Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Dvaja Páni.

" Žiaden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone ".;Lukáš 16:13

Vo svete pracujú dva inteligentné princípy. Keď Kristus hovorí, že nemôžete slúžiť súčasne týmto dvom princípom, mieni, že nemôžete byť dvakrát aktívnejší než dokážete zniesť, to znamená, že v kotli nemôže byť vytvorený väčší tlak, než kotol znesie. Tieto dva princípy nemôžu byť aplikované na jeden kotol. V okultizme sú tieto dva princípy nazývané, prvý a druhý, a v náuke ako pozitívny a negatívny.

Pozitívny princíp je vždy silnejší a negatívny - slabší. Tvorivá sila sa vždy prejavuje v slabšom princípe. To, čo tvorí vo svete nie je sila, ale slabosť. Preto deštruktívni ľudia sú vždy silnejší než dobrí, milí ľudia. Máte v sebe zároveň obidva tieto princípy. Napríklad, keď ste nahnevaní a vykríknete, " Urob tu hneď poriadok ", vtedy sa všetci sluhovia, ženy a deti zľaknú a poslúchnu. Ale tento princíp nie je tvorivý, on nič nevytvorí. Len keď obrátite svoju pozornosť do svojho vnútra a upokojíte sa, všetko nadobudne svoj normálny stav.

Prvý princíp, z ktorého pochádza zlo, nenávisť a lož sám o sebe nie je zlý. Máte zvláštne predstavy o nenávisti a lži. Aby bol niekto schopný klamať, musí byť bystrý, pretože hlúpy človek nedokáže klamať. Toto je veľká filozófia, ale v súčasnej spoločnosti sa to nazýva " vyššia diplomacia ". Ženy taktiež vlastnia tento druh diplomacie. Keď je muž silnejší, v prvom princípe, manželka ho pohladí, povie mu "miláčik" a svojou jemnosťou ho skrotí, tak aby prispôsobila tonto vysoký princíp. Keď sú tieto dva princípy vyvážené, začnú pracovať spoločne: prvý princíp dá zo svojho nadbytku druhému princípu.

Kristus hovorí, " Nemôžete slúžiť prvému a druhému princípu súčasne; nemôžete slúžiť nenávisti a láske zároveň ". Tieto dve veci sú vzájomne nezlúčiteľné; sú diametrálne odlišné, pretože sa nepohybujú rovnakým smerom. Vezmite si napríklad dvoch obchodníkov - môžu pracovať spoločne, pretože sa pohybujú rovnakým smerom, majúc rovnaké záujmy, ale obchodník a lekár nemôžu pracovať spoločne.

Slovo Pán znamená najvyšší princíp, najvznešenejší princíp, ktorý tvorí. Tento princíp je jemný a plastický, ale to ho neobmedzuje. Je nesmrteľný - smrť v tomto druhom princípe neexistuje. Smrť je len v prvom princípe, pretože silný zničí sám seba silou, ktorú vlastní. Len silní ľudia si dokážu vziať život. Zoberte si ako príklad škorpióna - keď je obkľúčený ohňom a nemôže uniknúť, spácha samovraždu pichnutím sa svojím jedovatým chvostom. Uprednostní samovraždu pred upálením zaživa.

Prvý princíp vytvoril vesmír; materiálny svet spoločne s vašími telami, energiami a silami nevyhnutnými pre ich výstavbu. Keď sa chcete vzdať prvého princípu, musíte vrátiť všetko čo vám dal. Ale keď to všetko vrátite, čo z vás zostane? Obráťte sa k druhému princípu, zjednoťte sa s Bohom. Tam nebude žiaden Ján alebo Dragan, anjeli alebo diabli, ale všeobecný stav mieru a pokoja bude vládnuť vo svete. Nevyvstane žiadna otázka, ako; ktorá strana vyhraje vojnu, alebo čo sa stane po skončení vojny. Všetky otázky budú vyriešené. Všetky tieto veci sa zlúčia v prvom princípe, ktorý sa stiahne sám do seba.

Keď sa chce stať človek aktívnym, musí sa podsoliť; zlo vo svete je slané a je treba, aby sa človek stal zlým, aby sa osolil. Keď človek stratí svoju slanosť, Boh pošle prvý princíp, aby vyprodukoval soľ. Ale ľudia by nemali slúžiť tomuto princípu. Kristus to berie tak, ako sa to prejavuje na zemi, nie ako sa to prejavuje medzi anjelmi. Nikto nemôže byť bohatý a svätý zároveň. Neverím v takú zbožnosť. Keď je peňaženka človeka plná zlata a striebra a on predstiera že je svätý, ja pochybujem o jeho svätosti.

Všetko bohatstvo vo svete patrí Pánovi; a vo chvíli keď si myslíte, že vlastníte moc a vpliv, slúžite prvému princípu. Tento princíp je individualistický a rozdeľuje všetky bytosti, pretože on nie je Majster jednoty, ale len rozkolu. Môže vytvoriť tisíce ľudí, ale nemôže vytvoriť podmienky, za ktorých môžu žiť. Tento princíp vlastní hnev, ktorý vedie k decimovaniu a zabíjaniu ľudí.

Aby som vám objasnil túto myšlienku, poviem vám jednu anekdotu. Jeden sedliak nemal žiadne deti a často sa modlil k Bohu, aby ho požehnal potomstvom. Jedného dňa naplnil veľké vrece pšeničným zrnom a modlil sa k Bohu aby premenil tieto zrnká pšenice na deti. Boh vypočul jeho prosbu a premenil všetky tie zrnká na deti. Keď sedliak ráno vstal, všetky deti začali plakať a pýtali si jesť. To ho veľmi rozhnevalo a povedal, " Tieto deti mi zožerú hlavu " a začal ich zabíjať. Jedno z detí, ktoré sa ukrylo za dvere začalo plakať a prosíkať aby ho nezabíjal. Toto je prvý princíp vo vás - zlo, ktoré je aktívne a keď prichádza, hovorí," Budem ničiť ".

Ale keď prichádza do sveta druhý princíp - ktorý ľudia nazývajú láskou, matkou, silou všetkých vecí - ten okamžite zjemní prvý princíp a obaja, spojení, porodia to najvyššie a najvznešenejšie na svete. Len keď slúžite Pánovi, len skrze neho môžete ovplivniť prvý princíp. Len Boh má moc ochrániť vás od smrti.

Ak neslúžite Bohu, budete prehltnutí prvým princípom, pretože taký je zákon. Voda sa navracia k svojmu prvotnému zdroju; tak je to aj s peniazmi a mocou. Všetko sa vracia, pretože všetky veci vzišli z prvého princípu. Ale v láske, v nej máte prejav absolútneho Boha vo svete, ktorého nikto nepozná aký je - nepoznaný Boh, o ktorom ľudia vo svete namajú nijakú predstavu ". " Ten Boh, ktorého nepoznáte a ktorého uctievate, o tomto Bohu vám kážem ", hovorí Pavol. On sám v sebe drží tieto dva veľké princípy, cez ktoré sa prejavuje. A tak jeden princíp ničí, zatialčo iný stavia; nemôžete ničiť a budovať zároveň. Keď nenávidíte - ničíte; ale keď milujete - budujete a tvoríte.

Niektorí ľudia si myslia, že prvý princíp má zdanlivo u niektorých ľudí túžbu budovať; no potom ich zhltne. " Budem vás milovať. Milujem vás, ale potom vás zjem. " To je spôsob mačky, ktorá sa hrá s myšou až do chvíle, keď ju pritlačí a prehĺtne. Toto ľudia nazývajú láskou! Niektorí si myslia, že Hinduistická predstava "nirvány" je len splynutie s Bohom, nie budovanie. Toto je len čiastočná pravda - je tam oboje: splynutie aj budovanie. Je potrebné dostať sa do súladu s druhým princípom a žiť s ním. V tomto je nekonečné úsilie druhého princípu, spojiť všetky bytosti do celku, zjednotiť ich. Toto je úsilie Krista, aby sa Boh mohol prejaviť individuálne v každej duši. Boh si praje vytvoriť vo svete malé príbytky, v ktorých môže žiť. Tí, ktorí rozumejú tomuto veľkému princípu sú veľké duše.

Mnoho súčasných filozófov je popletených týmito dvoma princípmi. U všetkých pesimistov, anarchistov a im podobných, či už sa nachádzajú v religióznej alebo sociálnej sfére, prevláda prvý princíp. Pozorujem spoločnosť a mám o tom mnoho štatistických faktov. Žena si vezme muža, a po 2-3 rokoch ho vyčerpá, unaví a zničí a vydá sa druhý krát. Umorí aj tohoto druhého muža. Vydá sa tretí krát a urobí to isté aj s tretím mužom. Ľudia potom povedia, " Táto žena prináša mužom smolu ". To isté platí aj pre niektorých mužov. Muž nedokáže žiť so ženou, prevláda u neho prvý princíp, a keď si ju vezme, umorí ju. Kvôli takýmto ženám a mužom musí byť druhý princíp taký silný, aby vytvoril rovnováhu s prvým princípom. Aj v náboženských spoločenstvách často vyvstávajú také spory, kde sa zviditeľňuje prvý princíp. Napríklad vyvstáva otázka, kto by mal zaujať prvé miesta nejbližšie k oltáru. Na fyzickej rovine nie je možné postaviť tam mnoho stoličiek, ak by tam sedelo mnoho ľudí, nebolo by kňaza vôbec vidieť. Rovnaká otázka vyvstáva aj medzi učiteľmi, pokiaľ sa týka toho, kto by mal byť riaditeľ. Koľko môžeme mať riaditeľov? Len jedného. Otázku nadriadenosti môžeme nájsť aj medzi kazateľmi, vojakmi a pod.

Toto je prirodzený zápas, veľký Božský proces, ktorý podstúpili všetci anjeli. Mnoho anjelov prešlo testom, prešli cez prvý princíp a postúpili do druhého, a teraz slúžia Bohu, zatiaľčo iní testom neprešli, padli a teraz slúžia prvému princípu - mamonu - preto ich nazývajú démonmi. Medzi ľuďmi existujú tiež takí, ktorí slúžia prvému princípu a takí, ktorí slúžia druhému. Po nejakej dobe, až ľudstvo ukončí svoju evolúciu, vezme si svoj veniec a každý pôjde na svoje miesto. Preto Kristus hovorí, " Bezo mňa - myslí druhý princíp - nič nemôžete činiť ".

V týchto slovách je hlboký význam: ak zostanete vo svete bojovať sám, stanete sa služobníkom prvého princípu a potom sa vo vás prejavia všetky záporné vlastnosti ako únava, žiarlivosť, odpor, nespokojnosť, ktoré vás zničia. V tomto princípe nemôžete nájsť pre svet žiaden prospech alebo zmysel života. Preto Kristus hovorí, " Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone ". Ak slúžite mamone, budete na dne pekla v neustálej nespokojnosti a dokonca nikdy nepochopíte, prečo ste muž alebo žena. Môžete prejsť všetky formy stvorenia, ale budete vždy nespokojní, pretože ľudia sami od seba nie sú nikdy spokojní. Slovo "nespokojnosť" znamená, že nemôžete byť spokojní so svojím vnútorným vzhľadom, pretože ľudský duch je omnoho väčší, požadujúci omnoho viac aktivity, než ktorú v skutočnosti vykonávame. Máte malé telo, ale duch chce väčšie. Začína sa nekonečný zápas. A keď v tomto zápase hovoríte, " Pravda je u silnejšieho ", to je prvý princip; ale ak hovoríte, " Slabý má pravdu ", to je druhý princíp.

Niekto sa dopustí zločinu a dá sudcovi dva alebo tri tisíc leva a ten ho neskôr omilostí. Práve tak ako sa v stredoveku kupovaním odpustkov odpúšťali niekomu hriechy. Avšak v budovaní vášho života Kristus netoleruje rozdiely. Ak ste v sebe rozdelení, musíte sa pozdvihnúť nad tento stav a pracovať vo vnútri, v Bohu. Len potom porozumiete hlbokému významu týchto síl, pracujúcich v univerze.

Tí, ktorí sa dostali na cestu, zasvätenci, majú vačšiu skúsenosť. Prečo? Trpia viac, než svetskí ľudia, pretože v kresťanstve súčasne s prvým princípom, sa posilňuje i druhý. Kde sa prejavuje láska, tam sa prvý princíp prejavuje tiež; ajkeď zostáva len akoby tieň - tieň tvorby. Ak hovorím "tieň", mám na mysli princíp, ktorý spôsobuje smrť. Prvý princíp sám o sebe je temný a prináša temnotu, ale druhý princíp vždy prináša svetlo do mysle. Keď koná prvý princíp, cítite veľký zármutok a nevidíte žiaden zmysel života, ale akonáhle príde druhý princíp, ožijete a povznesiete sa. V prvom princípe tápete po východe a ak ho nenájdete, posadne vás myšlienka škorpióna - spáchať samovraždu, aby ste sa zbavili nepriaznivých podmienok života, ktoré ste si sami vytvorili. Tým je prvý princíp extrémne chamtivý a nenásytný; v týchto túžbach v sebe nemá zábrany. Čo za život to môže byť v nenásytnosti?

Aký význam môže mať život pohybujúci sa vždy v priamočiarej línii? Dajme tomu, že cestujete vesmírom rýchlosťou svetla - aký význam môže mať tento pohyb pre vás? Nemá zmysel vstúpiť do jedného, dvoch alebo troch domov, ktoré sú prázdne; význam má zoznámenie sa s tými, ktorí tam žijú; nadviazať spojenie s ich mysľami a srdciami. Zoznamovanie a priateľstvo na tomto svete má byť v zhode s týmto Božským princípom, ktorý je tu na zemi vyjadrený v Kristovi.

Prvý princíp vytvoril mnoho ilúzií v ľudskej mysli. Pretože nesie v sebe všetky tiene, je silný; vytvoril mnoho kombinácií, cez ktoré dáva možnoť Božskej láske, aby sa prejavila. Takto v ňom láska nachádza vyjadrenie a prvý princíp je ako jej pôda. Napriek tomu sa snaží podmaniť si druhý princíp - Lásku - ale láska nemôže byť podrobená. Toto je zákon, ktorý reguluje všetky veci vo svete. Prvý princíp sa obáva druhého, pretože keď mu neskôr čelí, dostáva sa na svetlo a keď zbadá svoju podobu, vystraší sa. Rovnako ako keď idete k niekomu, kto vás miluje, vaše srdce začína prudšie biť. Hovorí, " Príď k svojmu majstrovi, mnohých takých ako ty som už prehltol ". Muži, ženy, deti - srdcia všetkých sa chvejú.

Muž alebo žena, obaja majú skrytú myšlienku - prvý princíp - chcú dominovať, vládnuť; no keď si uvedomia, že tento princíp sa nepoddá, hovoria, " Á, tu je môj majster, tu je druhý princíp, Božský princíp, ktorý prináša výjadrenie života a nesmrteľnosti. "

Písmo sväté hovorí, " Láska vypudzuje všetok strach ", a aby sme boli šťastní, je nevyhnutné aby sme sa zjednotili s Kristom, inak stratíme cestu. Ak neslúžime Bohu, budeme slúžiť mamonu. Ak slúžime Bohu, zbúrali sme mamon; ale ak neslúžime Bohu, mamon príde a povie, " Budeš mi slúžiť!" Každý z vás toto musí vedieť. Niektorí hovoria, " Ja chcem byť slobodný ". Budete slobodní, ak budete slúžiť láske, inak budete slúžiť mamonu a budete otrok. Nemôžete slúžiť Bohu a mamonu zároveň - je to nemožné!

Ľudia často hovoria, " Nechajte ma nech ho zbijem a bude mať zo mňa strach." Môžeš ho zbiť, môžeš ho vystrašiť, no nebude ťa milovať. Rád by som videl niekoho z vás, kto získal lásku človeka cez bitku. Takého človeka som ešte nestretol. Toto nehovorím len ja sám, ale hovorili to všetci veľkí ľudia a všetci svätci. Keď prvý princíp získa nadvládu nad ľudským srdcom, človek sa stáva suchým, hrubým a začína sa zatvrdzovať. Všetko sa v ňom začína zatvrdzovať - jeho srdce, svalstvo, ruky, nohy, jeho tepny a tak ďalej. Potom doktor povie, že ten človek je chorý na arteriosklerózu. Ja hovorím, že za to vďačí prvému princípu, ktorý zatvrdil srdce a ovládol človeka. Keď Boh vidí človeka ovládnutého prvým princípom, prichádza s rozdvojenosťou, to znamená, že druhý princíp začína konať.

Keď láska vstúpi do prvého princípu, začne ho v sebe organizovať. Je to zápas, ktorý sa vo svete prejavuje mechanicky. Toto sa odohráva vo všetkých spoločenských vrstvách; v mysliach filozófov; v náboženských spoločenstvách, všade. Toto sa deje, dokiaľ druhý princíp nenadobudne prevahu a nezorganizuje naše srdcia, naše telá, kým sa staneme nesmrteľní.

Kristus a druhý princíp si praje mať prevahu v naších buňkách a v monádach, aby ich urobil nezničiteľné a nesmrteľné. Len potom prejdeme od dočasného k večnému a vstúpime do oblastí večnej Jednoty - večnej Božskej Harmónie. Preto bol svet vytvorený, aby ľudské srdcia a ľudské mysle prešli od prvého princípu k druhému. Je to proces z ľava do prava. Napríklad, ako pracujete? Začínate zľava, aby pravá ruka vyvinula vačšiu silu. Sú aj výnimky, ako keď sú niektorí ľudia ľaváci, ale vo všeobecnosti, keď niekto pracuje, pohybuje sa z ľava do prava. Tento princíp je dôvod, prečo sa srdce trochu posunulo na ľavú stranu. Dnešní fiziológovia objasňujú posunutie srdca z toho, ako ležalo dieťa v lone matky, ale to nie je príčina. Po čase sa srdce musí posunúť doprostred medzi dve pľúca; len potom môže nastať harmónia medzi múdrosťou a láskou. Teraz, hovoriac o vašom srdci, rozoberiem aj ídeu harmónie medzi vašími myšlienkami a túžbami. Vaše túžby stále ovládajú vašu myseľ. Keď myslíte dobre, hovoríte, " Urobím toto, urobím tamto, " ale keď sa nahneváte, všetko zničíte.

Muž a žena sa milujú, ale jedného dňa žena stretne iného muža, pohľadnejšieho než je jej manžel, s peknými fúzami, čiernookého, a povie si: " Nakoniec som ho našla ". A vtedy je dom, ktorý sa staval dvadsať rokov zničený. Táto žena je nešťastná, pretože sa ocitla v prvom princípe. To isté platí pre mužov a deti. Dieťa si myslí o svojom otcovi, že je hlúpy a zlý a hovorí, " Iní otcovia sú lepší než môj ". Deti často porovnávajú svoju matku s inými matkami a hovoria, " Matka tamtých detí je krajšia a lepšia ako tá naša " a okamžite v ich dome nastáva disharmónia. Prvý princíp sa znova vkradol. Nehovorím o hĺbke tejto filozófie, ale len zdôrazňujem, akí ste slabí. Takíto ste predo mnou, takto vás vidím, slabích: ste ako klince, ktoré je ešte potrebné zatĺcť kladivom. Keď to kladivo príde, spýta sa vás, " Poznáš ma "?

" Poznám ťa."

Budeš zatlčený tak dobre, že dokonca prejdeš na druhú stranu. Uvedomte si, že ste klinec a že sila nie je vo vás, ale v kladive. Kladivo potom povie, " Vidíš kam ideš keď do teba tĺčiem "; akokoľvek, sila nie je v kladive, ale v rukoveti kladiva. Táto sila je v ruke a nie v rukoveti. Ruka potom povie, " Sila je v mozgu a nie v samotnej ruke ". Ak mozog nevydá príkaz ruke aby sa zdvihla, čo sa s ňou stane? Tak je to aj s ľuďmi. Dvaja priatelia, dva klince sa stretnú a začnú sa rozprávať. Prvý povie, " Bol som zatlčený na dvadsať centimetrov, vieš akú váhu na mňa zavesia? Nikto ma nemože vytiahnúť, urobím najviac práce. " Toto je usudzovanie klincov.

Nejaký kresťan vstúpi do kostola a povie, " Urobil som to a to pre Pána, obrátil som k nemu človeka. " Ty si ho obrátil! Si ako zlodej, ktorý okradne niekoho o peňaženku a otvorí ju: ukradol si srdce tohoto človeka a odniesol ho preč, zanechal si ho nariekať nad celým svojím životom. Niektoré matky sa domnievajú, že dali život svojmu dieťaťu a potom ho zanechajú v detskom domove. Dala si mu život! Nie je potrebné toto dieťa klamať.

Druhý princíp netoleruje lož. Lož, násilie, nenávisť, žiarlivosť - všetky tieto veci sú príznačné pre spoločenstvo zlých ľudí. Tieto rysy sú im prirodzené a keď dvaja zlí ľudia bojujú, na okamih cítia uspokojenie. Takto je to aj s vlkom a levom - keď roztrhajú a zjedia nejakú ovcu, načas sú spokojní; po 5 - 6 hodinách cítia potrebu roztrhať ďalšiu obeť.

V súčasnej civilizácii môžeme nájsť mnoho podobných príkladov. Niečo podobné sa odohralo v Amerike, konštatované súdnymi úradmi v New Yorku. Lekár cítil ohromné uspokojenie v zabíjaní ľudí a v krátkom časovom úseku zabil skutočne 25 ľudí. Prijal jednu ženu ako sekretárku a ako prvú zabil ju. A ako? Začal ju rezať kus po kuse, sledujúc účinok svojho konania, odrezal jej prsty na nohách, na rukách, vyrezal oči, odrezal nos, uši, dokiaľ ju nakoniec nezabil. Toto urobil aj s ďalšími 24 ľuďmi, a potom ich všetkých spálil v piecke. Tento muž bol posadnutý zvieracou nenávisťou keď zabíjal svoje obete. Bol frenologicky preskúmaný v New Yorskom väzení a zistili, že jeho oči a čeľusť boli zdeformované. Bol pod vplivom prvého princípu. Často sa u takýchto kriminálnikov prejavuje túžba mať veľkú bradu. Veľká brada je príznak prítomnosti prvého princípu. Nechcem aby ste ma pochopili nesprávne a šli k ďalším extrémom. Velká brada poskytuje človeku viac energie, ale u kriminálnika bude drsná a hrubá. Keď sa vaše vlasy, chlpy stávajú tvrdými, dominuje vo vás prvý princíp.

Aby ste vedeli na koľko ste dobrí, skontrolujte si každé ráno vaše vlasy a pokožku. Keď sa vaša pokožka stane suchou a tuhšou, je vo vás prvý princíp. Tento princíp vás zhltne tak, ako zmija prehĺta žabu. Chytí vás za nohu, a ak sa neobrátite k Bohu, pôjdete na dno pekla a dozviete sa o inej filozófii života, poznáte, aké to je slúžiť mamonu. Nikto nemôže uniknúť tomuto večnému osudu vecí. Preto Kristus hovorí, " Obráťte sa ku mne ".

Život sa vo vašom súčasnom stave prejavuje v dvoch smeroch: v spokojnosti a nespokojnosti, vo vzostupe a klesaní. Iné smery myslenia nie su. Je pravdou, že bohatý človek nemôže byť svätcom, ale ani chudobný človek nemôže byť svätý, ak je nespokojný. Pod slovom "bohatý" rozumiem človeka, ktorý je nespokojný sám od seba, a pod slovom "chudobný" človeka, ktorý je sám od seba spokojný.

Keď človek zbohatne, stáva sa v tomto stave nespokojným; kúpi dom, potom druhý a tretí, kúpi nejaký nábytok a pokúša sa rozšíriť tento kruh. Nespokojný - bohatý; spokojný - chudobný. No keď hovorím "spokojný", nemyslím, že by ste sa mali stať ľahostajní ako niektorí fakíri v Indii, ktorí sa hypnotizujú a zaspávajú. Bol jeden, ktorý počas 20-tich rokov koncentroval svoje myšlienky a stal sa nehybným natoľko, že ho vtáci považovali za strom a začali si stavať hniezda na jeho hlave. Neschvaľujem takýto stav spokojnosti, aby sa vtáci usídlili na vašej hlave. Boh na tento účel vytvoril stromy.

Aby ste mohli byť spokojní, musíte začať pracovať pre Boha a slúžiť mu. Byť spokojný znamená: ak si dnes zarobil tri leva, buď spokojný a ďakuj Bohu. Ak na ďalší deň zarobíš tri, štyri alebo pať leva, opať ďakuj Bohu. Nepovedz, " Ako málo som zarobil !" " Dosť je na deň toho zla ". Ak zarobíš medenák, ďakuj za to Bohu; ak zarobíš desať medenákov, znovu vzdaj Bohu vďaku. Stačí ti to. Jedno človeka robí šťastným. Ak ťa milujú dvaja, nespravia ťa šťastným, budeš nešťastný. Láska može existovať medzi dvoma dušami, medzi tromi nie je.

Aby sa prejavil tretí element, musia dvaja vložiť rovnaký diel a potom sa im narodí dieťa. Otec povie, " Mňa ľúbi viac ". Matka povie, " Nie, mňa ľúbi viac ". Niekedy sa otec zamračí, keď dieťa ľúbi viac matku, a naopak. Prečo? Pretože tento princíp nie je vyvážený v oboch rodičoch. Vaša dobrota, vaša sila vždy zodpovedá vášmu vnútornému stavu - nie viac, ani nie menej. To je celá pravda.

Keď ľudia o mne hovoria, poviem, " Zaslúžim si to, je to môj podiel ". Nehnevám sa na človeka, ktorý o mne zle hovorí, pracuje na mne. Urobí ma lepším; musím sa mu poďakovať. Preto Kristus povedal, " Milujte svojích neprieteľov." Nemôžeš premôcť nepriateľa - prvý princíp - iným spôsobom ako láskou; zlo sa zlom nepremôže. Keď sa ponižuješ, keď sa sťahuješ do seba to nie je láska; mal by si ho milovať celou svojou dušou. Povedzte si, " Tento človek má právo nenávidieť ma ". Nemyslite si, že keď vlk chytí ovcu, Boh mu povie, " Nespravil si dobre." Nie, Boh mu povie, " Veľmi dobre robíš ". Keď sa ovca sťažuje Bohu, On jej povie, " Dobre robíš, že plačeš; si povinná plakať, a on je povinný ťa zjesť. Ovca vyjde na pole a je trávu, Hodpodin jej hovorí, " Jesť trávu, to je tvoja robota, ale jedného dňa zje vlk teba."

Toto je súčasná evolúcia života, ale to nie je život v jeho pravdivom hlbokom zmysle. Rozbíjať tisíce rokov kamene, aby si postavil cesty, nosiť vodu - toto nie je život. Môžeš byť nejakým ťažným zvieraťom, môžeš počas svojho života preniesť 10000 ton zlata, ale čo z toho. Toto nie je život. Čítal som to a to, chodil som do kostola a počúval kazateľa. Ale čo z toho, čo vieš? Preniesol si 10000 ton zlata, aké je tvoje poznanie? Viem, že prvky sa môžu zlučovať a viem ako ich zlučovať. Ale čo z toho? Vedieť najviac. Čo z toho? Keby som vedel, z akého množstva prvkov je zostavený materiálny svet, čo by mi prinieslo toto poznanie? Ak som bohatý, ale neviem ako využiť toto bohatstvo, aký osoh je z neho? Ak máš manželku, ktorá ťa miluje, ale tvoje srdce je zatvrdnuté, a keď ťa tvoje deti bozkávajú a ty nič necítiš, aký je úžitok z toho, že máš ženu a deti? Filozófiou lásky je dávať a dostávať súčasne, tak, aby výmena bola správna. Poviete, " On ma nemiluje, " toto je prvý princíp. " Je nespokojný ", to je tiež prvý princíp; si podozrievavý - to je takisto prvý princíp; myslíš si že Boh nejestvuje - to je tiež prvý princíp.

Keď filozófovia hovoria, že všetko vo svete sa pohybuje, je to pravda, pretože prvý princíp je večne v pohybe. Život sa prejavuje v druhom princípe, v správnej stavbe vecí. Druhý princíp je aktívny vo vás. Všetci musia spojiť tieto dva princípy s Kristom. Len takto budete všade užitoční, spoločnosti, národu, svojím ženám a deťom a pod. Toto Kristus povedal židom pred 2000 rokmi, ale oni prijali prvý princíp a odmietli druhý, preto ich postihlo veľké nešťastie. I dnes ľudia v tejto vojne zakúšajú prvý princíp na svojom chrbte; a on pokračuje až kým sa ľudia vyčerpajú. Keď dokončí svoju úlohu, manifestuje sa Láska, t.j. Boh.

Ľudia hovoria, " Kto veľa nenávidí, veľa miluje. " To je polovičná pravda. Boh pretvorí jeho energiu na druhý princíp, a keď ten príde, Jeho rozumný duch začne budovať. Nemôžete nenávidieť a milovať súčasne. Neklamte sa, toto je klamná filozófia, bludné učenie. Keď druhý princíp vstúpi do nás, len vtedy môžeme milovať a hovoriť, " Boh je láska ". Len potom pochopíme reálny zmysel materiálneho sveta, pretože Láska je nevyhnutná pre vývoj vášho života. Tak ako sú domy potrebné pre ľudí a hniezda vtákom, tak je aj tento princíp nevyhnutný pre svet.

Niektorí sa pýtajú, " Prečo Boh takto stvoril svet? " - To nie je vaša práca - nemohol byť urobený iným spôsobom.

Iní sa pýtajú, " Prečo Boh neurobil to-ono ?" Pretože nemôže zmeniť svoju podstatu.

" Prečo sa nezjaví?"

Pretože nemôže zmeniť svoju podstatu.

" Prečo nespravil svet lepším a nenaviedol nás na správnu cestu? "

Urobil to, ale nerozumiete mu, pretože myslíte po svojom, a medzi vašími a Božími myšlienkami je taký rozdiel ako je vzdialená zem od neba.

Dvaja ľudia sa hádajú a hovoria, " Prečo Bože nezídeš dole a nezmieriš nás?" Boh nie je v rozdelení, rozkole. Jedného dňa, keď sa navzájom rozdrvíte na piesok, Boh sa zhora pozrie (svojím okom) a uvidí či je možné z toho piesku niečo vytvoriť. Keď sa Boh pozerá na dnešných ľudí, keď pozerá na týchto pozemských filozófov a na vraždenie národov, pousmeje sa trochu a necháva tieto deti bojovať, biť sa navzájom a plakať. Niekedy chceme pichnúť Boha ako taký komár, uhryznúť ho, aby to pocítil. On, rozumie sa, Je pokojný a nestará sa o to, len nás ľahko pleskne svojím prstom a odnesú nás na cintorín. Každý, kto hryzie Boha ide na cintorín - Boh ho tam pošle. Králi, kniežatá, plukovníci, sudcovia, kňazi, kazatelia i filozófovia. Boh ich pleskne, nerobí rozdiel. Platí to aj pre vás.

Ak príliš filozofujete, rychlo poletíte. Ste ako komári, tiež skúšate niekoho bodnúť; ale keď ste na ceste k Bohu, nemali by ste si brať svoje žihadlo sebou, komárie žihadlo, ale radšej sa zastavte, pozdvihnite oči hore a povzdychnite si. Nemyslite si že Boh spí a nič nevidí. Boh sa na vás pozeral od chvíle, keď ste sa narodili na zemi. A keď ste sa k nemu vydali s láskou, pozrie sa na vás, zľutuje sa a povie, " Pochopil si zmysel života - poď ku mne." A každého kto radšej hryzie, Boh odháňa, dokiaľ sa nenaučí úlohe.

Dávam vám tieto myšlienky, aby ste premýšľali a začali budovať svoj život inak, ako ste ho budovali doteraz. Predovšetkým sa vzdajte hryzenia. Keď sa muž sťažuje že ho manželka " hryzie", čo spraví Boh? Boh ju klepne, ona zomrie a on sa oslobodí. Keď sa žena sťažuje na svojho muža, čo spraví Boh? Klepne ho a muž zomrie. Ak syn ukázal svoje žihadlo, Boh ho klepne a on zomiera. Takto postupuje Boh. Niekto si myslí, že Božie konanie sa podobá ľudskému a že robí, čokoľvek si zmyslí. To nie je pravda. Nerobí absolútne žiadne chyby, po tejto stránke je vševedúci. Jeho veľkým, vnútorným prianím je aby sme sa pomerili, aby sme žili ako bratia, aby sme si nespôsobovali násilie, nekradli a pod. Pýtate sa, " Ako sa uzmieriť, čo sme zjedli a vypili na tomto svete?" Stretnete niekoho, kto vás nepozdraví a urazíte sa. Dlhuje vám niečo? Obaja ste malé mušky pohybujúce sa po zemi. Iní ľudia povedia, " Mal by si byť gentleman, netlač na mňa!" Iná sila ťa tlačí. Ak vezmete 100000 malých zrniečok piesku a zatrasiete nimi vo fľaši, budú sa pýtať jedno druhého, " Prečo sa navzájom tlačíme, prečo sa hádame?" Keď vstúpite do tohoto prvého princípu, ktorý vami natriasa, pýtate sa, " Prečo nás trápiš Bože?" Keď sa fľaša rozbije, rozsypete sa vôkol; Boh vás oslobodzuje. Takto sa Boh rozhodol klepnúť dnešných ľudí. Plieska ich prostredným prstom; prostredný prst je zákon Saturnu - osudu.

V zákone Božej spravodlivosti musí každý zožať čo zasial. Chcem, aby ste sa zbavili svojích starých návykov a oči vašej mysle musia byť otvorené keď Boh začne klopať. Keby si vytiahol žihadlo, Boh ťa klepne. Keď ťa klepne večer, dňa sa nedočkáš. A ak ťa pohladí, poláska, vskriesiš sa. Želal by som si, aby Boh pohladil všetkých ľudí, t.j., aby ich pohladil druhý princíp. Toto je kresťanská filozófia, ktorá môže objasniť všetky existujúce rozpory medzi ľuďmi. Nedorozumenia vyvstávajú zo skutočnosti, že nerozumieme jazyku, v ktorom sa navzájom rozprávame. Chcete po mne, aby som vám dal fakty. Aké fakty vám môžem dať? Ak vám dám peniaze, nemyslíte si, že vás milujem; možno že plánujem okradnúť vás o váš dom. Muž navštívi nejakého chudáka, aby mu pomohol. Ale chudákova žena je veľmi pekná: viete aké skryté úmysly má tento dobrodinec? Ako vieš že je úprimný - že nechce získať jeho manželku? Aké máte o tom dokazy? Mám len jeden argument, a to je: ak od narodenia po smrť nikomu neublíži, je to čestný muž, nie je v ňom lesť. Nie je väčší dôkaz v živote človeka než tento. Takto by mal žiť každý. Ak len filozofujem a nežijem ako by som mal, je to podvod v mojom živote. Ak žijem v zhode s týmto veľkým zákonom života, nepodvádzam. Vy všetko toto viete.

Všímam si niektorích z vás, že vyzerajú vážne len keď sú vonku, ale keď prídu dnu, usmievajú sa. Je to neprirodzené. Viete ako tureckí muži hovoria o žene, ktorá sa usmieva? Keď hovoria, " Smeje sa mi do tváre "; myslia si, že je vždy s nimi. Úsmev je pre nich zlý príznak. Ale my ho považujeme za dobrý príznak. Áno, ale keď vás chytia za nohu, prehltnú vás ako žabu. Nenarážam na váš osobný život, ale len skrátka konštatujem jeden fakt, ktorý sa stáva rovnako vo mne ako aj vo vás všetkých. Cítim chlad a teplo, svetlo a tmu, ale tieto veci vznikajú mimo nás. Nie sú nami, sú to veci oddelené od nás. Svetlo a tma nepredstavujú náš život, ale keď sa spoja do jediného princípu, prejavuje sa život, t.j. tretí princíp. A tento princíp sa môže prejavovať len na úrovni života. Zrátané, nemôžeme slúžiť Bohu a mamone súčasne. Ak slúžime Bohu, budeme šťastní, ak slúžime mamone, budeme nešťastní, ak slúžime Bohu, budeme zdraví, ak slúžime mamone, budeme chorí a chudobní; ak slúžime Bohu, náš žalúdok bude neporušený, ak slúžime mamone, ochorie; ak slúžime Bohu, budeme v spločnosti vážení, ak slúžime mamone, ľudia nami budú opovrhovať; ak národ slúži Bohu, bude vznešený, ale ak slúži mamone, stane sa zvrhlým a zdegenerovaným; ak slúžime Bohu, náš rozum sa bude vyvíjať normálne, ak slúžime mamone, náš rozum bude zmätený a temný. Toto sú dva princípy.

Keď vstávaš ráno smutný, mal by si ísť k Bohu. Otoč svoju myseľ k Nemu, a ak On položí svoju ruku na teba, vytvorí rovnováhu a zmení tvoj stav. Preto Kristus hovorí, " Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie." Aby ste zabránili zlým následkom prvého princípu, ktorý prináša nešťastie, zjednoťte sa každý deň s Kristom. Prvý princíp vo svojej prirodzenosti nechce znášať nešťastie, tak ho naloží na chrbát ostatním: taká je jeho prirodzenosť.

Dnes ste sa naučili ako sa chrániť od prostredného prstu Boha. Keď kňazi vyslovujú požehnanie, spájajú palec s bezmenným prstom(štvrtý prst) a dvíhajú druhé dva prsty hore; avšak, oni už dávno stratili kľúč, zabudli zmysel Božej náuky. V ďalšej prednáške vám o tom poviem. Je to celá filozófia, ktorá existovala 10000 rokov pred kresťanstvom. Ale vy poviete, " Svet nebol stvorený tak dávno predtým, čo za svet bol pred Adamom?" Pred Adamovým pádom bol iný Adam, iná veľká kultúra. Po páde Adama sa ľudia rozdelili a teraz hovoria, " My sme prvý Adam." Váš prvý Adam je divoký vinič - božský len na okraji a stále sa vyvíjajúci. Keď ešte nebolo z čoho, Boh vzal trocha prachu a vytvoril z neho Adama, nechajúc ho žiť v malom raji ako záhradníka.

Hovoríme, že náš prvý otec bol nahý. Bol nahý, pretože muž, ktorý dovolí žene aby ho vodila za nos je hlýpy muž. Žena, ktorá sa nechá vodiť za nos zmijou, aj tá je hlúpa. To je ešte smiešnejšie. Adam ktorého poznáte nie je syn Boží. Kristus bol pred Adamom a pred Abrahamom. On jediný je nazývaný synom živého Boha. Keď kristus prišiel, povedal, " Som ten, ktorý bol pred Adamom i Abrahámom." Žil v tejto veľkej epoche, veľkej kultúre, keď anjeli spievali v Božskom úsvite života, v zlatom veku ľudského života. Keď hriech príde na svet, vtedy príde veľký otec - diabol - ktorý teraz žije vo vašom vnútri. Preto ste deti diabla. Ak si neuvedomíte, že sa nachádzate v hriechu, zomriete. Budete stále slúžiť mamonu a nebudete nikdy šťastní. Keď hovorím, "druhý Adam“, myslím Krista. On je druhý v súvislosti so zákonom Lásky, ale v prejave Boha je prvotný počiatok.

Teraz verím, že keď sa vrátite domov, začnete v sebe pátrať po treťom princípe. Tí, ktorí sa málo zaujímali o matematiku, by sa mali začať učiť rovniciam; a potom ako výsledok rovnice nájdete tretí princíp. Umiestnite svoj rozum na prvé miesto rovnice, svoje srdce na druhé, vaše telo vstúpi na tretie miesto a v týchto spojitostiach nájdete aký bude váš život. Vložte do svojej mysle, že sa zjednotíte s Kristom. Život je v jednote a harmónii. Nechajte, nech sa každé trpké slovo, všetka nespokojnosť z vás vytratí a nech vyhasne každá túžba ublížiť svojmu blížnemu. Toto znamená slúžiť Bohu.

Čo za službu to bude, ak by som chcel odhaliť vaše hriechy v tejto prednáške a karhať vás. To je lživé učenie. Je ľahké ublížiť človeku; t.z. zobrať kladivo a udrieť, ale jedného dňa, vy zdvihnete to isté kladivo nad moju hlavu. " Akou mierou ty nameráš, s takou bude tebe namerané ". Preto, čokoľvek počujete, nemyslíte si, že vás karhám, pretože môžem byť tiež ticho. Odhaľujem vám jednu Veľkú Pravdu, ktorú sa sami po mnohých dlhých rokoch naučíte. Naučil som sa túto Pravdu počas dlhých rokov strávených v matérii tu na zemi. Sťažujete sa, " Môj manžel je zlý," ale ja hovorím, že v ňom pracuje prvý princíp. Muž hovorí, že jeho manželka je zlá - pracuje v nej prvý princíp. Dcéra je nespokojná - pracuje v nej prvý princíp. " Bulharský národ bojuje, " je v ňom prvý princíp. Musíte premýšľať o tom, prečo ľudia bojujú a prečo je svet zlý. Premýšľajte o tom všetkom a jedného dňa pochopíte.

" Budeme dobrí ", to je druhý princíp.

Keď sa všetko upokojí, keď nastane mier, potom príde tretí princíp. Z tohoto dôvodu, vložte do svojej mysle ídeu slúžiť Bohu - v tom je vaše spasenie.

Nech zostáva požehnanie Lásky živého Boha s vami všetkými.

Prednáška uskutočnená 21. Januára 1917.

Preložil Viliam Tkáč

Apríľ 2008

1

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help