Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Zmysel dýchacieho systému.

Siedma prednáška majstra.

Konaná pred mladou Esoterickou triedou 22 Novembra, Sófia.

Fir-für-fen Tau-bi-aumen

Tajná modlitba

Teraz prečítajte pozitívne slová, ktoré ste napísali. Potom prečítajte negatívne slová.[1]

Potom píšte na tému: " Zmysel dýchacieho systému ".

Teraz vám dám duševné cvičenie, ktoré budete robiť ráno, keď vstanete a večer pred spaním. Pozdvihnete svoje ruky hore a vyslovíte slovo Svetlo, zatiaľčo si budete všímať zmenu vo vašom stave. Robte toto cvičenie od 10 do 25 sekúnd. Umiestnite svoje ruky, jednu vedľa druhej pred svoje čelo, s dlaňami otočenými k tvári. Potom posuňte ruky nižšie a umiestnite ich na vrchnú časť nosa, a súčasne vyslovte slovo Vôňa. Po vyslovení tohoto slova si všimnite, akou zmenou sa to prejaví vo vašom stave. Nakoniec, umiestnite ruky pod svoj nos, na hornú peru, a vyslovte slovo Sladkosť. Znova pozorujte zmeny vo vašom stave. Prvé slovo, ktoré ste povedali je Svetlo, potom - Vôňa, a nakoniec - Sladkosť.

Slová idú z ascendetného(rastúceho) do descendentného(klesajúceho) stupňa: podstata slova Svetlo je tenkosť, potom je jedna z vôní, a najhrubšia podstata je zo slova Sladkosť. Ste prekvapení, prečo vám dávam tému: "Zmysel dýchacieho systému". Aké vedomosti máte o dýchaní, prečo človek dýcha? Človek dýcha, aby sa udržal nažive, aby udžal horenie vo vnútri svojho organizmu. Čo je horenie a čo je dýchanie? Podľa niektorých je dýchanie procesom očisty. V pľúcach je viac než 600 miliónov buniek, zatvorených v miniatúrnych komôrkách, miniatúrnych laboratóriách. Keď vzduch vstúpi do pľúc, každá z týchto buniek na krátky čas slúži dvojakému účelu - fyziologickému a duševnému. V tomto zmysle je dýchanie dvojaký spôsob výživy. V jedinej minúte človek vdýchne dvadsať krát; dvadsať obedov, a a za jednu hodinu - 20x60=1200 vdýchnutí, 1200 obedov. Ak každý z týchto obedov stojí sto leva1, potom by malo byť na dýchanie za každú hodinu pre každého človeka utratených 120 000 leva. Za 24 hodín by človek stál prírodu 2 880 000 leva. V každom vdýchnutí príroda prestiera stôl pre človeka, a v každom vydýchnutí stôl upratuje. Na každom prestieraní a uprataní stola si robotníci vykonávajú svoje povinnosti. Komplikovaná je úloha tých robotníkov, ktorí majú najväčšiu úlohu, očistiť krv. Napriek všetkým ich zložitým funkciám sa domnievate, že tieto buňky nie sú múdre. Buňky ľudského organizmu sú múdre. Buňky každého orgánu, každého údu ľudského organizmu majú špeciálne postavenie a účel.

Takže - dýchanie je dvojitý proces - fyziologický a psychický. Základný zmysel dýchania ako psychického procesu je čistenie mysle. Preto, dýchanie je spojené s myslením, s myšlienkou. Ktorý druh dýchania je najlepší? Sú tri druhy dýchania: horné, stredné a spodné(závisí od toho, ktorou časťou pľúc sa najviac dýcha). Pľúcny lalok sa podobá zložitému laboratóriu, v ktorom sa prelína mnoho energií. Prána[2] zo vzduchu preniká do pľúc a pomáha ozonizovať krv, dokonca aj tam, kde by vzduch mohol len ťažko preniknúť. Do takto zušľachtenej krvi sú umiestnené elementy života. Najlepšie je plné dýchanie. Predovšetkým Láska napomáha plnému dýchaniu. Takže láska predovšetkým je nevyhnutná podmienka pre plné dýchanie. Keď človek dýcha, musí hodnotiť vzduch ako nenahraditeľné blaho. Keď sa dívate na vzduch ako na neoceniteľné blaho, prenikne do najvzdialenejších buniek vaších pľúc, pošle im svoju pránu, svoju vitálnu silu, ktorú odčerpajú a rozošlu do celého organizmu. Takto láska v prvom rade ovplivňuje pľúca. Ten, kto miluje sa rozširuje, a takto pracujú aj jeho pľúca. Keď človek prijíma blaho vedome, a s vďačnosťou, Láska začína pracovať v jeho vnútri a pozdvihovať ho. Táto Láska je pozitívna, rastúca, a rozširujúca človeka.

Každá duchovná energia, ktorá ktorá pochádza z hora, musí najprv prejsť dýchacím systémom, odtiaľ vystúpiť do mysle, a potom zísť dole do srdca.

Keď hovoríme o láske, mnohí hovoria že láska je slepá. Tento výraz je pozostatok z čias, keď ľudstvo existovalo pod vplivom Mesiaca - doby ustavičných zmien. V skutočnosti sa láska odhaľuje v racionálnom (rozumnom)živote, pretože, Láska sama o sebe je najvznešenejšou vecou na svete. Kam preniká láska, tam je život a kultúra. Duchovný deň začína s láskou. Vo svätom písme sa hovorí: " A Boh povedal, Nech bude svetlo: a bolo svetlo ".

Každý môže niečo povedať, ale najprv je človeku potrebné pochopiť vzduch v súvislosti s pránou, a z duchovnou energiou, ktorá je v nej vložená. Keď prenikne do mysle a srdca, dá táto energia človeku impulz, aby sa prejavil, povedal to, o čom premýšľa. Preto, ten, kto chce hovoriť rozumne sa musí naučiť správne dýchať a správne myslieť. Skúsili ste niekedy dýchať potichu, tak aby vás nikto nemohol počuť? Keď dýchate hlboko, dýchate nahlas a každý okolo vás to môže počuť. Je umením byť schopný dýchať hlboko, ale potichu, tak, že vás nemôže nikto počuť. Keď dýchate hlboko, položte ruky na svoje brucho, tak, že zakaždým keď vdychujete a vydychujete vzduch sa vaše ruky nadzdvihujú. Musíte dôkladne študovať proces dýchania, tak aby ste ho mohli charakterizovať v oboch vzťahoch, fyziologickom aj duševnom. Študujte rozličné metódy dýchania, aby ste videli, ktorú metódu bude najvhodnejšie použiť. Pokúste sa s každým vdychovaním myslieť na svetlo za tým účelom, aby ste boli schopní spojiť sa s jeho energiami. Tieto energie sa nachádzajú vo vzduchu, odkiaľ ich musíte získať.

Keď premýšľate o vôni, získate zo vzduchu odlišné druhy energií; keď premýšľate o sladkosti, obdržíte tretí druh energií. Keď premýšľate o týchto slovách, zatiaľčo súčasne dýchate, uvidíte, že každé slovo sa odráža odlišne na pulzovaní vášho srdca. Najmenšie, najnepatrnejšie zmeny v pulze hovoria o jemných zážitkoch človeka. Prudké zmeny v pulze hovoria o veľkých zážitkoch. Keď je človek inšpirovaný vznešenými myšlienkami a citmi, jeho srdečný tep je rytmický; jeho pulz je pravidelný, a harmonický. Keď človek žije na poli hrubosti, nízkych citov, jeho pulz je disharmonický a nepravidelný - stráca prirodzený rytmus svojho pulzu. A v týchto prípadoch sa vám zdá, že sa srdce človeka zastaví. Takto bije srdce človeka, ktorý trpí bušením srdca. To je jedna z vecí, ktoré sa musíte naučiť: správne dýchať. Prečo? Pretože správnym dýchaním očistíte svoje myšlienky, očistíte svoju krv, a takisto očistíte svoje mozgy.

Ak chcete hovoriť o dýchaní, musíte poznať skladbu vzduchu. Aké elementy v sebe zahrňuje vzduch? Vzduch je zmesou jednej pätiny kyslíka a štyroch pätín dusíka. Tak duševný svet narába s elementami fyzického sveta. Čo sa uvoľní počas dýchania? Počas procesu dýchania je kyslík absorbovaný zo vzduchu, a kysličník uhličitý je vydychovaný. V akom stave sú elementy kyslíka a dusíka uložené vo vzduchu? - V molekulárnom stave. Vo všeobecnosti, keď už bol konkrétny element získaný z niektorej zložky tela, je v molekulárnom stave; keď bol získavaný zo zložitého tela, pokiaľ jeho atómy ešte neboli usporiadané do molekúl, je v atomickom stave; a nakoniec, keď je nejaká zložka tela rozpustená vo vode, jej elementy sa nachádzajú v ionickom stave. Kedy sú elementy najaktívnejšie? Keď sú v ionickom stave. Sú menej aktívne v atomickom stave a najmenej aktívne v molekulárnom stave. Človek sa musí pozorovať, aby videl, aký je jeho stav keď je náladový, rozrušený a nahnevaný; a aký je jeho stav keď je pokojný, a v dobrej nálade. Dobrá a zlá nálada sa odrážajú na dýchaní a na pulze. Ten, kto tomu rozumie, bude schopný určiť fyzickú a duševnú kondíciu človeka podľa jeho pulzu.

Ako žiaci musíte študovať všetko o týchto stavoch(podmienkach); rozlišovať ich podstatu podľa hustoty a skladby. Napríklad, aká je podstata(substancia) hnevu - hrubá alebo jemná? - Hrubá. Z akých zmesí je vyrobená? - Z výbušných substancií. Hnev je nebezpečný kvôli výbuchom, ktoré ho sprevádzajú. Keď sa niekto rozzúri, cíti sa ako keby horel, akoby v jeho vnútri horel oheň. Prejde mnoho času, kým napraví všetky škody spôsobené týmto ohňnom. Škody nastali v jeho organizme. Čo je hnev zač? - Nadbytočné energie v organizme. Keď má človek mnoho túžob, ktoré nemôže naplniť, časť energií, ktoré boli určené pre ich dosiahnutie zostáva nepoužitých - táto energia je príčinou hnevu v človeku. Nespracovaný materiál v mozgu zapríčiní nepatrný proces hniloby, kvasenia, a ako následok vyvolá hnev. Nenaplnené túžby vytvárajú hnev. Keď je niekto nahnevaný, to ukazuje, že toho veľa nezrealizoval, nenaplnil túžby.

Ako sa lieči hnev? - Uskutočnením týchto túžob. Nadbytočná energia sa hromadí vzadu, za ušami človeka. U veľmi zlostných ľudí sú tieto oblasti príznačne vyvinuté. Frenológovia (vedci zaoberajúci sa tvarom lebky) nazývajú tieto centrá deštruktívnymi. Tieto centrá sú prepojené s motorickými svalmi úst a preto, keď sa človek stáva nahnevaným, jeho ústa sa začínajú pohybovať(sťahovať). Ten, kto rozumie zákonu transformácie energie bude vedieť ako preliať nadbytok energie z poza svojích uší do mozgu a vložiť ju do práce. Ten, kto nerozumie tomuto zákonu, keď sa rozhnevá, vloží do práce svoj jazyk - dozadu a dopredu, až kým nevyvrhne von túto energiu a neoslobodí sa. Jazyk je guľomet, a slová - oheň zo zbrane, ktorý vychŕli sem a tam až kým nie je všetkému koniec. Keď chcete poznať, ktoré slová sú negatívne, choďte k nahnevanému človeku, zoberte si pero a papier a začnite písať. Bude rozprávať také negatívne slová, že nebudete schopní ich nájsť v žiadnom slovníku. Ak chcete vedieť, ktoré slová sú pozitívne, chďte k príjemnému, spokojnému človeku a načúvajte mu. Ako metódu vplivu na hnev okultná veda odporúča, že by sa žiak mal zriecť svojích početných túžob. Nie je prípustné pre žiaka mať mnoho túžob zároveň. Prečo? - Pretože by sa nemohol správne vyvíjať. Bolo určené, koľko štvorcových metrov zeme je potrebné pre štep, aby dobre rástol. Keby ste mali štvrtinu akra zeme, ktorú by ste chceli vysadiť štepmi viniča, mohli by ste vysadiť najviac desať viničných štepov. Ak by ste zasadili ešte trochu, zoslabli by a dali by slabé ovocie. Preto, aby ste neobdržali slabučké ovocie, nežeňte sa uskutočniť všetky svoje túžby naráz. Túžby človeka sú v zárodku, a preto sa musia vyliahnúť postupne jeden po druhom, tak, že ich môže nakŕmiť, aby dali dobré ovocie. Každá túžba človeka je kapitál, ktorý môže byť pretvorený na kinetickú energiu, ale musí počkať, kedy príde jej čas. Každá túžba je sila, ktorá dá svoje výsledky, ale táto sila musí byť prebudená v jej pridelenom čase. Túžba nesmie byť prebudená ani priskoro, ani neskôr, než v jej vyhradený čas - pre každú túžbu je určený čas a miesto, kedy môže byť realizovaná. Nemali by ste sa riadiť podľa času, narazili by ste na niekoľko negatívnych stavov, medzi ktorými na prvom mieste by bol hnev.

Keď človek nemôže dosiahnúť nejakú zo svojích túžob, stane sa závistlivým. Keď začína závidieť, príde taktiež hnev. Mali by ste sa chcieť oslobodiť od hnevu, musíte dosiahnúť svoje túžby. Aby ste ich dosiahli, musia byť v malom množstve. Koľko túžob môžete ročne zrealizovať? - Jednu túžbu. Koľko tried môže žiak ročne ukončiť? - Jednu triedu. Najschopnejší študenti môžu ukončiť dve triedy, a geniálny žiak - tri triedy. Génius tiež študuje a prechádza stupňami, ale pre neho je tu špeciálna škola. Génius je tiež náchylný robiť chyby; je náchylný robiť chyby viac než bežný človek. Génius vyhrá mnoho, stratí mnoho a trpí viac; bežný človek vyhrá málo, stratí málo a trpí menej. Ak chcete usmerniť energiu svojho organizmu, musíte dýchať správne, hlboko.

Takto početné túžby rozptýlia ľudskú pozornosť. Stretnete niekoho - zamysleného, s hlavou ohnutou dole, pozerajúceho sa do zeme. Ten človek má mnoho túžob a ako dôsledok je jeho dýchanie chabé. Toto bolo spozorované aj v živote vynikajúcich hercov. Keď sa schopný herec stal príliš ambicióznym, krvný obeh v jeho vnútri sa stal nepravidelným, jeho dýchanie neúplné, a dôsledkom toho sa stal nervóznym a nahnevaným. Pomoc proti hnevu sa nachádza u toho z vaších priateľov, ktorý je negatívny, pasívny; požiadajte ho, aby položil svoju ľavú ruku na pravú stranu vašej hlavy a po krátkom čase uvidíte, že všetka nadbytočná energia, ktorá je vo vás, prejde cez jeho ruku a vám sa uľaví. Boli ste pozitívni, aktívni, a on - negatívny, pasívny, následkom čoho medzi vami nastala správna výmena. Takto zlostná osoba musí nájsť kľudného, pokojného človeka, aby mu odovzdala časť svojej nadbytočnej energie.

Nie je zlé, keď sa človek nahnevá, ale mal by poznať zákon a vložiť energiu do práce. Je vhodnejšie, keď sa človek nahnevá, namiesto toho, aby sa nehneval vôbec. Sú ľudia, ktorí sú pasívni a keď sa nahnevajú, nemôžu navonok vyjadriť svoj hnev. Pôsobia ako pokojní ľudia - v skutočnosti ale pokojní nie su. Pasívny hnev vytvára strach a aktívny hnev vytvára pomstu. Pomsta je zvlášť silná, keď sa niekto pokúsi hnevu vzdorovať. Keď sa niekto nahnevá, dajte mu možnosť, aby mohol prejaviť svoj hnev; keby ste zastavili jeho hnev, začal by sa mstiť. Prečo niektorí ľudia nie sú schopní sa nahnevať? - Pretože nemajú nadbytok tejto energie. Podobajú sa opilcom, ktorí chcú piť, ale buď nemajú žiadne peniaze, alebo nie sú otvorené žiadne krčmy. Keďže okolnosti nedovoľujú sa opiť, tak kvôli tejto núdzi jednajú ako triezvi; sú však pripravení ísť do najbližšej krčmy a opiť sa. Skutočne triezvy, ctnostný človek je ten, ktorý napriek všetkým podmienkam ktoré má na to aby sa opil alebo nahneval, predsa nie je schopný dostať sa mimo svojej rovnováhy. Taký človek má vôľu, má sebakontrolu. Ten, kto má vôľu slabú, podľahne už aj najnepatrnejšiemu pokušeniu.

Teraz, ako žiaci okultnej školy, musíte študovať podmienky, na ktoré narazíte. Musíte študovať rôzne stavy, ktorými prejdete. Niekedy, keď sedíte, cítite sa akosi zvláštne nekľudní a neviete, kam by ste siahli: položíte svoje ruky pred seba - neupokojí vás to, necháte ich pozdĺž tela alebo za sebou - znovu sa necítite dobre. Ak ste porozumeli hlbokému významu svojho stavu, ľahko by ste ho charakterizovali. Ruky reprezentujú ľudskú vôľu. Keď neviete kam dať svoje ruky, to znamená, že neviete akým spôsobom máte dať najavo svoju vôľu. Keď dáte ruky za chrbát, pred seba alebo pozdĺž seba, tým, že toto robíte, hľadáte najvhodnejší spôsob, ako dať najavo svoju vôľu. Akonáhle nájdete vhodné miesto pre svoje ruky, budete mať vyriešenú otázku, ktorá sa týka toho, akým spôsobom by ste mali vajadriť svoju vôľu. Ako prvá metóda zobrazenia vôle je použitie zákona transformovania energií vo vašom organizme cestou pľúc.

Východné národy venujú veľkú pozornosť dýchaniu, ako metóde práce v mnohých smeroch. Západné národy chceli takisto použiť túto metódu, ale ako úplním materialistom im to dalo zlé výsledky. Chceli rýchlym spôsobom dosiahnúť mnoho vecí, ale zaplatili draho za tento chvat. Od ľudí sa požaduje láska, aby mohli vhodne používať vedomosti o dýchaní. Bez lásky nemôže byť žiadne dychové cvičenie.

Prvou podmienkou je, že láska sa spolupodieľa na dýchaní. Ak sa láska neúčastní dýchania, nemôžete mať žiaden úspech. V týchto podmienkach organizmus nemôže ovládať svoju prebytočnú energiu, výsledkom čoho je rad negatívnych stavov, ktoré sa rodia v človeku. Keď dýchanie nie je prevádzané správne, polo - organické materiály začnú v organizme budovať vrstvy usadenín, ktoré zapríčinia všetky choroby. Vďaka týmto usadeninám, týmto polo - organickým materiálom nemôže byť krv človeka poriadne očistená a spôsobuje nárast mnohých mikróbov.

Teraz máte predstavu o tom, aký zložitý je proces dýchania. Je to dosť na to, aby ste si predstavili tých šesť miliónov robotníkov, ktorí pracujú obetavo deň a noc, aby ste mohli pochopiť aký ohromný proces prebieha vo vašom organizme. Okrem toho, každá buňka má svoju vlastnú, prísne definovanú špecializáciu. Ak neuvažujete o tomto procese vedomo, poviete, že takýto život nestojí za to. Nie, život je hodnotný. Každý vdych a výdych je výsledkom práce, úsilia miliónov pracovníkov. Preto dýchajte vedome, s láskou, ak chcete mať dobré vnútorné dispozície.

Boli ste trochu nahnevaní, všetka harmónia v organizme je narušená a súčasne s tým sa dýchanie stáva nepravidelné. Ak chcete pochopiť, aký nákladný je každý človek pre prírodu, vypočítajte, koľko je na neho utratené za rok. Ak viete koľko sa zaplatí za 24 hodín, ľahko vypočítate výdaje na jeden rok. A to sú výdaje len na dýchanie. Potom vypočítajte, koľko stoja pracovníci v žalúdku, v mozgu a vo všetkých ďalších orgánoch a údoch.

A po tom všetkom niekto príde a povie, že život nemal žiadnu cenu a že všetko nám bolo dané zdarma. Takto je to pre tých, ktorí tomu nerozumejú. Ten, kto to chápe, vie, aký cenný život je, dokonca pre najmenšiu bytosť a ešte viac pre človeka. Ste kŕmení prírodou, bez pochopenia toho, koľko sa na vás utratí. Naozaj si deti uvedomujú, koľko ich rodičia na nich vynaložia? Avšak keď vyrastú, keď sa začnú podporovať sami, potom vidia, koľko stáli svojích rodičov. Nie je to ľahká práca vybudovať človeka.

Keď splatíte celý účet za všetky zdroje, ktoré príroda na vás utratila, uvidíte, čo je človek zač. Len prostredníctvom tohoto uvedomienia porozumiete slovám, " Žijeme z milosti ".

Tajná modlitba

Fir-für-fen Tau-bi-aumen

[1] 1 lv.= dnes 0.5 eura, hodci v dňoch, keď bola prednáška napísaná mal lev omnoho menšiu hodnotu než táto.

[2] Je to staré Sanskrtské slovo, ktoré popisuje priaznivé energie nachádzajúce sa vo vzduchu.

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help