Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Svetlo.

„ Ste svetlo sveta „; Matúš 5:14

Moja posledná beseda bola o soli, ktorá je prvým Božským elementom v živote, ale dnes budem hovoriť o druhom prvku - svetle. Pokúsim sa postaviť Kristové slová do súčasného jazyka, ktorým sa hovorí v 20. storočí. Čo Kristus myslel slovom "svetlo"? Každé slovo má svoj význam. Až keď vytvára určitý vplyv na myseľ alebo srdce človeka, až potom môže byť pochopené. Napríklad, ak držíte zápalku, môžete porozumieť jej účinku len keď ju zapálite; inak by nedávala zmysel. Taktiež slová v hovorenej reči sú zápalky; avšak, každý musí mať krabičku na ktorej može byť zapálená v správnom čase, aby slovo vytvorilo svoj účinok. Nemali by sme byť ako malé deti, ktoré len vyberú zápalky von z krabičky, zapália ich a odhodia preč. Toto nie je žiadna filozófia. Je mnoho súčasných spisovateľov, ktorí každý deň vyberajú zápalky von, zapaľujú ich a odhadzujú preč. Pýtam sa, aký účinok môžu ich, takto zapálené zápalky vytvoriť? Vy sami musíte zvážiť aký by bol účinok takéhoto zapálenia.

V budúcnosti, slová by mali byť osolené, aby v sebe obsahovali svetlo. Máte ešte nejasnú predstavu o svetle. Slová, "osvetlenie" a "svetlo" majú jeden a ten istý koreň, ale osvetlenie je odrazom svetla. Svetlo je spojením k onomu Božskému elementu príbuznému ľudskej mysli, ktorý nám dáva možnosť rozumného uvažovania, používajúc logiku, obsah a zmysel v našom myslení. V modernej fyzike vedci diskutujú nad osvetlením, či prichádza zo slnka, alebo je to niečo odlišné. Sú vedci, ktorí namietajú proti ídei, že osvetlenie prichádza zo slnka. Zastávajú názor, že je to zvláštny druh energie, ktorá po dosiahnutí zemského povrchu a zrážke s ním sa rozbije a tak vznikne odraz svetla.

Svetlo je vnútorný proces. Je to element, ktorý môže byť vždy testovaný. Svetlo je najreálnejšia vec na svete. Je tisíckrát skutočnejšie než tento svet: vytvára ľudské myšlienky a túžby; je to sprievodca spirituálneho sveta a existuje vo forme éteru, je to obal ľudského ducha a ľudskej mysle; bez neho nikto nemôže myslieť alebo cítiť. Hocikto, kto bol na základnej škole a absolvoval strednú školu mal potiaže s riešením určitých úloh. On alebo ona vedia, že tieto úlohy, problémy nemôžu byť vyriešené hneď; no ak na nich človek nejaký čas popracuje, v mysli sa zjaví akési svetlo a sú vyriešené. Je to svetlo, ktoré ich objasní.

Dám vám určité pravidlá, aby ste mohli všetko preveriť, pretože nehovorím len teoreticky, ale dávam vám pozitývne poznanie, ktoré môže byť overené skúsenosťami. Svetlo je zdravý stav ľudskej mysle, atmosféra, v ktorej človek musí stale žiť. Keď spisovatelia stratia toto svetlo, stanú sa neplodnými; keď ho stratia učitelia, stratia svoje metódy a nemožu učiť; keď ho stratia matky, postrádajú trpezlivosť a lásku k výchove svojích detí. Ak nemáte toto svetlo, nemožete manifestovať lásku a pravdu.

Kristus povedal,"Vy ste svetlo"; Kto "vy"? Prvý element - soľ, zákon rovnováhy, ktorý udržuje rovnováhu vo všetkých veciach. Druhý element - svetlo, ktoré pozdviháva veci a utvára ich rast. Všetky myšlienky a túžby rastú a vyvíjajú sa lepšie vo svetle. Človek, ktorý žije vo svetle je ako ovocný strom pestovaný v úrodnej pôde, produkujúci zrelé ovocie. Keď vaša myseľ prekypuje filozofickými myšlienkami, ešte sa neradujte. Može to byť len kvitnutie. Aby ste zistili či máte svetlo, vyskúšajte, či vaše myšlienky môžu byť zasiate a či môžu zapustiť korene. Ak človek nie je ochotný zomrieť za nejakú svoju myšlienku, znamená to, že sa v ňom ešte nezrodilo.

Predtým, než podám podrobnejšie vysvetlenie tejto otázky, dám vám príklad z bulharského života. Túto históriu mnohí počuli, ale ja ju postavím do nového svetla. Dal som si za úlohu oživiť takéto príklady, dať im nový obsah. Príbeh hovorí, že akísi turek, v čase tureckej nadvlády navštívil jedného bulharského veľkostatkára. Vo vstupnej miestnosti uvidel na stene tri ikony a lampáš, horieť pred nimi. Boli to ikony svätej Bohorodičky, svätého Juraja na koni a svätého Mikuláša. "Na čo sú ti tieto tri obrázky"?; spýtal sa veľkostatkára. "Ochraňujú ma od všetkého zla a doposiaľ som žiadne zlo neutrpel"; odpovedal veľkostatkár. "Aké čudné, ja mám mnoho dobre platených sluhov, ale nechránia ma tak dobre", povedal turek. "Koľko stoja"?; spýtal sa. Potom kúpil tie tri ikony, vzal ich domov a osvetlil ikony lampou. Nato vyhnal všetkých sluhov preč zo svojho domu a povedal im, " Nepotrebujem viac sluhov, pretože som našiel oddaných ľudí, ktorí uchránia môj dom"; Akokoľvek, raz večer lupiči prenikli do jeho domu a olúpili ho. Šiel k ikone svätej Bohorodičky a povedal jej, " Nemôžem si na teba sťažovať, si mladá žena, máš dieťa, si zaujatá". Otočil sa k svätému Jurajovi a povedal, " Ani na teba sa nemôžem sťažovať, si mladý muž, jazdíš na koni pre svoje potešenie". Nakoniec sa obrátil k svätému Mikulášovi a povedal mu, " Ty si starý muž, nemáš žiadne dieťa ani nejazdíš na koni, preto potrestám teba"; a prevrhol ikonu svätého Mikuláša. Potom, nejakým spôsobom, mu svätý Mikuláš našiel okradnuté bohatstvo a trest bol zrušený. Turek povedal, " Takto sa mi páčiš "!

Čo predstavuje ikona svätej Bohorodičky? Predstavuje ženu so srdcom a dieťa - to je srdce, ktoré vychováva. Človek prišiel na svet kvôli výchove, kvôli obrode svojho srdca a aby ho pozdvihol, ako dieťa. Spýtate sa, " Prečo ženy rodia deti ?" Pomocou zákona narodenia vás Boh učí, ako vychovávať svoje deti, to znamená, ako pozdvihnúť svoje srdce. Ak matka dá svojmu dieťaťu čisté mlieko, bude zdravé; ale ak je mlieko znečistené, dieťa zomrie.

Čo predstavuje ikona svätého Juraja? Predstavuje ľudskú myseľ a kôň je ľudské telo. Človek musí jazdiť na svojom koni, pretože ak nejazdí, stratí ho.

Čo predstavuje ikona sväteho Mikuláša? Predstavuje človeka dobrého srdca a dobrej mysle, ktorý dosiahol najvyššiu pozíciu v živote - múdry Božský život. Musí sa zaoberať pozdvihovaním celého ľudstva; preňho všetci ľudia musia byť ako deti. Musí sa obetovať pre iných, ako sa matka obetuje pre svoje deti. Ako sa svätý Juraj dobre stará o svojho koňa, dobre ho krmí, tak by mentálne zdraví starší ľudia mali vychovávať mladých ludí; a svojím rozumom a srdcom ich usmerňovať k rozumnému životu.

Preto Kristus hovorí," Mesto na kopci nemôže byť ukryté"; Ak máte svetlo, môžete ho odkryť. Ak veštec z ruky pozrie na vašu ruku, povie vám či máte svetlo alebo nie; podobne ak vy prídete do nejakého Európskeho mesta, poznáte, čo za ľudia ho obývajú podľa usporiadania mesta a jeho domov. Keď vstúpite do domu, môžete odhadnúť aká gazdiná v ňom žije. Ak prevláda červená farba, je to žena túžob, nestály človek. Tí, ktorí si na seba vezmú červený klobúk, červený pás, majú ídeu, že svet je bojisko kde musia zápasiť. Neodmietam bojovnosť, ale musí byť založená na Božích zákonoch; musí stavať, nie ničiť život. Ak ničí život, je to anarchia.

Účelom boja je získanie slobody, a svetlo má iba tento cieľ - urobiť nás slobodnými. Pod slovom,"sloboda"; sa rozumie ídea duchovnej harmónie v naších myšlienkach a týžbach, súlad vo svete. Každý by mal byť na svojom mieste a tvorivo využívať schopnosti ukryté v jeho mozgu a srdci. Súčasný vedci neustále vážia mozgy mŕtvych ľudí za účelom rôznych výskumov. Ľudská myšlienka je totiž otlačená v mozgu, ktorý je záhradou. Aká je pôda v ľudskom mozgu, taká bude ľudská myšlienka. Ľudský mozok obsahuje také isté zóny, ako sú tie pozemské. Myšlienky rastú tým istým spôsobom ako kvety rastú na zemi. Každá myšlienka má formu, ktorá môže mať charakter ovce, vlka, medveďa, líšky, hada, pavúka, mravca; všetky tieto formy sú vlastnosti formujúce ľudskú povahu. Duchovné svetlo k nám vstupuje podľa toho istého zákona ako fyzické svetlo; prichádza zhora a pozdvihuje všetko v človeku. Svetlo rovnako pozdvihuje dobré aj zlé zvieratá, bez ohľadu na to či sú ovce alebo vlci. A keď sa tieto zvieratá sťažujú že sú trápené, svetlo im povie, " Nebojte sa, budúci rok vás vytvorím znova, len teraz trocha pracujte".

Keď sa sťažujeme na utrpenia v našom živote, svetlo povie, " Buď pozorný a ja vytvorím v tebe všetko, čo je potrebné". Avšak netoleruje pochybnosť, slabosť, nedostatok vernosti, čo sú záporné vlastnosti. Svetlo je život Božskej harmónie a len ľudia vlastniaci túto harmóniu môžu poznať veľkosť svetla. Svetlo - to je inteligentný element. Fyzici dneška hovoria, že ak sa dve svetelné vlny dvoch proti sebe ležiacich pólov každá s rozdielnou dĺžkou vlny a vibráciou stretnú, neutralizujú sa a tma je výsledkom. To isté platí o duchovnom svetle. Muž je jeden pól svetla a žena druhý pól. Spájajú sa pre vytvorenie Božskej harmónie. Ale môžu to dokázať len ak ich vlnová dĺžka a úroveň vybrácie sú tie isté. Vtedy v nás nastáva vytrysknutie prameňa lásky; vtedy cítime expanziu mysle a srdca. Avšak, pre vytvorenie svetla musia byť dvaja. Keď hovorí Kristus, " Vy ste svetlo "; to znamená, všetci ľudia. Keď hovorí, " Ja som svetlo "; značí " Ja a môj otec ".

Jeden človek nemôže napraviť svet. Kto povie, " Ja napravím svet ", nerozumie zákonu. Vždy musia byť dvaja, štyria, šiesti, ôsmi atď. Dvojky, dvojky sú nutné, ktorých sa študenti tak obávajú. Dvojice sú zákonom tvorby. Dvojka je v rozpore s jedničkou. Pridaním jedničky k dvojke dostaneme trojku, potom štvorku atď. To znamená neustály progres. Pripusťme - ste inteligentný človek a stretnete priateľa, ktorého začnete z niečoho podozrievať, nevedno prečo. Aby ste mohli niekoho podozrievať, mali by ste mať fakty. Nedopustite pochybnosti ak nemáte presné pohnútky.

Keď sa niekto stane podozrievavý, hovorí " Neviem prečo, ale niečo cítim, усещам - preto som podozrievavý "; Toto усещане ešte nie je dôkaz. Napríklad opilec povie " Mám vratký žalúdok, tak sa musím napiť trocha vína." Potom zdôvodňuje ďalej, " Prečo by som si nemohol vypiť troška viac? Keď sa trocha napijem, cítim sa lepšie ". Avšak tento pocit je len prechodný, pretože na následujúci deň sa bude cítiť zle. Ak použijete pravidlo že je dobré sa napiť trocha vína a neskôr nadávate, kazíte dobrý účinok vína. Ľudský organizmus je tak stavaný, že neznáša nič prebytočné.

Chémia nás učí, že každý element sa spojí s iným v presnom hmotnostnom vzťahu; alebo element kombinovaný s iným s presným počtom atómov, ale len tak mnoho ako je nevyhnutné k vytvoreniu zlúčenia, konštantnej zmesy. Toto je zákon. Tým istým spôsobom sa spájajú ľudské myšlienky podľa zákona Svetla. Toto svetlo má v spirituálnom svete ešte špecifické odtiene. Môžu byť pasívne alebo aktívne. Odtieň, ktorý je odrazom, je pasívny, avšak, keď prichádza bezprostredne z prameňa samotného, je aktívny. Každá myšlienka, ktorá spôsobí rozdvojenie vo vašej mysli, nie je Božská, je len odrazom svetla. Napríklad, chcete postaviť dom, stať sa inžinierom, spisovateľom alebo študovať medicínu; avšak rozdelenie vo vašej mysli ukazuje, že predmet ktorý chcete rozvinúť nie je pre vás. Pred oslobodením Bulharska, keď tu bolo len niekoľko profesií, otcovia radili svojím synom, aby sa stali lekármi, pretože táto profesia je výnosnejšia, vynáša viac peňazí; alebo aby boli inžiniermi a nevyberali si profesie, ktoré neboli výnosné. Akým lekárom, inžinierom alebo kňazom sa stane človek, ktorý nemá vnútorný vzťah k svojej profesii? Bude sa podobať lekárovi v stredoveku, ktorý mal veľmi jednoduchú metódu liečenia: liečil svojích pacientov tak, že im púšťal žilou a vzápätí im dal vypiť teplú vodu, následkom čoho pacient zomrel. A čudoval sa, ak iní lekári liečili svojích pacientov úspešne. S lekármi dnes je to rovnaké. Dajú liek pacientovi, ktorý potom zomrie. Potom hovoria, že pacient mal slabé srdce, alebo sa pokúšajú ospravedlniť nejakými inými dôvodmi. Ale príčina nie je v tom.

Lekár by mal rozumieť ľudskému organizmu a povahe každého pacienta a v súlade s tým potom predpísať liek. Sanguinici a cholerici nemôžu byť liečení tým istým spôsobom. Prečo? Pretože tieto dva organizmy obsahujú rozdielne elementy, ktoré majú svoje vlastné špecifické reakcie. Podľa môjho názoru všetky existujúce ochorenia sú dôsledkom disharmónie, ktorá sa prejavuje v Božskom svetle. Koľký z vás veria v posmrtný život? No poviete, " To napísal nejaký veľký človek, alebo, že to hovoril apoštol Pavol". Ale aká je vaša skúsenosť tejto reality? Poviete, " Keď zomrieme a pôjdeme na druhý svet, potom porozumieme, ak tam existuje život po smrti ". Aby ste pochopili svetlo, musíte mať duchovný zrak. Všetci ľudia, u ktorých je tento zmysel rozvinutý majú isté znaky vo svojích očiach; majú isté škvrnky okolo dúhovky, имат известни петна, ktoré u nich ukazujú stupeň vývoja tohoto zraku. U súčasných západoeurópanov sa tento zmysel začal prejavovať ako intuícia, predtucha a tak pod.

Jedného dňa sa aj pred vami odhalí veľký svet, v ktorom svetlo prebýva. Toto svetlo prichádza zvnútra, nie z vonku. Okultisti dnes hovoria, že ľudia ktorí majú toto svetlo sú obdarení magnetizmom. Taký človek je mierny a bezstarostný, miluje a ľahko odpúšťa.

To, čo súčasných ľudí dnes ničí a kazí je sedem elementov: pýcha, hnev, zmyselnosť, lenivosť, lakomosť, žiarlivosť a žiadostivosť. Pýcha nie je od Boha. Boh stvoril človeka majúceho sebaúctu, ale ten sa mu odcudzil svojou pýchou. Takí ľudia nosia značky svojej pýchy na svojej tvári, rukách a nose. Nezačnem to teraz vysvetľovať, ktoré to sú. Vy sami by ste mali študovať tieto veci; mnoho spisovateľov už o tom písalo. Keď v sebe cítite pýchu, že ste niečo významné vo svete, pozrite sa do zrkadla a zapamätajte si rysi vašej tváre, výraz vaších očí, zapamätajte si celé vaše rozpoloženie. Keď ste v stave lásky a dobroty, pozrite sa znova na seba do zrkadla.

Kristus povedal, " Nie je nič skryté v človeku ". Všetko je skryté pre slepých ľudí. Niektorí hovoria, že som vám odhalil nejaké mystéria. Pre tých, ktorí majú oči to nie sú mystéria. Mám jabĺčne semienko vo svojej peňaženke - tu je - to je tajomstvo; zasejte ho a o desať rokov uvidíte kvety a ovocie; potom porozumiete tomuto tajomstvu.

Môžete povedať, " V tom všetkom môže byť niečo nebezpečné ". Bojazlivý nevojde do Kráľovstva Božieho. Ako sa líši dobrý človek od zlého? Človek ktorý klame rečni rýchlo, ale človek, ktorý hovorí pravdu rozpráva ticho a pokojne, žiada, aby ľudia jeho/jej slová preverili. Ja tiež chcem, aby ste vyskúšali všetky tieto veci. Prostredníctvom svetla môžem byť v spojení s pokrokovými američanmi, číňanmi, japoncami a s vašími priateľmi na celom svete - svete duchovnej harmónie. Ak milujete niekoho kto odišiel na druhý svet, môžete s ním/ňou hovoriť inteligentne, rozumne. Isté médiá, ktoré nerozumejú jazyku duchov prekrúcajú pravdu a používajú klamstvá. Neklamte, hovorte pravdu, pretože lož má krátke nohy. Pravda sa pohybuje veľkou rýchlosťou a jej nohy sú dlhé, tak môže pomôcť nešťastným duchom. Keď niekto povie, " Moje nohy sú dlhé ", ja poviem, " Dobre, ale ja chcem aby boli tiež nohy tvojej duše a tvojho srdca dlhé; tak môžeš niesť svetlo ". Ak sa toto svetlo v nás vyvíja, sme schopní vyvarovať sa 90% zla, ktoré sa uskutočňuje v dnešnej dobe. Svetlo je jedným zo základných elementov pre výchovu dobrých synov a dcér. Všetkým ženám odporúčam toto pravidlo: nedovoľte svojej mysli negatívne myšlienky. A iné: nech tí, ktorí stratili zmysel života pozdravujú slnko každé ráno keď vychádza. Pozorujte východ slnka každé ráno a v priebehu mesiaca uvidíte čo pocítite.

Na jar, keď rozkvitnú kvety a zakvitnú stromy, pozorujte ich a uvidíte výsledok - pocítite zmysel života. Čo dnes ľudia robia? Spia do desiatej a v podvečer, keď slnko zapadá idú von potešiť sa uhasínaniu jeho svetla. V jeseni idú von na prechádzky keď opadávajú listy. Príroda by mala byť pozorovaná v správnom čase. Ale čo dnes ľudia obľubujú? Niekto číta Nový Zákon a čuduje sa, čo Kristus myslel istými slovami. Kristus vedel veľmi dobre čítať z knihy prírody. Keď čítam knihu, pýtam sa, či jej autor má svetlo alebo nie, a aké farby mu chýbajú. Po prečítaní knihy môžem opísať jej autora - aký má tvar hlavy, jeho/jej tvár, ruky, myšlienky atď.

Niektorí ľudia chcú vedieť kto som a aký som človek. To, čo vám hovorím - to som ja. Ak vás olúpim, taký som; ak vás liečim, taký som. Môžete sa opýtať, " Prečo by nás mal liečiť "? Je jedno kto vám pomáha, či ja alebo niekto iný. Podľa mňa, by som mal niekomu dať prebytok svojích znalostí a svojho života, pretože to nie je moje. Svetlo, ktoré prichádza z môjho vnútra je potreba rožširovať von, " Vy všetci ste svetlo ". Už 2000 rokov Kresťania čítajú tieto verše a nemôžu to pochopiť. Preto musíte otočiť ikonu vášho Sv. Mikuláša dole hlavou; mal by podržať váš dom a vaše bohatstvá, pretože on je váš rozum. Povedzte mu, " Musíš dobre uvažovať, alebo ťa budem otáčať dole hlavou ".

Spýtate sa, " Čo je svetlo "? Keď vstúpi do vašej duše, vaša tvár bude krásna, vaše oči budú žiariť, z vaších rúk bude sálať príjemné teplo a budete vydávať príjemnú vôňu. Ale ako ľudia páchnu dnes? Veľmi zle. Fialka a nejaké iné kvetiny vám pomôžu ukryť váš prirodzený pach. Fialka ktorú používate vám povie, ";Boh sa v živote prejavuje v pokore, nie v pýche. Ak ste údolím dobrej zeme, Boh do vás zaseje najlepšie semienka; ale ak ste holý, pyšný vrch, nikdy na vás nič nebude, len večný sneh ". Toto je jazyk fialiek a keď ľudia používajú ich parfém, mali by sa naučiť ich jazyku. Avšak, týmto nikoho neobviňujem. Prajem vám všetkým mať vôňu a farbu fialky. Keď vyslovíte slovo alebo niečo napíšete, nech je v tom nádherná vôňa. Podľa pojatia tohoto svetla sú všetci ľudia farebné kvetiny. Čo je učiteľ, kazateľ, roľník, otec, matka, brat alebo sestra? Sú veľké Božské kvetiny. Vydeli ste farbu matky? Keď vstúpite do života svetla, pochopíte aká je farba matky. Nie je krajších farieb vo svete ako sú farby matiek, otcov, bratov, sestier alebo svojích bližných. Máte tieto farby vpísané vo svojom vnútri? Kto doposiaľ nevyslal svoje svetlo najmänej desaťkrát? Kto nezkalil (осакатявал) v sebe farby svojho otca, matky a svojích priatelov? Odteraz teda musíme stavať, stavať.

Ak chcete pozdvihnúť bulharský národ, musíte stavať. Bulharsko potrebuje Soľ a Svetlo, ktoré pozdvihujú veci, a preto všetci učení ľudia nad tým musia uvažovať a premýšľať. Bulharsko nemôže byť bez Soli a Svetla. Bulharský národ má koreň v zemi a vetvu v Božom svete - tento národ musí prinášať ovocie na svojej vetve. Len týmto spôsobom môže byť charakterizovaný národ alebo duša. Duše sú popravde individuálne ale súčasne aj kolektívne. Kolektívnosť je Zákon Harmónie. Môžeme cítiť svetlo svojou dušou, svojím srdcom a svojou vôľou.

Iná vec, ktorá ničí Svetlo je hnev. Rozhnevaný človek je bez vôle. Na jednom mieste v Svätom písme sa hovorí, " Hnevajte sa, ale nehrešte ". Hnev je určitá energia nezúžitkovaná dobrým spôsobom. Každý zažil slabosť po hneve, ktorá ukázala, že nastalo odmagnetizovanie.

Tretí element, ktorý zablokuje svetlo je zmyselnosť. Je to hrob lásky. Koľko mladých mužov a žien bolo kvôli tomu predčasne pochovaných. Láska je harmónia zatiaľčo zmyselnosť - jed.

Štvrtý element ktorý ničí svetlo je lenivosť. Ak pôjdete do Ameriky, uvidíte, že sa tam okrem učiva deti učia aj praktické použitie tohoto učiva. Každý tam pracuje a zarába si na život sám a považuje za ponižujúce byť závislý na iných. Ľudia si tam vážia tých, ktorí pracujú. Chcel by som, aby sa v Bulharsku každý usiloval pracovať. Toto odkazujem vo väčšej miere obyvateľom miest než sedliakom, pretože lenivosť pre nich predstavuje nebezpečenstvo.

Element závisti je takisto ničivý pre Svetlo. Závisť a pýcha je brat a sestra. Človek, ktorý závidí, je tiež pyšný. Ten, koho ovládla závisť (се наслаждава, когато гледа, че другите страдат). Pamätáte si Shakespearovu tragédiu " Kupec Benátsky ", kde lakomý žid trval na libre mäsa ktorá mala byť odrezaná z tela jeho dlžníka napriek tomu, že tento už bol v stave splatiť dlh? Je ešte mnoho iných príkladov, kde sa prejavuje škodoradosť závisti. Dvaja muži šli na súd a po ich vypočutí sa súd rozhodol vymerať jednému z nich väčší trest než druhému a spýtal sa ich, aký trest by uprednostnili. Ten ktorý by mal ľahší trest navrhol vyklať druhému obidve oči. " Ale potom by sme mali tiež vypichnúť jedno z tvojích očí ", povedal sudca. „ Nech," povedal muž, "ak druhému vykolú obidve". Človek takej krutosti nemôže mať svetlo. Závisť sa tiež prejavuje aj u politikov. V Bulharsku ich je mnoho. Uvoľnite miesto ušľachtilým ľuďom! Ak je človek posadnutý spomenutými piatimi neresťami, zastavte ho, ten nie je na svojom mieste.

Keď Kristus hovorí, " Ste svetlo," má na mysli ľudí budúcnosti. Keď Hospodin vytvoril svet s hviezdami, mesiacom a slnkom, povedal, " Toto je pre ľudí budúcnosti." Niekto mi hovorí, " Povedz mi, aký bol môj minulý život ?" Je napísaný na tebe. Teraz môžeš máť neusporiadaný organizmus, ale to neznamená, že si chorý. Hneď ako zmiznú okolnosti, ktoré prekážajú svetlu, táto porucha sa stratí.

Ďalšia neresť, ktorá ešte prekáža svetlu je lakomstvo - túžba mnoho vlastniť. Dám vám príklad lakomstva. V Španielsku žil milionár, ktorý zotročil celé kraje. Všetci ľudia sa naňho sťažovali, preto Španielský kráľ prikázal dať ho do väzenia. Vo väzení, keď chcel vodu alebo chlieb, zobrali mu 1000 leva za kúsok chleba a pohár vody. " To je najväčšia krutosť, čo sa na mne vrši ", povedal väzeň. Kráľ mu odpovedal, " To je tvoj trest, teraz odíť a nerob iným, čo nechceš, aby robili tebe ". Preto aj Boh posiela vám všetky tieto nepríjemnosti. Poviete o niekom, „ Narodil sa slaboduchý „. Nie je pravda, že ho matka a otec takého priviedli na svet. Ten je sám sebe otcom i matkou. Existujú o tom dve teórie: jední hovoria, že matky predajú svojím ďetom svoje vlastnosti; druhí, že dieťa existuje v neviditeľnom svete ako vedomá bytosť, vyberajúca si vhodnú matku, vhodné prostredie a vplýva na svoju matku, aby jej vnuklo dobré myšlienky.

Tehotná žena môže určiť, aký bude jej syn/dcéra, podľa druhu myšlienok, ktoré ju ovplyvňujú v priebehu tehotenstva. Môžeme sa postaviť duchovnému svetu, ale keď sa jeho zákony stanú aktívne, ich sila skoncuje s naším nezmyselným odporom.

Vy, muži a ženy, ktorí ste tu, ste svetlo. Pre mňa zlo neexistuje. Ja rozumiem, že zlo neexistuje v Božej harmónii, ale mimo tejto harmónie existuje zlo. Ak sa rozhodnete žiť vznešený a dobrý život, budete mať Svetlo, ono bude s vami. Toto svetlo je inteligentné a všetci starí mystici, ktorí majú toto svetlo, vidia nekonečný svet vykreslený najkrajšími farbami, ktoré napĺňajú ich dušu. Keď ste v dobrom rozpoložení ducha, máte toto svetlo. Ale nemôžete ho zadržať nadlho. Niekedy si myslíte, že hovorím dobre, ale poviete, " Ktovie, aký je jeho cieľ ". Môj cieľ je splniť Božie želanie. Nie som z tých, ktorí klamú; doposiaľ som nikoho neoklamal, a ani mňa nikto neoklamal. Ničím iným nemôžete získať moju priazeň, jedine dobrotou, Pravdou, Láskou a Múdrosťou. Ak sa rozhodnete slúžiť Bohu, (и решите това да правите), len potom Boh zostúpi vo svojej veľkosti a urobí z vás dobrých ľudí a veľkých duchov. Prednášam vám o živom Hospodinovi, " Hospodinovi dvadsiateho storočia, ktorý zbúra väzenia; oslobodí väzňov a prinesie harmóniu, poriadok, šťastie a radosť. Prináša také požehnania, aké si ľudia ani nedokážu predstaviť. Premení túto zem na rajskú záhradu a vy, Bulhari, budete v nej žiť. Vy všetci budete žiť a keď sa znova stretneme, uvidíte, či to, čo vám hovorím je pravda alebo nie. Toto nie sú ilúzie, ako si niekto môže myslieť. Ilúzie majú tieto vlastnosti: napríklad, môžete niekoho živiť ilúziami, keď mu hovoríte, že mu dávate jedlo, ale po štyridsiatich, päťdesiatich dňoch zoslabne a zomrie. Od ilúzií človek upadne a zhlúpne. (Но ако вашата душа се храни, ободрява, живее от някаква мисъл, това не е илюзия.)

Želal by som všetkým Bulharským mužom a ženám aby boli veľkými - veľkými v Dobrote, veľkými v Láske, veľkými v Pravde, veľkými v Múdrosti, veľkými v tejto Božej Pravde svetla, o ktorej vám hovorím. Premýšľajte o Svetle. Ono je s vami. Testujte ho, buďte samostatní a vstúpte ako včely do každého kvetu, aby ste zberali med. No nezostávajte tam prenocovať - to je zmyselnosť - ale zoberte svoj med a choďte k úľu.

Toto chcel Kristus povedať slovami, " Ste Svetlo ", - " Mesto umiestnené na kopci nemôže byť ukryté ". Keď vstúpite do tohoto mesta, pochopíte význam vášho pozemského života. Skúšate si predstaviť aký bude váš budúci život. Toto poznanie je vo vašom vnútri a závisí od vášho terajšieho života. To isté sa deje s každou húsenicou, ktorá má všetky potrebné elementy pre svoju premenu na motýľa. Nebude to dlho trvať a časom sa stanete takýmto motýľom. Teraz chodíte po zemi vzpriamení a pýtate sa, „ Existuje iný život ?” Keď sa stanete motýľom, uvidíte, že existuje iný život a s pomocou svojích malých krídel, svojej mysle a svojho srdca svetla vzlietnete na najkrajší Boží strom, Strom Života, porozumiete jeho významu a budete radostní a veselí.

Prednáška uskutočnená 1. Apríľa 1917 v Sófii.

Preložil Viliam Tkáč

Marec 2008

1

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help