където се падне! Когато човек си знае урока, всякога е късметлия; който не знае всички уроци, тогава идва нещо, което не е по късмет. Ще разрешите въпроса по закона на хармонията.

Да кажем, че всички вие сте женени и имате деца. Всяка майка разрешава тази задача и представете си, че й са дадени няколко деца-сирачета да ги отглежда. Има избрана комисия вкъщи за тази цел - има председател, председателка и отглеждането на тези деца започва. В Невидимия свят е така. Тогава другите, които не са женени, казват: „На нас в бъдеще ще се дадат деца." Неженените могат да си намерят друга работа. Всички на работа в света! Никой не трябва да стои празен. Сега, именно, при сегашните, а не при бъдещите условия ние трябва да използваме този съзнателен Живот, закона на хармонията. Умните хора използват сегашните условия, а ленивите хора - бъдещите условия. Умните хора се учат от своето минало, а глупавите - от своето бъдеще.

Сега искам между вас да се заглади по възможност всяка дисхармония, която съществува. Всяка дисхармония, която сте създали, искам да я изгладите само за един ден. Давам ви един ден на разположение, не по-дълъг срок. На жените давам само един ден срок за изглаждане на всички недоразумения и дисхармонии. И тъй, в един ден срок трябва да се нагласите в ключ сол и да изгладите всяка дисхармония. Всеки в себе си да изглади това - речено и свършено! Представете си един такъв случай: да допуснем, че сте живели в един дом в дисхармония с четири ваши сестри и трима братя - те са ви побийвали и вие сте ги побийвали. Казвате един ден : „Ще ида в друга къща!" Е, ако вие не сте се нагласили в ключа сол и минете на друго място, мислите ли, че там няма да ви стане по-горещо? Защото онзи певец, който не пее добре на сцената, ще го снемат оттам, а добрия певец всички го желаят да им пее и един, и два пъти. Добрият Живот - това е Божествената хармония, което значи да прилагаме в действителния Живот хармонията. Затова тази хармония е необходима и само чрез нея можете да наваксате изгубената хармония. А хармонията е тази, която носи Новия живот.

Сега във вашите умове се явява въпросът как може да се оправи тази дисхармония. Може - ще насочите ума си към Бога, ще знаете, че Той е Великата хармония и само за Него ще мислите. Няма да мислите за Бога като за някой стар белобрад дядо, а ще мислите за Бога като за Велика хармония, в която всичко живо отдава вниманието си на Него. Затова всички се стремим към Него и всеки иска да Го схване. Мисли за Великата хармония на Живота и веднага ще ти стане леко! Не се старай да схванеш какъв е Бог, каква е формата Му, а мисли за Него като за Велика хармония и веднага ще ти стане леко. Защото ако гледаш лицето, косата и брадата на певеца, ти веднага ще се отдалечиш от хармонията, но ако слухът ти е съсредоточен, ще разбереш какво е тя. Когато дойдем до лицето, то е особена хармония за очите. Ако сте ясновидци, ще видите, че лицето не стои спокойно на едно място, а е подвижно, в него стават много бързи движения. Но понеже тези движения са така далеч от нас, струва ни се, че то е спокойно. В Невидимия свят всичко е в движение.

Най-първо ще обърнете сърцето, ума и душата си към Бога на хармонията, т.е. към Бога на ключа сол, към който всичко живо е насочило ухото си. Ще се обърнете към законите на хармонията. Ще слушате един от тях и като го възприемете, ще започнете заедно с този велик хор да пеете. Един ден срок ви давам! За да се настроите на ключа сол, има само един ден срок!

Аз ви откривам един ваш недостатък: без да опитвате това, което ви говоря, когато излезете оттук, казвате: „Ето какво каза Учителя." Не казвайте никому нищо, докато не го опитате. Всяко нещо, което съм ви казвал, не го разправяйте, докато не го проверите. Щом сте го проверили, разказвайте го - тогава то има двойна сила. Разказвайте това, което аз съм казал и което вие сте казали и проверили. Направете опит и когато той излезе верен, кажете го на някой и той да го провери. Когато направи и той опит и излезе сполучлив, резултатът ще бъде три пъти по-силен. Когато този трети разкаже на свой приятел и последният направи опит с добър резултат, силата ще бъде четири пъти по-голяма. Четвъртият казва на пети, последният - на шести и т.н. Като постъпвате по този начин, се получава постепенно усилване, подобно на една голяма вълна. А сега как постъпвате? Една от вас чула от друга някоя нещо, но нито едната, нито другата го е проверила и се питат: „Как беше това нещо, хайде да се върнем назад." Забравили са го и двете. Почват отново да сноват. Вие нямате време за сноване - нашето платно е насновано, петолинието е насновано, необходимо е само да се тъче.

Тъкането значи хармония - да се изтъче един плат от едно място на друго. Да пееш, да тъчеш, да живееш - това са синонимни думи. Казвате: „Какво да правя?" - Пей! - „Че животът песен ли е?" - Ако не можеш да направиш това, тъчи; ако не можеш да тъчеш, яж - това значи тъкане на петолинието. Петолинието е основа, а кросното е ключът, турен в началото на петолинието. Когато платното се изтъче, снема се от кросното и се продава. Друга музика настъпва тогава. Музиката се мени в много ключове.

Първото правило, за да се нагласите в този ключ, е следното: всички ваши недоразумения, всички ваши спорове да се изгладят и вие да се нагласите хармонично. Или, на музикален език казано, там, където не вземате вярно разните тонове и не спазвате времето, където един по-бързо пее, а друг по-бавно, където една с друга не се срещате, трябва да се нагласите в един ключ. А щом се нагласите в един ключ, ще знаете, че Бог е Великата хармония. Ще се нагласим като Него, ще пеем, ще се веселим заедно с Бога!

Вчера казах на мъжете, че оставям жените да ги нагласят - нищо друго не им казах. Сега да видим можете ли да ги нагласите. Ама да не направите като оня слуга Стоян, когото попът, неговият господар, го изпратил на лозето да го прекопае и да изреже пръчките. Отишъл Стоян на лозето, взел ножиците и рязал, рязал дето завърнал, понеже не разбирал от тази работа. Връща се в дома си и попът го пита:

- Стояне, плаче ли лозето?

- И ти да го видиш, дядо попе, и ти ще плачеш...

Ще питате госпожа Дойнова, когато реже лозето

си, до кое място реже пръчките - тя разбира това. Така и вие трябва да знаете на кое място от петолинието трябва да стоите. Досега сте рязали пръчките до дъно, но повече така няма да бъде - ще режете само тези пръчки, които не трябва да раждат. На всинца ви трябва хармония, само тогава ще можем да се разберем. Ако всички сме в хармония с Бога, тогава ще Го разберем, ще разберете мен и аз - вас. Без хармония животът е несъвместим - това е и в обществото, и в науката, и в търговията, и навсякъде. За да е успешна работата, навсякъде трябва да има хармония. Обличате ли се, готвите ли, спите ли -навсякъде и всичко с хармония трябва да е. Не спите ли с хармония, махмурлии ще бъдете. Ако Животът е с хармония, и в най-дребните си проявления той е велик; няма ли хармония, той е безмислен.

Сега всички, и млади, и стари, ще приложите хармонията: младите - от началото, старите - от края. Младите ще бъдат първите ноти в една музикална пиеса, средната възраст - нотите по средата, а най-старите - последните ноти. Като се изпълни цялата пиеса, тогава се вдига голям шум, гюрултия и има ръкопляскане. Пиесата се свършва с най-старите. Ако има подсвиркване, тогава е лошо. Някой път има ръкопляскане, друг път - подсвиркване. Аз желая да има ръкопляскане, а не подсвиркване, защото ако има подсвиркване, ще слезете от сцената и втори път ще се прераждате.

Сега вие ще се съберете помежду си и ще обмислите работата по вашето организиране, за да видим какво могат да направят жените. Нали трябва да се работи във външния свят. Например имате някоя нива да се прекопае, лозе да се реже, градина да се обработва, плодни дървета да се отглеждат - как ще разпределите тази работа? По-силните на лозето ще копаят, по-слабите на нивата ще жънат, най-слабите ще чистят гъсеници, а тези, уморените, ще ги пратите да вкусят от плодовете, да си наберат и на вас да донесат, и тогава ще имате една богата трапеза. Тъй ще разпределите работата си. Ще трябва една разумна работа, в която да имате хармония. Ако нямате хармония, работите ви ще бъдат разнебитени, ще се яви съмнение, разочарование, лутане от едно място на друго и животът ви ще стане безмислен. От вас, жените, които учите хармонията, се изисква работа.

Сега да допуснем, че имате едно женско събрание - как ще го направите? Ако говорите за първенство, на първо място ще турите младите - в музиката на първо място са младите. Добре, организирате събрание, туряте младите на първо място и те стават първи. Да кажем, че има да се пренесат петстотин чувала - тогава на първо място ще дойдат старите, а младите ще останат назад. Ако е въпрос за първенство, лесно е да се провери кой човек е пръв. Пръв човек е този, който при всички условия на Живота е пръв, а този, който не може да работи, ще остане назад. Ако някой за ядене е пръв, а за работа е последен, той не е пръв. Някой казва: „Аз съм пръв." Радвам се, че има един пръв - хайде, да сложи чувала на гърба и да вземе еди-кой си тон на ключа сол. Ако вземе всички тонове правилно отначало докрай, значи той е пръв. Ако половината от тях ги вземе правилно, а другата половина - неправилно, значи той до половина е пръв. Ако взема само четвърт от тоновете правилно, той има двойка; ако взема само един тон правилно, той има единица; ако не взема нито един от тоновете правилно, той има нула. Това значат Христовите думи: „Първите ще бъдат последни и последните - първи." Какво иска да каже Христос с тези думи? Които са били първи, щом дошли до чувалите, станали последни; после, когато дошло яденето, от последни станали първи. При чувалите последни, а при яденето първи. И тъй, Христовите думи „Последните ще станат първи и първите - последни" са само положения, принципи, които са изказани. Това не е за смях, а показва нашата слабост. Някой път ние не преценяваме силите си, но когато ни поставят на работа, казваме: „Аз мислех, че съм пръв, но сега ще остана малко назад." Когато дойде яденето, казвате: „Аз съм пръв, помнете ме, имайте ме предвид!" Когато дойде до чувала, казвате: „Малко съм слаб, признавам слабостта си." Е, и това е хубаво, че признавате слабостта си. Казвате: „Гърбът ми малко носи." Е, значи не си пръв.

Ще работите по закона на хармонията. Щом влезете в Пътя, претенции, привилегии няма. Привилегии има само онзи, който учи, който е способен; не учи ли, не е ли способен, няма привилегии. Който пее хубаво, който се учи, той е достоен, за него има привилегии; който не се учи, той не е достоен, няма за него привилегии. В това Училище като влезете, ще се стремите да учите; не учите ли, другите хора нищо не могат да ви дадат. Когато другите хора ядат, това нищо не ни ползва - това, което ние ядем, то ни ползва. Другите хора заради вас не могат да учат, ти ще учиш. Това е една необходимост. Ще знаете, че знание по лесен начин не може да дойде. Ще учите, и то здраво - по закона на хармонията.

Вие ще учите по закона на хармонията и това зависи от вас, друг не може да ви хармонизира. Някой казва: „Хайде да се хармонизираме!" Всеки сам ще се хармонизира. Ако се хармонизирате сами, хармония ще има; ако не се хармонизирате, няма да има хармония. Всички хора в света си имат свои лични дертове. Всеки има по един дявол-пенсионер вътре в себе си и го храни в дома си. Квартирант ви е той за зор-заман и когато дойде, гощавате го. Когато се намирате в трудно положение, казвате му: „Излез да ми оправиш работата!" Той излиза и казва: „Какво търсиш ти, вагабонтино!" Той ти урежда работата. А някой път, когато забатачиш, казваш на добрия си дух: „Слушай, не можеш ли ти да излезеш заради мен? Забатачих тази работа, не мога да направя нищо, ела да ми помогнеш!" А добрият дух, като ти проговори, казва: „Добре, ще отложа полицата." Така че, зависи кой квартирант ще повикате на помощ.

Сега според закона на хармонията ще повикате добрия квартирант - той ще ви даде тон и ще ви покаже как да започнете. Това е необходимо за вас. В Небето не се приемат хора, които не се хармонизират - такъв е законът и в него няма изключение. Ако не се хармонизирате още сега на Земята, като отидете горе, няма да ви приемат. Ако се хармонизирате, ще напуснете къщата си с песен, няма да плачете и там с песни ще ви приемат. Ако тръгнете от Земята без песен, когато отидете до Рая, ще кажат: „Не приемаме хора, които не знаят да пеят." Небето е място на песен и хармония, там няма плач, няма тъги и скърби, навсякъде се чуват песни от всички видове, от най-тихите до най-бурните песни - всеки може да си избере и да слуша.

Сега и ние на Земята ще започнем да вършим всичката си работа с песни, но ще приложите хармонията. Който не приложи хармонията, няма да му проповядвам нищо - той няма нищо общо с моето Училище. Когото хвана, че не е нагласен, ще го изпъдя навън по всички правила на Божествената наука. Когато научи хармонията, пак ще го приема, но докато я научи, вънка ще седи. Това ще го знаете и то без изключение ще бъде за всички. Тъй пише Господ в Неговото училище. Неговите закони са неизменяеми за никого и никой не може да ги престъпи. Всички училища трябва абсолютно да се подчиняват на закона на хармонията - така е писано. Сгреши ли някой -навън! Колко пъти на ден ставате вие оглашени; после запявате и хайде пак на Училището. Сгрешите ли - пак навън; и когато излезеш навън, чувстваш положението си. Затова и законът се прилага вътрешно. Вашият дух, който ви ръководи, той ще ви изведе навън. Като казвам, че ще ви изпъдя, подразбирам закона, който работи в Духовния свят - той е един за всички. Учителят постъпва по същия начин: направи ли ученикът погрешка, никому никаква отстъпка не се прави - не се прави отстъпка нито на учителя, нито на ученика. Направи ли грешка - вънка, поправи ли се - пак вътре. Защото в дисхармонията цялото Небе се разклаща. Ето защо се казва, че нечист не може да влезе там. Това ще го имате като правило, това е съзнателен закон. От вас зависи да сте в хармонията или вън от нея - вие сте тези, които си налагате да бъдете вън или вътре в хармонията.

Та казвам ви да приложите този велик закон на Живота. Той е потребен на Земята, той е практичен закон. Не мислете, че той е строг, той е велик закон, който ни учи на ред и порядък. Адам беше щастлив в Рая, но когато хапна от плода на дисхармонията, веднага го хванаха за ухото и хайде навънка. Разбира се, това е твърде голямо наказание, защото той много престъпи в хармонията. Сгрешиш ли в една нота, ще те държат един ден извън училището, сгрешиш ли в две ноти, ще те държат два дена, три ноти - три дена и т.н., в колкото ноти сгрешиш, толкова дни ще те държат извън Училището. Поправиш ли се после, това е Благодатта. Законът е абсолютен: дисхармония абсолютно не се търпи. Ако не ме обичаш, ще ми кажеш: „Ти сега потърпи малко." Ако ме обичаш, няма да ми казваш да търпя и ако ти обичаш хората, не ги карай да търпят твоите глупости. В това отношение ще гледате да се въдвори тази хармония между вас, тя ви е потребна. Ако не се въдвори, другояче не може да си помогнете. Тук може да се молите, но излезете ли от събранието, хармонията е нарушена. Трябва да държите в ума си мисълта, че Бог е вечна хармония. Тази мисъл трябва да стане у вас плът и кръв, навсякъде да я чувате. Тогава ще бъдете силни да се борите с външните изкушения на света.

Сега аз ви тълкувам Любовта в ключ сол - в първа степен. Казвате: „Да се любим!" Че за да любиш, трябва да туриш ключа сол и да се нагласиш според него. Тогава ще имаш хармония и ще започнеш с Любовта. Като говора за Любовта, подразбирам, че тя предшества хармонията, а хармонията създава условия, за да се прояви тази велика Божествена сила, която, като дойде, внася здраве, а здравето внася хармония. Външната хармония дава условия за Любов, Любовта дава Живот, Животът - здраве, а здравето внася вътрешна хармония у нас. Така че хармонията отвън се формира вътрешно.

Това Учение, което днес ви говоря, ще искам да го приложите. Аз ви изпитвам и ще определя една комисия да ви изпита за всички ноти и отначало докрай ще има изпити. Една комисия от Небето ще дойде тук да ви изпита. Тя ще посети домовете ви и ще държите изпити по хармония, ще пеете. Гледайте, когато дойде изпитната комисия, в дома ви да има хармония, за да остане Божието благословение в него. Ако дойде и не ви намери подготвени, никакво благословение няма да остави. Да не съжалявате после. Една комисия от Небето ще се изпрати - как бихте проверили тази мисъл? Тази комисия е малко неразбрана - тя означава общинари, които могат да бъдат три, четири, пет или десет души от обща хармония. Те ще ви изпитат по хармония - как пеете, как живеете, как чувствате, как мислите, как действате.

Тази година е тринадесетата. Ако нямате резултат, по-нататък няма да отидете. Ако преминете от единия край на пеенето до другия, какво ще се получи, ръкопляскане или освиркване? От другата година нататък нов курс се започва, нов ключ. Ако този ключ не оправите както трябва, няма да минете в нов ключ, ще останете пак в същия. Ако минете изпита, ще започнете на новия ключ.

Това искам да ви кажа. Тези неща, които ви говоря, са понятни, вие имате опитности, вие сте живели, знаете тези неща и сега си ги спомняте. Някои неща, които сте забравили, щом се намерите натясно, ще си ги припомните. Онзи вълк, който се е научил да яде овце, казва, че корени не се ядат, но когато погладува пет-шест дни, спомня си за сладките корени и ги намира. Та и вие, когато се намерите на тясно, спомняте си това, което сте знаели. Вие знаете тези неща, но ще ви напомня една стара истина, която сте забравили. Христос казва: „Когато този Дух на Истината дойде, той ще ви припомни това, което Аз отначало Съм казал." Това нещо е написано в душата, в мозъка ви и вие го знаете. Не се смущавайте и не казвайте: „Този тон не мога да го взема правилно, това не го зная." Знаете го, ще си го спомните! Ще отворите книгата на еди-коя си страница и като прегледате годината, месеца, деня, времето, всичко едно след друго, както е било, ще си кажете: „А, спомням си, разбирам сега ясно." Ще направите една малка справка.

Хубаво е всеки да влиза и да поработи вътре в себе си. Не мислете, че нямате способности. Всички от вас имате способности и чувства, но трябва да поработите съгласно закона на хармонията. Когато работите съгласно закона на хармонията, всичко се удесеторява, а когато работите без закона на хармонията, животът е тежък, непоносим. Ядеш без хармония, спиш без хармония, живееш с хората в дисхармония - тогава животът е тежък, скръбен и започвате да пеете песните „Девет години болен Дойчин лежал" или „Години, години, усилни години". Това е Животът без хармония.

И тъй, сега ви дадох един ключ, един много прост, но много естествен метод и вие ще го приложите. Вън от тази мисъл за хармонията няма да разсъждавате какво е Бог. Ще схващате Бога като една Велика разумна хармония, която се разнася навсякъде във Вселената, из цялата Природа и всред всичко живо. Всяка вечер ще съсредоточавате ума си, мисълта си към един тон от тази хармония. Ако схванете един тон, това е много нещо. Всеки ден по един тон! Караш се с мъжа си, с дъщеря си и казваш: „Мъжът ми не взема правилно тоновете." Не, ти трябва да кажеш: „Аз ще взема правилен тон на ключа сол и ще му покажа как се пее!" А ти започваш: „Какво си се раздрънкал!" Той дрънка, тя дрънка и какво излиза, когато се раздрънкат двама души? - Две дрънканици. Ще се успокоиш и ще кажеш в себе си: „Любовта, това е ключът сол - трябва да взема камертона!" Вземаш камертона, нагласяваш се и казваш на мъжа си: „Любов и съгласие, Любов и съгласие!" Ще пееш, ще пееш, ще повишаваш тона си и току го погледнеш - той се засмял, започва и той да пее: „Любов и съгласие, хайде да се примирим!" Това е Божествено - да слушаш какво казва Господ отгоре. Когато се живее така, животът става разумен и лек. А сега ходите от къща на къща по цял ден и разправяте какво сте преживяли - ходиш по цял ден, на десет места разправяш и пак ти е тежко. Живееш ли в хармония, никому няма да разправяш нищо и пак ще ти бъде леко на душата.

Сега ще ви дам едно упражнение - ще видим дали можете да го приложите. Можете ли да направите първото упражнение? Ще мислите две минути върху думите Любов и съгласие.

Две минути всички са в мълчание и правят упражнението.

Ще правите това упражнение десет пъти на ден по две минути и ще видите резултатите. Ще се стремите да имате хармонията всеки момент в ума си - умът ви трябва да свикне. Той много се отклонява, но когато го концентрирате една-две минути върху хармонията, умът ви ще навикне да се съсредоточава, да се приспособява. Когато правите тези упражнения, вашите клетки, вашите нерви ще започнат да се тонират и ако имате главоболие и каквото и да е неразположение, то ще мине и ще се почувствате по-здрави. Ако правите тези упражнения по-често, ще започнете да се лекувате - те са един добър метод за лекуване. Всяко лекуване е изчистване, а изчистването е здраве. Като живеете цял живот по такъв начин и правите упражненията за хармония, всичко у вас ще се пречисти и душата ви ще стане бяла като сняг.

Когато направите няколко такива опита и видите резултата, ще ми съобщите. И когато се уверите в добрите резултати, тогава можете да помагате на близките си.

20 юни 1921 г., понеделник, Свети Дух, София
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help