Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Talenty

„Jednému dal päť talentov, druhému dva, ďalšiemu jeden – každému podľa jeho schopností a odcestoval“. Matúš 25:15

Budem vám rozprávať o 15. Verši z 25. hlavy Evanjelja podľa Matúša. Niet pochýb, že ste veľakrát čítali túto hlavu, pozastavili ste sa a uvažovali nad talentami; možnože ste došli aj k nejakým záverom, niektoré z nich boli bližšie k pravde, iné – ďalej. Zoberiem tento verš v jeho pôvodnom význame.

Keď Ježiš vyriekol nejakú vetu alebo príhodu, mal na mysli základnú božiu myšlienku, boží zákon, teda nerozprával preto, aby si našiel iba dôvod rozprávať, no vyslovoval určité pravdy. Teraz si môžeme položiť otázku: prečo jednému dal päť talentov, druhému dva, a poslednému jeden? Je to náhoda alebo je to premyslené? Ani jedna vec v prírode, ktorú stvoril Boh, nie je náhodná – nič nie je náhodné. Hovoríme, že veľa vecí, vzniklo „náhodou“, pokiaľ si to nevieme vysvetliť. Stretneme nejakého človeka a povieme si, že sme ho stretli náhodou. Jeden zo zákonov života hovorí, že naše stretnutie podmienili určité príčiny, ktoré predchádzali stretnutiu. Keďže nepoznáme zákon, hovoríme, že sa stretáme náhodou, bez žiadnej príčiny, avšak nie je tomu tak.

Čo máme rozumieť pod slovami päť talentov, dva talenty, jeden talent? Sú tri typy ľudí: jedni zodpovedajú piatim, druhí dvom, a tretí – jednému talentu. Takže, ktorí sú tí, čo zodpovedajú jednému talentu? Sú to ľudia, ktorí žijú iba pre seba. „Najesť sa trikrát za deň, vypiť si, poležať si, aby telo trochu pribralo, obliecť sa – zato sme prišli na tento svet“. Sú to ľudia egoisti, neplodní, bez semena – ľudia s jedným talentom. A kto má dva talenty? Človek, ktorý sa oženil – je jeden talent a jeho žena – druhý. Dajú sa dokopy dvaja a získajú ešte dva ďalšie talenty – narodia sa im deti, sú štyria a povedia: „Pane, využili sme dva talenty; vychovali sme deti a získali sme ešte dva“. To je jeden význam. Druhý význam je, že sú to ľudia, ktorí žijú pre svoj dom, spoločnosť, pre národ. Ľudia s pitimi talentami majú ešte aj niečo naviac. Päť talentov zodpovedá našim piatim zmyslom; teda ľuďom, ktorí majú všetkých päť zmyslov – zrak, sluch, čuch, chuť a hmať – na svojom mieste. Sú to ľudia so správnym úsudkom a závermi o všetkom, čo stvoril Boh: rozumejú prírode, rozumejú veciam, rozumejú príčinám a následkom; Sú učiteľmi sveta, žijú pre celé ľudstvo.

Spočítajme teraz dané talenty: dostaneme 1 + 2 + 5 = 8 talentov. Je číslo osem ľubovoľné? Nie; je číslom práce. V Písme sa hovorí, že Boh stvoril svet za 6 dní; siedmy deň oddychoval. Po každom oddychu prichádza opäť pracovný deň. Sme teda v ôsmom dni. Pán povedal ľuďom: „Nuž, ja som stvoril svet, teraz začína váš deň, pracujte, jedného dňa prídem skontrolovať vašu prácu“. Žijeme v ôsmom dni a keďže nevieme, ako pracovať, robíme chyby. No pán hovorí: „Pracujte, napredujte, chyby, samozrejme, budete robiť“. Ktorý učiteľ nepredpokladá, že jeho žiaci nebudú trhať knihy a poškodzovať školský majetok? Ktorá žena, keď sa túla, nerobí zle? Ktorý maliar sa nezašpiní, keď maľuje? Ktorý človek, keď pracuje, si nezašpiní a neroztrhá svoj odev? Na ceste nášho rozvoja nemôžeme chcieť nemožné, neustále musíme očakávať zmenu a opotrebovanie. Máte strach zo smrti. Čo je však smrť? Smrť je obdranie a obtrhanie nášho odevu. Taký je zákon. Telo sa postupne mení. V Písme sa hovorí: „Pán stvoril človeka na svoj obraz a podobu“; áno, boží plán je taký; no keďže nás nechal, aby sme pracovali na svojom mozgu a srdci, charaktere, aby sme sa vzdelávali, nie je chybou pri plnení tohto božieho plánu, ak spôsobíme škodu, ak okolo seba našpiníme. Ked sa stavia dom, na pozemku sú porozhadzované kamene, tehly, piesok – veľa vecí; no po vybudovaní domu sa všetko očistí a potom sa doňho nasťahujú bývať ľudia. Takže my sme teraz v období ôsmeho dňa a budujeme.

A v tomto budovaní pracujú tri kategórie ľudí: jedni, ktorý majú jeden talent, druhí – dva a tretí – päť.

Spočítajme teraz talenty toho, ktorý zo svojich pitich talentov získal ešte päť – máme desať, z dvoch ďalšie dva – máme štyri, teda spolu štrnásť, a s jedným zahrabaným v zemi – pätnásť. Dobre – ak odpočítame od tohto čísla známych osem, koľko nám zostane? Sedem. Čo znamená číslo sedem? Ako sme povedali – oddych. Máme zákon, myšlienku, ktorú vložil doň Kristus, myšlienku, ktorú pochopí iba ten, kto ovláda Písmo: ten, kto chce oddychovať, musel najskôr pracovať, a kto nepracoval, nemal by oddychovať, pretože aj Boh pracoval šesť dní a na siedmy oddychoval. Často hovoríme: „Kedy si oddýchnem!“; ešte si nezačal pracovať, o akom oddychu hovoríš? Sotva si preložil motyku cez plece a už chceš oddychovať! Ak prekopeš celú vinicu, potom si môžeš želať oddych. Musíme pochopiť základný boží zákon, že oddych je výsledkom práce. Iba tí budú šťastní a veselí, ktorí pracovali; veď aj Kristus hovorí: „Tí, ktorí pracovali, budú sa tešiť z radosti Pánovej; všetky blahá, ktoré mám Ja, budú mať aj oni“. Čo povedal tomu, kto nepracoval, a zakopal talent do zeme? „Vezmite mu jeho talent a dajte ho tomu, kto ich má päť,

a jeho vyhoďte von, do temna, aby sa tam naučil robiť“. Aká je tá vonkajšia temnota? Červy, ktoré pracujú dolu v zemi. Ak sa nenaučíte pracovať, Pán z vás urobí červy a vloží vás do zeme, aby ste pracovali v temnote, pokiaľ sa nenaučíte správne pracovať. Všetci tí, ktorí by chceli filozofovať o božom zákone, zistia, či sú tie slová pravdivé alebo nie. Dnes ráno vám hovorím o tomto základnom zákone: m u s í m e p r a c o v a ť. Iba keď pracujeme pre Boha, to je práca; ak pracujeme pre seba, to je námaha.

K práci potrebujeme vedomosti; ten, kto má päť talentov, má päť zmyslov – jemu dal Pán všetky schopnosti a nevyhnutné vedomosti; aj ten, kto má dva talenty, aj ten má schopnosti, zodpovedajúce jeho vedomostiam. Uvediem ešte jedno prirovnamie. Človek s jedným talentom sa podobá minerálu, ktorý sa nemôže rozmnožiť – vždy zostáva sám. V ňom sa veľmi dobre láme slnečné svetlo, no nemôže byť rozumnou bytosťou. Ak vaše srdce stvrdne ako minerál, stávate sa človekom s jedným talentom. V tom spočíva určité riziko, pretože v Písme sa hovorí: „Odoberiem vám kamenné srdce“. Jeden talent sa musí premeniť a začať rodiť a rozvíjať sa. Druhé talenty – to je pšeničné zrno, rastlinný svet, ktorý stojí trochu vyššie ako minerály, a ktorý sa rozmnožuje a je nám na úžitok. Čo nám môžu dať pre život pekné minerály? Všetci by sme zomreli, keby sme mali z nich vyžiť. Vďaka pšeničnému zrnu, ktoré má dva talenty, vďaka pracovitosti a vďaka ďalším piatim talentom, vďaka schopnostiam nášho umu rozvíjať vyšší duchovný život, ktorý nám ukazuje, ako treba naložiť s blahami, ktoré nám Boh dáva, môžeme sa zbaviť utrpenia na tomto svete. Musíme si položiť otázku, čo znamená „každému podľa sily“; to znamená, že každý z nás musí poznať svoju silu. Ľudia často hovoria: „Chcem mať väčšie nadanie, väčšie schopnosti“. Dobre. Ak si však nevyužil nadanie, ktoré máš, ak nevieš, ako s ním máš naložiť, prečo chceš viacej? Každý má toľko nadania, že ak by sme ho správne zužitkovali, bolo by schopné vybudovať základ pre päť talentov.

A päť talentov má málokto. Verím, že väčšina z vás, ktorí ma tu počúvate, má dva talenty; dokonca s istotou môžem povedať, že všetci máte dva talenty. Ak by ste však premenili tieto dva talenty na štyri, to by bola iná vec. Čo znamená číslo štyri? Že musíte nájsť proces očisťovania vášho života. Potrebujete sa napiť vody, ale je mútna, musíte teda nájsť prostriedok, pomocou ktorého ju precedíte. Ak ju vypijete kalnú, môže vám uškodiť. Takže číslo štyri je boží proces, ktorým sa preceďujú naše želania a myšlienky v tomto svete. Ten, kto má dva talenty, musí pracovať dovtedy, pokiaľ nevytvorí sítko…A viete, koľko stojí? Spýtajte sa mliekara, spýtajte sa tých, čo robia syr, čo zostane na sítku. Cez sítko môže prejsť iba surovátka. Vaším sítkom je váš kritický rozum, ktorým hodnotíte veci v živote. Ak o niekom hovoria, že je kritik, chápte to tak, že má sítko, na ktorom pri cedení cenné zostáva hore, a nepotrebné padá dolu. Závisí to od toho, čo cedíte; ak cedíte syr, zostane na sítku; ak však cedíte vodu, čistá, bystrá voda pretečie sítkom, a usadenina zostane na ňom. Vaše sítko musí mať dve podstatné kvality, dva talenty: ak použijete prvý talent, cenné musí zostať na sítku; ak požijete druhý talent, cenné musí pretiecť sítkom. Uvediem iné prirovnanie. Sítko so syrom – to je vaša obilná sýpka, voda, ktorá pretiekla cez sítko – to je vaša pšenica, zasiata vonku, na roli – v živote. Prvý talent musí využiť plod, ktorý vám dal Boh, a druhý talent musíte zasiať – musíte s ním pracovať. Vo svete sú rôzne predurčenia; niekedy sa vám vo svojich podnikoch darí, inokedy zasa nie. Nech vás to ani trochu neznepokojuje, pretože ten, kto má málo talentnov a chce získať viacej, ten musí viacej pracovať. Taký je zákon. Ale ťažko je tomu, kto má jeden talent, a vôbec ho nevyužíva. Jediné, čo sa od nás chce, je, že musíme vedieť, ako máme pracovať.

Povedal som vám, že máte dva talenty; spýtate sa, ktoré sú to. Váš rozum a vaše srdce – to sú vaše dva talenty. No poviete: „Na čo môžem využiť svoj rozum?“ – Nejakému človeku sa na ceste rozbilo auto, idete okolo neho, máte vedomosti, opravte mu auto; bude vám za to povďačný a niekedy vám na oplátku zasa on pomôže. V tomto prípade ste aj vy zvíťazili. Druhý talent – to je vaše srdce. Niekto je chorý; vaše srdce vám musí napovedať, aby ste ho navštívili a poslúžili mu. Dva talenty – to sú korene nášho života. Pod pojmom srdce musíme rozumieť korene nášho života, a pod rozumom – konáre a listy. Vy viete, že v prírode existuje vzťah medzi koreňmi a konármi. Každému konáru prislúchajú malé korienky dolu v zemi a ak dolu vyschne nejaký koreň, vyschne aj hore príslušný konár. Musíte dodržiavať tento zákon: vedzte, že ak vo vás vyschne nejaké želanie, bezpodmienečne vyschne aj nejaká myšlienka; ak vyschnú dve želania, vyschnú dve myšlienky; ak vyschnú tri želania, vyschnú tri myšlienky, a jedného dňa, keď sa vaše city dokonale atrofujú, vyschnú všetky konáre a vy sa zmeníte na ľudí, ktorým zostane iba jeden talent.

Pozrime sa na človeka s piatimi zmyslami – zrak, sluch, čuch, chuť a hmat – akú úlohu hrajú tieto zmysly v našom živote? Sú piatimi dverami, ktorými vchádza človek do tohto sveta, ktorými pociťuje prírodu – päť oblastí, z ktorých môže čerpať bohatstvo. Človek, ktorý v plnom zmysle slova stratil sluch, je hlúpy; ak si psychicky pozbavený zraku, stratil si možnosť vidieť pravdu; ak ti z psychického hľadiska chýba čuch, tak ti chýba intelekt; ak nemáš chuť, nemáš lásku, atď. Takých príkladov môžeme vymenovať veľa. Každý náš zmysel zodpovedá jednej veľkej božej čnosti a musíme dávať pozor, aby jeho city boli v harmónii so srdcom, aby zodpovedali pravde. Ak sa pozrieme na tento svet, je oblečením pravdy; v každom liste, kamienku, prameni, skale sú veľké poučenia; vovnútri sú ukryté veľké vedomosti. Ó, aké veľké pravdy nám môže príroda odokryť! Berieme kamienok, pošúchame ho a odhodíme ho – povieme, že nemá cenu. Nepochopili sme zmysel tohto kameňa. Alebo zoberieme kvietok, poodtŕhame mu listy a odhodíme ho – nemá cenu; nepochopili sme zmysel tohto kvietka. Prejdime teraz k nášmu sluchu; počujeme slovo „láska“ – to je kvietok. Pochopili sme význam tohto slova, čo znamená? Nie. „Čo to je“ – pýtame sa; -„nič“ a odhodíme ho. Počujeme slovo „pravda“ a povieme: „to je prázdne slovo“. Čo je teda pre nás najdôležitejšie? „Aby si človek zajedol, a keď si zaje, aby vypil pohárik vína“, povedia niektorí. Pokiaľ ide o uspokojenie chuti, je to pravda; no nie je všetko v jedení. Skutočne, človek musí jesť, avšak podľa zákona o piatich talentoch musí jesť päť druhov jedla – každý zmysel musí dostať jemu zodpovedajúcu stravu; ak sa takto nestravuje, atrofuje sa.

Vidíte, kresťanstvo je veda; nie je pre zábavu. A viete, aká veda je kresťanstvo? Je veľkou školou so svojimi oddeleniami, triedami, univerzitami, akadémiami, a každý, kto sa príde do nej učiť, musí chápať to, čo sa učí. Neželám si ľudí, ktorí zahrabali jeden talent; v škole, v ktorej vyučujem, chcem mať ľudí s dvoma talentami. Prečo? Pretože nechcem utrácať svoj čas v neplodnej práci. Chcelo by sa vám ísť na prechádzku s všami alebo blchami? To sú bytosti s jedným talentom. Všetky parazity sú ľudia s jedným talentom, darmožráči, lenivci, ktorí žijú na úkor druhých, ktorých čaká veľký trest. Skúmajte duchov; ak vojde nejaký duch, preskúmajte ho najskôr; ak má dva taleny, príjmite ho a pohostite ho; ak má jeden talent zahrabaný, neprijímajte ho; ak má jeden talent – von s ním: je voška, blcha, je vlk, ktorého nemôžete zušľachtiť. Avšak niekto povie: „Tento človek sa dá zušľachtiť“; ja hovorím, že ten sa môže môže iba s blškami prechádzať. Čo urobil Pán s tým, ktorý mal iba jeden talent? Vyhnal ho von, aby ho naučil pracovať. Nikdy nesmieme posmeľovať človeka s jedným zahrabaným talentom; musíme mu povedať: „Teba, priateľu, čaká veľké nebezpečenstvo v živote“. Nemôžeme ho klamať, musíme mu povedať pravdu. Často hovoríme: „to nič“. Máš dieťa; ak vidíš, že má jeden talent, vyžeň ho von. Nech sa ide túlať po svete. Poviete: „Nie je to kruté?“ Zoberte mu talent, pretože nevedel ho zužitkovať. Máte syna s jedným talentom, posielate ho študovať filozofiu, medicínu alebo nejaké umenie do cudziny; napíše vám „Tatko, pošli 400 – 500 leva, lebo potrebujem na to a na to“, ale v skutočnosti zoberie peniaze a navštevuje krčmy; prejde 2 – 3 – 7 – 10 rokov, syn stále nekončí štúdium, otec si povie: „Aha, to je veľmi náročná veda“; minie naňho 20 – 30 tisíc leva a očakáva od neho niečo veľkolepé; po 7 alebo 10 rokoch sa syn vracia, no okrem toho, že nenadobudol žiadne vedomosti, okrem toho, že minul toľko peňazí, vracia sa s ovisnutým nosom, prehnitý, ľahkomyseľný vo svojich myšlienkach a želaniach, vtedy otec povie: „Pane, prečo si mi ho dal?“ Či ti ho však dal Pán alebo si si ho sám zobral? Ak zlodej ukradne pätáky, ktoré už neplatia, či je vinný za to ten, kto ich mal? Nie, sám zlodej, ktorý ich ukradol. Často, ak niekto kradne Bohu, berie to, čo nič nestojí.

Samozrejme, že vás nechcem strašiť svojou besedou, môj cieľ nie je taký. Ak je žiak v škole, keď vojde do laboratória pre experimentálne pokusy, učiteľ mu musí vysvetliť vlastnosti rôznych vecí a povedať mu, že ak nebude dávať pozor, jeden pokus mu môže vyjsť veľmi draho. Pretože mnohí kvôli nepozornosti stratili svoje zdravie a zmysly.

Použime Kristove pravidlo v spoločenskom živote. Často sa ma pýtajú: „Prečo Bulharsko trpí?“ Staviate do čela vlády premiéra s jedným talentom, a chcete, aby viedol Bulharsko; ako mu pomôže? Tohto človeka, ako hovorí Kristus, musíte zosadiť a vyhodiť von. Na miesto premiéra sa vyžaduje človek s piatimi talentami, ani nie s dvomi. Ľudia s dvomi talentami by mali byť žandári, vojaci; dôstojníci by mali mať štyri talenty; generáli a ministri – päť, a cári, ktorí zastávajú najvyššie miesta v krajine, musia mať desať talentov. Bulharsko trpí, pretože do čela vlády nie sú postavení ľudia s piatimi talentami; často majú iba jeden, a preto ich odvolávajú a súdia; ako vidíte, aj teraz ich súdia. Tí, ktorí kradli, sú hlúpi, avšak aj tí, ktorí ich zvolili do vlády, sú ešte hlúpejší. Človek sa dohodne s neschopným sluhom a očakáva od neho dobre vykonanú prácu, potom sa však čuduje, prečo nevykonal prácu. Skôr je potrebné čudovať sa hospodárovi. Aj teraz v Bulharsku potrebujeme ľudí s dvoma, štyrmi, piatimi, desiatimi talentami. Ak ich budeme mať staneme sa prvým národom na svete; nebudeme mať žiadne utrpenie a prekážky; dokonca aj keby sa všetky krajiny ozbrojili proti bulharskému národu, neuspeli by. Vtedy – ubezpečujem vás – by nás nepostihlo žiadne nešťastie. Preto sa modlite, aby boli stvorení takí ľudia. Oni prídu. Vložme tieto talenty – dva, štyri, päť, desať – do práce.

A napokon sa pýtam: načo máme rozum, ktorý nám dal Pán? V prvom rade je sítkom. Precedili ste cezeň mlieko? Viete, ako ho podkvasiť a podsýriť. Využime pre život zákon preceďovania. Často sa sťažujú: „Nemám na svete priateľov!“ Prečo nemáte priateľov? Ak mi poviete: „Nemáte žiadneho priateľa“, môžem zapochybovať a povedať, že ste človekom s jedným talentom, ktorý ste zahrabal všetko božie do zeme; človek-egoista, ktorý žije iba pre seba, si zaslúži, aby nemal priateľov, aby bol vonku, v temnote. Tak, ako Kristus hovorí o talentoch. Spýtate sa: „Teda dobre, aký má byť ten zákvas, s ktorým máme pracovať?“ – Vy ho máte, no musíte vedieť, ako treba podkvasiť, podsýriť mlieko. Ak je mlieko veľmi studené, môže sa podkvasiť? Nemôže. Ak je veľmi horúce, môže? Opäť nie. Pri podkvasovaní musíte dodržiavať jeden základný zákon: musíte mať dobré city, dobré želania, človeka musíte podkvasiť dobrými kvasnicami, musíte ho podkvasiť tak, aby sa neskvasil, musíte ho podkvasiť pravdou, a ak ho ňou podkvasíte, ste ľudia s dvoma talentami, ale potom budete mať štyri, keď budete mať štyri talenty, budete už ľudia spasení, teda ste prešli zákonom Ježišovým, procesom sebazdokonaľovania, očisťovania od zlých želaní. To sú dva talenty, ktoré musíte využiť vo svojom živote.

Možno ste počuli aj iné hlášky o talentoch. Znamenajú peniaze, schopnosti, silu; sú niečím objektívnym, nie subjektívnym. Talent je vždy silou vnesenou zvonku, ktorá nám je daná, ale môže nám byť aj vzatá. Talenty nikdy nemôžu byť majetkom človeka, patrili a patria iba Bohu, a On ich dáva alebo odoberá podľa toho, ako si zaslúžime. Narodíte sa na zemi, dáva vám dva talenty a povie vám: „Pracuj! ak získaš ešte dva, znásobím ich, dám ti päť, vojdeš do Mojej radosti“. A ak vám dal iba jeden talent, aj preň sa nájde miesto na svete: ak taký človek povie, že chce získať ešte jeden talent, zachráni sa. A ak vidíme, že taký človek sa snaží a trpí, to znamená, že chce získať ešte jeden talent, pretože ak človek trpí, trpí v ňom pôvodná hriešna bytosť s jedným talentom. Takýto človek musí prejsť od jednotky, od svojho „ja“, od svojho egoizmu k božej láske, k sebaobetovaniu; Človek, ktorý má iba jeden talent, musí sa sebaobetovať, aby získal dva. Obrobiť svoje srdce a rozum – to znamená mať dva talenty, päť – rozvinúť všetky vaše zmysly k dokonalosti. Viete si predstaviť, čo to znamená – rozvinúť všetky tieto zmysly? Veľa ľudí pozerá, no nevidí, naslúchajú, no nepočujú, ochutnávajú, no nerozumejú blahu. Napríklad, keď ľudia ochutnajú chlieb, povedia niekedy: „Pane! ďakujem Ti za chlieb, ktorý si mi dal, ďakujem Ti za život, ktorý vďaka nemu vkladáš do mňa?“ Ak nepoďakujete, to znamená, že ste nepochopili, aká vec je chuť, avšak nepochopili ste ani, prečo sú stvorené ústa. Sú potrebné, aby do nich vošiel ako prvý život lásky, ktorá je základom všetkého.

Zadržte tieto myšlienky v sebe: Ak vám dal Pán iba jeden talent, modlite sa, aby bol s vami a dal vám dva – v tom je spása. Kristus prišiel, aby spasil svet, aby spasil najmä tých, ktorí majú jeden talent. No viete, koľko žiaľu mu spôsobili tí lenivci? Veľmi veľa. Ak má človek jeden talent, ponechajte ho Pánovi; hovorím vám, vyžeňte ho. Prečo? Pretože iba Boh je v stave vyliečiť ho, spasiť ho; vy nie ste v stave urobiť to. Keď vám hovorím: „Vyžeňte ho von, chcem, aby ste mu tým urobili dobro, aby našiel Boha, pretože ak sa vás bude pridŕžať, nikdy nebude robiť; ak zistí, že je nechaný napospas, obráti sa k Pánovi a bude spasený. Nedávajte mu jesť, nech hladuje 2 – 3 – 5 dní; nech sa potrápi trochu – čo na tom! Ako to? Koľkokrát cez deň plače dieťa? Ak neplače, matka mu nedá jesť. Ľudia s jedným talentom – v nich nie je život; koľko môže pracovať mŕtve telo, toľko aj človek s jedným talentom. Koľko sa môže nejaký skupáň obetovať, toľko môže pomôcť človek s jedným talentom. Hovorím vám všetkým, ktorí ste tu, ktorí máte po dva talenty: ak by ste sa začali podobať na takéhoto človeka a premenili by ste sa na jeden talent, urobíte veľký priestupok. Vy ste ľudia, ktorí môžete mať po štyri, a keď vás nájde Boh, že pracujete a poviete mu: „S dvoma talentami, ktoré si mi dal, Pane, som si privyrobil ešte dva“, On povie: „Dobrý služobník, vojdi do Mojej radosti!“

Beseda, uskutočnená 27. Apríla 1914 v Sofii.

Preložila Gabriela Žlebeková, 2. 1. 1999

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help